Nieuwe manier van waterzuivering

BWT omgekeerde
osmosetechnologie

Nog nooit was het zo eenvoudig, goedkoop en veilig om lokaal drinkwater te verwerken tot zuiver water voor de specifieke eisen van de gastronomie.
BWT Umkehrosmoseanlage BWT Umkehrosmoseanlage

Omgekeerde osmosetechnologie van BWT

Technologie

Compact, krachtig en efficiënt

Ook in de gastro­no­mi­sche sector wordt de omge­keerde osmos­etech­no­logie al jaren lang en breed toege­past. Een eenvou­dige instal­latie, bedie­ning en eenvoudig onder­houd van de appa­raten vormde hierbij altijd een uitda­ging. Dit vergde veel tech­ni­sche knowhow.

BWT water+more heeft het concept van omge­keerde osmose in een nieuwe jasje gestoken. Het belang­rijkste doel was om het product eenvoudig en effi­ciënt in te kunnen zetten, reke­ning houdend met de concrete vereisten in de gastro­nomie.

Het resul­taat is sensa­ti­o­neel: de BWT bestaqua ROC-​tech­no­logie.

Koffie­ma­chines, profes­si­o­nele vaat­was­sers, ovens, combi-s­teamers of ieder ander appa­raat waar­voor zout­rijk water gede­mi­ne­ra­li­seerd moet worden: het BWT bestaqua ROC-​productconcept biedt overal buiten­ge­wone oplos­singen voor de prak­tijk.

Innovatie voor zuiver water

Voordelen van de BWT bestaqua ROC-technologie

Een opval­lend kenmerk van deze nieuwe gene­ratie appa­raten is de inno­va­tieve membraan­mo­dule. Op het eerste zicht ziet de module eruit als een van de zeer betrouw­bare water­fil­ters van BWT water+more. Het verschil zit hem echter in de binnen­kant van de module. De module is voor­zien van een van de effec­tiefste membranen ter wereld (een BWT-​membraan), dat non-​stop werkt... onder­houds­vrij en altijd zeer effi­ciënt.

Het RO-​systeem BWT bestaqua ROC laat vooral zien wat het kan, als er veel onge­wenste deel­tjes in het leiding­water zitten of er behoefte is aan zeer zuiver water. En als er vraag is naar een gestan­daar­di­seerde oplos­sing voor water­op­ti­ma­li­satie die overal ter wereld betrouw­baar func­ti­o­neert.

Slim concept

Het BWT bestaqua ROC-concept gaat echter nog een stapje verder. Afhankelijk van de toepassing kan het vereiste zoutgehalte doelgericht en afzonderlijk worden ingesteld en via een app in real time worden gereguleerd.

Daarnaast wordt dit specifiek gewonnen permeaat voor het bereiden van koffie gemineraliseerd nadat het water is gezuiverd. De BWT-magnesiumtechnologie maakt het mogelijk!

Hoe werkt omgekeerde osmose?

In het algemeen wordt het leidingwater onder druk gefilterd via een speciaal membraan zodat nagenoeg alle opgeloste zouten (ionen) in het concentraat achterblijven. Hierdoor komt in het permeaat alleen zeer zuiver en praktisch zoutvrij water terecht.
Umkehrosmose
Umkehrosmose

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page