Gegevensbescherming

1. Alge­meen

De priva­cy­ver­kla­ring van BWT Neder­land BVbe­rust op de concepten van de AVG.

´Persoons­ge­ge­vens´ zijn alle gege­vens die betrek­king hebben op een geïden­ti­fi­ceerde of een iden­ti­fi­ceer­bare natuur­lijke persoon (hierna ´betrok­kene´). Als iden­ti­fi­ceer­baar wordt beschouwd een natuur­lijke persoon die direct of indi­rect kan worden geïden­ti­fi­ceerd, met name aan de hand van een iden­ti­fi­cator zoals een naam, iden­ti­fi­ca­tie­nummer, loca­tie­ge­ge­vens, een online iden­ti­fi­cator of van een of meer elementen die kenmer­kend zijn voor de fysieke, fysi­o­lo­gi­sche, gene­ti­sche, psychi­sche, econo­mi­sche, cultu­rele of sociale iden­ti­teit van de natuur­lijke persoon.

´Niet-persoonsgebonden gege­vens´ zijn geano­ni­mi­seerd en zijn gege­vens die in geen geval tot de betref­fende persoon kunnen worden herleid. Op grond hiervan zijn niet-persoonsgebonden gege­vens dan ook niet onder­worpen aan het gege­vens­be­scher­mings­recht.

´Betrok­kene´ is elke geïden­ti­fi­ceerde of iden­ti­fi­ceer­bare natuur­lijke persoon van wie de persoons­ge­ge­vens door de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke worden verwerkt.

´Verwer­king´ is elke bewer­king of geheel van bewer­kingen met betrek­king tot persoons­ge­ge­vens al dan niet uitge­voerd via geau­to­ma­ti­seerde proce­dures, zoals het verza­melen, vast­leggen, struc­tu­reren, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raad­plegen, gebruiken, verstrekken door middel van door­zen­ding, verspreiden of op andere wijze ter beschik­king stellen, uitlijnen of combi­neren, afschermen, wissen of vernie­tigen van gege­vens.

´Verant­woor­de­lijke´ of ´verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke´ is de natuur­lijke of rechts­per­soon, instantie, dienst of ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen de doel­stel­lingen van en middelen voor de verwer­king van persoons­ge­ge­vens vast­stelt. Als de doelen en middelen voor deze verwer­king in het Unie­recht of het lidsta­te­lijke recht worden vast­ge­steld, kan daarin worden bepaald wie de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke is of volgens welke criteria deze wordt aange­wezen.

´Derde´is een natuur­lijke of rechts­per­soon, over­heids­in­stantie, dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrok­kene, noch de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke, noch de verwerker, noch de personen die onder recht­streeks gezag van de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke of de verwerker gemach­tigd zijn om de persoons­ge­ge­vens te verwerken.

´Toestem­ming´ is elke vrije, speci­fieke, geïn­for­meerde en ondub­bel­zin­nige wils­ui­ting van de betrok­kene waarmee de betrok­kene door middel van een verkla­ring of een overige ondub­bel­zin­nige beves­ti­gende hande­ling aangeeft dat hij/zij met de verwer­king van de hem/haar betref­fende persoons­ge­ge­vens instemt.

2. Naam en adres van de verant­woor­de­lijke

BWT water+more Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 13
D-65183 Wies­baden
E-Mail: info@water-and-more.de
T.: +49 611 58019 0
F.: +49 611 58019 22

Verte­gen­woor­diger van de verant­woor­de­lijke:

Dr. Frank Neuhausen, Lutz Hübner

3. Toezicht­houder voor gege­vens­be­scher­ming

U kunt contact opnemen met onze toezicht­houder voor gege­vens­be­scher­ming via e-mailadres privacy@bwtne­der­land.nl of via ons post­adres onder tenaam­stel­ling van ´de toezicht­houder gege­vens­be­scher­ming´.

4. Verwer­king persoons­ge­ge­vens

4.1. Bezoek van onze website

4.1.1. Beschrij­ving en omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Als u onze website bezoekt, draagt uw browser om tech­ni­sche redenen de volgende gege­vens over aan onze server (zoge­noemde server­logfiles):

 • IP-adres
 • Datum en tijd van uw verzoek
 • Afwij­king tijd­zone van Green­wich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete webpa­gina)
 • Bestu­rings­sys­teem en de toegangs­status daarvan /HTTP-statuscode
 • Over­ge­dragen hoeveel­heid gege­vens
 • Website waarvan de aanvraag afkom­stig is (´referrer-URL´)
 • Browser, taal en versie van de brow­ser­soft­ware

4.1.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De opslag van deze gege­vens in logfiles is nodig om de website ter beschik­king te kunnen stellen.

4.1.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verza­melen wij op grond van ons gerecht­vaar­digd belang in de zin van artikel 6, lid 1 sub. f) van de AVG, om onze website te kunnen weer­geven en de veilig­heid ervan te kunnen waar­borgen.

4.1.4. Duur van de opslag

Infor­matie in de logfiles wordt uit veilig­heids­over­we­gingen (bijvoor­beeld om misbruik of bedrog op te helderen) gedu­rende zeven dagen opge­slagen en daarna gewist. Gege­vens die ten behoeve van bewijs­voe­ring langer moeten worden bewaard, worden tot de defi­ni­tieve ophel­de­ring van het betref­fende voorval niet gewist.

4.1.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

Het regi­streren van de gege­vens om de website te kunnen weer­geven en de opslag van deze gege­vens in logfiles is voor de onder­ne­ming om tech­ni­sche redenen abso­luut nood­za­ke­lijk. Daarom bestaat er voor de gebruiker geen moge­lijk­heid om hier­tegen bezwaar te maken.

4.2 Online-shop

4.2.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U kunt in onze online-shop zonder voor­af­gaande regi­stratie een bestel­ling opgeven of een gebrui­kers­ac­count aanmaken, om bij een volgende aankoop in de online-shop tijd te besparen, omdat u uw klant­ge­ge­vens dan niet opnieuw hoeft in te voeren. In beide gevallen verwerken wij de volgende gege­vens: aanhef, titel, voor­naam, achter­naam, straat, aanvul­lend adres­ge­geven, post­code, plaats, land, tele­foon, e-mailadres, afwij­kend afle­ver­adres.

4.2.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De gege­vens worden verwerkt om de bestel­ling uit te voeren en te voldoen aan contrac­tuele verplich­tingen.

4.2.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verwerken wij om een over­een­komst uit te voeren. De rechts­grond­slag hier­voor is art. 6, lid 1 sub. b) van de AVG.

4.2.4. Ontvanger van de persoons­ge­ge­vens

De persoons­ge­ge­vens worden verwerkt door BWT Austria GmbH, Walter-Simmer-Str. 4, A – 5310 Mondsee, Oosten­rijk.

4.2.5. Duur van de opslag

De bij ons opge­slagen gege­vens worden gewist zodra zij voor het doel ervan niet meer vereist zijn, en er geen wette­lijke bewaar­plicht geldt die het wissen ervan verhin­dert. Bewaar­plichten ontstaan op grond van handels- en belas­ting­rech­te­lijke gronden.

Volgens de wette­lijke vereisten geldt een bewaar­ter­mijn van 7 jaar (voor bijvoor­beeld facturen) en van 10 jaar (voor bijvoor­beeld elek­tro­ni­sche dien­sten). De Wet Rijks­be­las­tingen is van toepas­sing. Ook andere over­heids­in­stel­lingen (kunnen) aanvul­lende maat­re­gelen wensen.

4.2.6. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

Als u een gebrui­kers­ac­count hebt aange­maakt, kunt u dit te allen tijde wissen. Voor de in verband met een bestel­ling verwerkte gege­vens gelden de bewaar­plichten volgens het handels- en belas­ting­recht. Daarom bestaat er voor de gebruiker geen moge­lijk­heid om hier­tegen bezwaar te maken.

4.3 Nieuws­brief

4.3.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U hebt de moge­lijk­heid om u tijdens de regi­stratie als gebruiker van onze website te abon­neren op een gratis nieuws­brief, die u regel­matig infor­matie verstrekt over producten en dien­sten van en evene­menten bij BWT.

Om u aan te melden voor de nieuws­brief, verza­melen wij aanhef, voor­naam, achter­naam en e-mailadres, zodat wij u persoon­lijk kunnen bena­deren.

De aanmel­ding voor onze nieuws­brief vindt plaats middels een zoge­noemde Double-Opt-In-procedure. Na aanmel­ding ontvangt u een e-mail waarin we u vragen om uw aanmel­ding te beves­tigen. Deze beves­ti­ging hebben we nodig om te voor­komen dat iemand zich met een extern e-mailadres kan aanmelden. De aanmel­dingen voor de nieuws­brief worden vast­ge­legd, om te kunnen aantonen dat de aanmel­dings­pro­ce­dure volgens de wette­lijke vereisten plaats­vindt. Daar­onder vallen het IP-adres van de aanvra­gende computer en datum en tijd van de regi­stratie.

Voor de verwer­king van de gege­vens wordt in het kader van de aanmel­dings­pro­ce­dure uw toestem­ming gevraagd en verwezen naar deze priva­cy­ver­kla­ring.

Met betrek­king tot de gege­vens­ver­wer­king voor het verzenden van nieuws­brieven vindt geen door­gifte van gege­vens aan derden plaats. De gege­vens worden uitslui­tend gebruikt voor het verzenden van de nieuws­brief.

4.3.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

We vragen het e-mailadres van de gebruiker om de nieuws­brief te verzenden. We vragen de naam om een persoon­lijke aanhef te kunnen gebruiken.

4.3.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Rechts­grond­slag voor de verwer­king van gege­vens na aanmel­ding voor een nieuws­brief door de gebruiker is diens toestem­ming conform art. 6 lid 1 sub a) van de AVG.

4.3.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom net zolang opge­slagen als het abon­ne­ment op de nieuws­brief actief is.

4.3.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U kunt het abon­ne­ment op onze nieuws­brief te allen tijde opzeggen, oftewel uw toestem­mingen intrekken. Voor dit doel bevat elke nieuws­brief een koppe­ling waarmee u het abon­ne­ment op de nieuws­brief kunt opzeggen.

4.4 Product­re­gi­stratie

4.4.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U hebt de moge­lijk­heid om uw BWT-product op onze website te regi­streren en gebruik te maken van onze gratis herin­ne­rings­dienst voor onderhouds- en servi­ce­stappen. Als u van deze dienst gebruik wilt maken, krijgt u op een bepaald tijd­stip een herin­ne­ring per e-mail. Bij de product­re­gi­stratie verwerken wij de volgende persoons­ge­ge­vens van u: aanhef, voor­naam, achter­naam, straat, post­code, plaats, tele­foon, e-mailadres en even­tueel de contact­ge­ge­vens van uw instal­la­teur.

4.4.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

Doel van de gege­vens­ver­wer­king is het toezenden van infor­matie over product- en servi­ce­dien­sten en met name van herin­ne­ringen aan onderhouds- en servi­ce­werk­zaam­heden.

4.4.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verwerken wij om precon­trac­tuele maat­re­gelen te kunnen uitvoeren. De rechts­grond­slag hier­voor is art. 6, lid 1 sub. b) van de AVG.

4.4.4. Duur van de opslag

Wij verwerken de gege­vens van uw product­re­gi­stratie net zolang totdat u deze wilt wissen.

4.4.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U kunt de gege­vens van uw product­re­gi­stratie te allen tijde wissen. Daar­voor klikt u op de link die in uw beves­ti­gings­mail staat vermeld. Ook kunt u ons een e-mail sturen aan privacy@bwtne­der­land.nl.

4.5 Contact­for­mu­lier en e-mailcontact

4.5.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Op onze website vindt u een contact­for­mu­lier waarmee u ons via elek­tro­ni­sche weg vragen of opmer­kingen kunt toezenden. Als u van deze moge­lijk­heid gebruik­maakt, worden de in het invoer­sja­bloon inge­voerde gege­vens aan ons door­ge­zonden en opge­slagen. Het gaat daarbij om de volgende gege­vens: voor­naam, achter­naam, e-mailadres, straat, post­code, plaats, tele­foon­nummer, land, bericht. Ook kunt u contact met ons opnemen via de daar­voor genoemde e-mailadressen. In dat geval worden de via de e-mail verzonden persoons­ge­ge­vens van de gebruiker opge­slagen. In dit verband vindt geen door­gifte van gege­vens aan derden plaats. De gege­vens worden uitslui­tend gebruikt voor het verwerken van de conver­satie en om het verzoek te behan­delen.

4.5.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De verwer­king van de persoons­ge­ge­vens uit het invoer­sja­bloon gebruiken wij uitslui­tend om uw bericht te kunnen verwerken. Wanneer via e-mail contact met ons wordt opge­nomen geldt hier­voor ook het vereiste recht­ma­tige belang om de gege­vens te verwerken. De verwer­king van de overige persoons­ge­ge­vens tijdens de verzen­ding, zoals IP-adres, hebben als doel misbruik van het contact­for­mu­lier te voor­komen en de veilig­heid van onze infor­matie tech­ni­sche systemen te waar­borgen.

4.5.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Wanneer u contact met ons opneemt (via het contact­for­mu­lier of via e-mail) worden de gege­vens van de gebruiker verwerkt om de aanvraag en de afwik­ke­ling daarvan af te handelen conform art. 6 lid 1 sub b) van de AVG.

4.5.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de persoons­ge­ge­vens afkom­stig van het invoer­sja­bloon van het contact­for­mu­lier en de gege­vens die via e-mail zijn over­ge­zonden, is dat het geval als de betref­fende conver­satie met de gebruiker is afge­rond. De conver­satie is afge­rond als uit de omstan­dig­heden kan worden afge­leid dat het betref­fende onder­werp doel­tref­fend is afge­han­deld.

4.5.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U hebt te allen tijde de moge­lijk­heid om uw toestem­ming voor de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens in te trekken. Als u via e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoons­ge­ge­vens. In een derge­lijk geval kan de conver­satie niet worden voort­gezet. In dat geval kunt u ons een e-mail sturen aan privacy@bwtne­der­land.nl. Dan worden alle persoons­ge­ge­vens gewist die in het kader van het betref­fende contact­ver­zoek werden opge­slagen.

4.6. Instal­la­teur zoeken

4.6.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

U kunt via onze website recht­streeks contact opnemen met een bevoegde BWT-drinkwaterexpert of een BWT-partnerinstallateur. De door u in het contact­for­mu­lier inge­voerde persoons­ge­ge­vens worden aan de door u gese­lec­teerde instal­la­teur door­ge­stuurd. Het gaat hierbij om de volgende gege­vens: product, aanhef, voor­naam, achter­naam, straat, post­code, plaats, e-mail, tele­foon­nummer, inhoud van het bericht.

4.6.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

Doel van de gege­vens­ver­wer­king is het aanvragen van een aanbie­ding met betrek­king tot producten of dien­sten van de door u gese­lec­teerde instal­la­teur.

4.6.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Deze gege­vens verwerken wij om precon­trac­tuele maat­re­gelen te kunnen uitvoeren. De rechts­grond­slag hier­voor is art. 6, lid 1 sub. b) van de AVG.

4.6.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de persoons­ge­ge­vens uit het invoer­sja­bloon van de zoek­op­dracht is dat het geval als de aanvraag door de gese­lec­teerde instal­la­teur is ontvangen.

4.6.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

Aange­zien deze gege­vens na het over­zenden aan de door u gese­lec­teerde instal­la­teur niet meer bij ons zijn opge­slagen, kunt u zich met betrek­king tot moge­lijk­heden voor bezwaar en verwij­de­ring wenden aan de door u gese­lec­teerde instal­la­teur.

4.7. Service-aanvraag

4.7.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Op onze website vindt u een contact­for­mu­lier waarmee u een van de vele profes­si­o­nele dien­sten van BWT kunt aanvragen. Als u van deze moge­lijk­heid gebruik­maakt, worden de in het invoer­sja­bloon inge­voerde gege­vens aan ons door­ge­zonden en opge­slagen. Het gaat daarbij om de volgende persoons­ge­ge­vens: onder­ne­ming, klant­nummer, voor­naam, achter­naam, e-mailadres, straat, post­code, plaats, tele­foon­nummer, mobiel tele­foon­nummer, gewenste dienst / storings­mel­ding, bericht.

4.7.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

De verwer­king van de persoons­ge­ge­vens uit het invoer­sja­bloon gebruiken wij uitslui­tend om uw aanvraag te kunnen verwerken. De overige tijdens het verzenden verwerkte persoons­ge­ge­vens hebben als doel misbruik van het contact­for­mu­lier te voor­komen en de veilig­heid van onze infor­ma­tie­tech­ni­sche systemen te waar­borgen.

4.7.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Wanneer u contact met ons opneemt, worden de gege­vens van de gebruiker verwerkt om de aanvraag van de dienst en de afwik­ke­ling daarvan af te handelen conform art. 6 lid 1 sub b) van de AVG.

4.7.4. Duur van de opslag

De gege­vens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waar­voor ze zijn verza­meld. Voor de persoons­ge­ge­vens afkom­stig van het invoer­sja­bloon van het contact­for­mu­lier en de gege­vens die per e-mail zijn over­ge­zonden, is dat het geval als de betref­fende conver­satie met de gebruiker is afge­rond. De conver­satie is afge­rond als uit de omstan­dig­heden kan worden afge­leid dat het betref­fende onder­werp doel­tref­fend is afge­han­deld.

4.7.5. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoons­ge­ge­vens. In een derge­lijk geval kan de conver­satie niet worden voort­gezet. Schrijf voor dat doel een e-mail aan privacy@bwtne­der­land.nl. Dan worden alle persoons­ge­ge­vens gewist die in het kader van het betref­fende contact­ver­zoek werden opge­slagen.

4.8. Solli­ci­ta­ties (carrière)

4.8.1. Omvang van de gege­vens­ver­wer­king

Als u geïn­te­res­seerd bent in een samen­wer­king met BWT Neder­land BV, kunt u bij ons online solli­ci­teren. Onder het menu-onderdeel ´carrière´ vindt u open­staande vaca­tures. Als u via het solli­ci­ta­tie­for­mu­lier solli­ci­teert, verza­melen wij de volgende persoons­ge­ge­vens: aanhef, titel, voor­naam, achter­naam, e-mailadres, tele­foon­nummer, nummer van de vaca­ture/open solli­ci­tatie plus de docu­menten die u mees­tuurt: solli­ci­ta­tie­brief, CV, diploma´s.

4.8.2. Doel van de gege­vens­ver­wer­king

Wij verwerken persoons­ge­ge­vens met als doel een beslis­sing over een arbeids­over­een­komst te kunnen moti­veren, met name voor de selec­tie­pro­ce­dure van geschikte kandi­daten en de admi­ni­stra­tieve uitvoe­ring van de solli­ci­ta­tie­pro­ce­dure.

4.8.3. Rechts­grond­slag van de verwer­king

Wanneer u solli­ci­teert worden de gege­vens van de gebruiker verwerkt om de aanvraag en de afwik­ke­ling daarvan af te handelen conform art. 6 lid 1 sub a) en b) van de AVG.

4.8.4. Ontvanger van de persoons­ge­ge­vens

Uw persoons­ge­ge­vens kunnen worden inge­zien door de perso­neels­af­de­ling en de vakaf­de­ling die verant­woor­de­lijk is voor de vaca­ture.

4.8.5. Duur van de opslag

Als de solli­ci­tatie leidt tot een dienst­ver­band, verwerken wij deze gege­vens om een dienst­ver­band te kunnen door­voeren. Deze gege­vens worden dan in ons perso­neels­ad­mi­ni­stra­tie­sys­teem opge­nomen. Als de solli­ci­tatie niet leidt tot een dienst­ver­band, worden deze gege­vens met inacht­ne­ming van de bezwaar­ter­mijn van de Neder­landse wet op de gelijke behan­de­ling 4 weken na beëin­di­ging van de solli­ci­ta­tie­pro­ce­dure gewist, tenzij de solli­ci­tant conform art. 6 lid 1 sub a) van de AVG en art. 7 van de AVG toestem­ming heeft gegeven om zijn persoons­ge­ge­vens langer te bewaren om even­tueel bij een nieuwe vaca­ture weer opge­vraagd te kunnen worden.

4.8.6. Moge­lijk­heden tot bezwaar en verwij­deren

De door u aan ons toege­zonden infor­matie kunt u te allen tijde op aanvraag herzien of laten verwij­deren. Voor dat doel kunt u ons een e-mail zenden aan privacy@bwtne­der­land.nl. Dit geldt niet voor zover u in een lopende solli­ci­ta­tie­pro­ce­dure bij ons hebt gesol­li­ci­teerd op een concrete vaca­ture. In dat geval bewaren wij de door u voor deze vaca­ture opge­geven infor­matie tot de wette­lijke bezwaar­ter­mijn is afge­lopen.

5. Uw rechten

Als wij persoons­ge­ge­vens van u verwerken bent u betrok­kene in het kader van de Alge­mene veror­de­ning gege­vens­be­scher­ming (AVG) en hebt u ten opzichte van ons de volgende rechten inzake persoons­ge­ge­vens die op u betrek­king hebben:

 • Recht van inzage (art. 15 AVG)
 • Recht op recti­fi­catie (art. 16 AVG)
 • Recht van gege­vens­wis­sing (art. 17 AVG)
 • Recht op beper­king van de verwer­king (art. 18 AVG)
 • Recht op over­draag­baar­heid van gege­vens (art. 20 AVG)
 • Recht van bezwaar tegen de verwer­king (art. 21 AVG)

Recht om een klacht in te dienen bij een toezicht­hou­dende auto­ri­teit (art. 77 AVG). In Neder­land is dit de gege­vens­be­scher­mings­au­to­ri­teit Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens. Verdere info is te vinden via de website van de Auto­ri­teit Persoons­ge­ge­vens: wwww.auto­ri­teit­per­soons­ge­ge­vens.nl

6. Aanpas­singen van de priva­cy­ver­kla­ring

We behouden ons het recht voor de priva­cy­ver­kla­ring te wijzigen om deze aan gewij­zigde wette­lijke rege­lingen, of bij wijzi­ging van de dien­sten of de gege­vens­ver­wer­king, aan te passen. Dit geldt echter uitslui­tend met betrek­king tot verkla­ringen inzake de gege­vens­ver­wer­king. Voor zover toestem­mingen van de gebrui­kers vereist zijn of onder­delen van de priva­cy­ver­kla­ring rege­lingen bevatten van over­een­kom­sten met de gebrui­kers, vinden deze wijzi­gingen uitslui­tend plaats na toestem­ming van de gebrui­kers.

Wij vragen u om regel­matig kennis te nemen van onze priva­cy­ver­kla­ring.

Datum: 07.01.2020

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px} .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}