Optimale stoom voor culinaire topprestaties van uw combisteamers en stoomovens.

Koken en bakken

Want met perfecte stoom lukken broodjes, croissants en andere heerlijkheden gewoon altijd. Daarnaast is stoom zacht voor uw bakapparatuur. Beter kan niet.
Combi Steamers Oven Combi Steamers Oven

Wateroptimalisatie voor
combisteamers en stoomovens

De gezonde en effectieve gaar- en baktechniek in moderne combisteamers en stoomovens is onmisbaar voor de bereiding van veel moderne culinaire specialiteiten in gastro­nomie en bakkerij. De fijne en sterk verhitte waterdamp heeft het spectrum gaar- en bakmethoden enorm uitgebreid.

De nieuwe allround apparaten voor veeleisende, zakelijke toepassingen zijn echter afhankelijk van een hoogwaardige waterkwaliteit. Elk ongewenst bestanddeel in het water gaat ten koste van de productiviteit en zorgt ervoor dat het water niet optimaal presteert. In het ergste geval wordt zelfs de kwaliteit van de groente of het bakwerk minder. Benut het volledige potentieel van de techniek in uw machines.

Uw voordeel

Allrounder in
de wateroptimalisatie

Een ware allrounder bij gebruik voor combis­teamers en stoom­ovens is BWT bestmax. De allround filtra­tie­oplos­sing levert zeer effi­ciënt perfect water als basis voor opti­maal zuivere stoom. BWT bestmax met High-​Efficiency-​​Tech­no­logy (HET) biedt opti­male onder­steu­ning voor bakpro­cessen doordat het compacte filter­pa­troon kalk en andere onge­wenste stoffen uit het water verwij­dert.

Het resul­taat is een constant hoge smaak­kwa­li­teit van de eind­pro­ducten terwijl ook de pres­ta­ties van de stoom­ovens perma­nent hoog blijven. Daar­naast wordt de appa­ra­tuur opti­maal beschermd doordat er geen kalk­af­zet­tingen kunnen ontstaan op de micro-​openingen van de kost­bare gaar­tech­no­logie. En dat is alle­maal ook moge­lijk bij onbe­han­deld water met een hoog zout- en gips­ge­halte en bij een hoog water­ver­bruik. BWT bestaqua ROC-​systeem, ons unieke, compacte en krach­tige systeem voor omge­keerde osmose produ­ceert zeer effi­ciënt zuiver water dat ideaal is voor elke stoom­oven en combis­teamer.

Producten voor optimaal koken en bakken

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page