Geoptimaliseerde waterkwaliteit van de hoogste sensorische kwaliteit

Internationale horeca-partner

Als eerste producent van waterfilters ter wereld besteden we ook aandacht aan de smaak en hebben we unieke filtersystemen ontwikkeld die alle soorten onbehandeld water veranderen in constant perfect drinkwater.

Waterfilters en filtersystemen

Hotel, restaurant en catering

Als Europa's nr. 1 in water­tech­no­logie investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling om beschikbaar drinkwater met functionele en perfecte oplossingen te optimaliseren voor de specifieke toepassing.

Of het nu de bescherming tegen kalkaanslag voor koffiemachines met klassieke filters betreft, senso­ri­sche vragen over de waterkwaliteit of het verwijderen van ongewenste bestanddelen, wij hebben de passende tech­no­logie en oplossing voor prak­tisch al uw wensen rondom het 'Point of Use' voor uw water. 

We zijn opgericht in 2005 en zijn een 100% dochtermaatschappij van het in 1990 opgerichte BWT AG.

Al onze klanten in de gastronomie en horeca profiteren voor hun toepassingen van de omvangrijke technologische knowhow van het BWT-concern op alle gebieden van de wateroptimalisatie. Het team van BWT water+more kan hierdoor altijd een beroep doen op de nieuwste technologische ontwikkelingen en deze inzetten in praktijkgerichte oplossingen voor de specifieke vereisten in de gastronomie.

Woman enjoy her hot drink
Woman enjoy her hot drink

Uw voordeel

Uw speci­a­list voor perfect water in de keuken, de bakkerij en de gastro­nomie

BWT water+more is de speci­a­list voor perfect water in de keuken, de bakkerij en de gastro­nomie. Of het nu wordt gebruikt voor stomen, bakken, spoelen of vending, wij zien het als onze missie om een constante geop­ti­ma­li­seerde water­kwa­li­teit van de hoogste senso­ri­sche kwali­teit te leveren voor profes­si­o­nals in de gastro­nomie en hobby­koks. Daar­voor hebben onze inge­ni­eurs het wereld­wijd grootste product­as­sor­ti­ment moderne oplos­singen voor water­op­ti­ma­li­satie ontwik­keld. Van compacte instal­la­ties voor het profes­si­o­nele segment tot slimme reser­voir­pa­tronen voor de koffie­ma­chine thuis, onze veel­zij­dige filter­sys­temen beschermen tegen kalk­aan­slag en verwij­deren gega­ran­deerd alle storende off-​flavour bestand­delen in het leiding­water. Voor effi­ci­ëntie in het hele berei­dings­proces in gastro­no­mi­sche onder­ne­mingen en voor probleem­loos kokke­rellen thuis - dankzij de duur­zame machi­ne­be­scher­ming, lage onder­houds­kosten en betrouw­bare levens­duur. Maar onze intel­li­gente, krach­tige opti­ma­li­satie kan nog meer. Als eerste produ­cent van water­fil­ters ter wereld besteden we ook aandacht aan de smaak en hebben we unieke filter­sys­temen ontwik­keld die alle soorten onbe­han­deld water veran­deren in constant perfect drink­water, onaf­han­ke­lijk van de herkomst en samen­stel­ling van het water.

Uw partner voor alle inno­va­tieve oplos­singen en totaal­con­cepten op het gebied van gastro­nomie en vending

In vrijwel alle toepas­singen op het gebied van gastro­nomie en vending waarin water een door­slag­ge­vende invloed heeft op de kwali­teit van het eind­pro­duct en de bescher­ming van de machi­ne­tech­niek, zijn wij de ideale partner voor inno­va­tieve oplos­singen en totaal­con­cepten. Hierbij werken we nauw samen met lokale en inter­na­tio­nale produ­centen van gastro­no­mi­sche appa­ra­tuur, servi­ce­or­ga­ni­sa­ties en de vakhandel.

Wereld­wijd water­spe­ci­a­listen op locatie

We zijn op alle belang­rijke markten van de wereld verte­gen­woor­digd. Voor onze klanten en part­ners bieden deze inter­na­ti­o­nale aanwe­zig­heid, de excel­lente service ter plekke van onze water­spe­ci­a­listen en onze duide­lijke keuze voor de vakhandel, grote voor­delen. Vraag het ons! Onze speci­a­listen op locatie advi­seren u graag bij ons omvang­rijke port­folio inno­va­tieve producten. Voor de grootste effi­ci­ëntie in de water­op­ti­ma­li­satie, voor elke lokale water­si­tu­atie en elke toepas­sing, voor elke water­be­hoefte.

Moderne produc­tie­fa­ci­li­teiten

BWT-​producten worden in uiterst moderne fabrieken in Europa gepro­du­ceerd. Alles conform de produc­tie­norm HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) en de richt­lijnen voor kwali­teits­ma­na­ge­ment (ISO 9001) en mili­euma­nage­ment (ISO 14001).

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page

KENNIS VAN WATER & KNOWHOW VAN KOFFIE

Voor het opti­male genot van koffie werkt BWT water+more al jaren succesvol samen met koffie-​ en hore­ca­ve­r­e­ni­gingen, bran­ders, machi­ne­fa­bri­kanten en profes­si­o­nele barista's over de hele wereld. Ook univer­si­teiten en koffie-​instituten behoren tot onze hechte part­ners. Met de weten­schap­pe­lijke water­knowhow van de inter­na­ti­o­nale BWT-​groep, de kennis en erva­ring van onze part­ners werken we samen om alle ­stappen en compo­nenten voor een perfecte koffie te opti­ma­li­seren, van het aroma van de boon tot de berei­ding in de machine.

Onze netwerkpartners

Maak kennis met onze partners in het BWT water+more-netwerk voor optimalisatie van koffiewater.