Best Water Technology

Over BWT

De doelstellingen en producten van BWT zijn afgestemd op mensen en hun behoeften. "You" staat voor onze klanten, onze zakenpartners en onze medewerkers.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Onze naam zegt alles: wij zien het als onze missie om de beste producten en dien­sten voor water­be­han­de­ling te ontwik­kelen. Meer nog: water is onze missie. Wij zorgen voor hygiëne, veilig­heid en gezond­heid bij dage­lijks contact met water. Dage­lijks onder­zoeken we inno­va­tieve oplos­singen en werken we aan de verdere ontwik­ke­ling van onszelf en onze producten.

Ons doel is om onze klanten water­be­han­de­lings­in­stal­la­ties, -technologieën en -diensten aan te kunnen bieden en tege­lij­ker­tijd de grond­stoffen van onze blauwe planeet te beschermen.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Onze slogan "For You and Planet Blue." vat onze missie samen: name­lijk het streven om als bedrijf duur­zaam en verant­woord te handelen – zowel voor de behoeften van het indi­vidu als voor het behoud van onze planeet als unieke leef­ruimte.

“For You"

De doel­stel­lingen en producten van BWT zijn afge­stemd op mensen en hun behoeften. "You" staat voor onze klanten, onze zaken­part­ners en onze mede­wer­kers.

“For Planet Blue"

illu­streert ener­zijds de centrale rol die het element water speelt op onze "blauwe planeet". Maar ook de rol die BWT hierin speelt. Wij gebruiken onze kennis om de beperkte water­re­serves van onze planeet te verwerken en bruik­baar te maken – steeds in harmonie met de natuur.

Certi­fi­ce­ring

We verwe­zen­lijken onze visie door ons te laten contro­leren en certi­fi­ceren door onaf­han­ke­lijke instel­lingen. Afhan­ke­lijk van de eisen van de afzon­der­lijke loca­ties vertrouwen wij op de passende mana­ge­ment­sys­temen. Met behulp van kwali­teits­ma­na­ge­ment conform ISO 9001 bereiken we de hoogste kwali­teit in onze producten en daarmee de hoogste klant­te­vre­den­heid. Om het thema duur­zaam­heid op de lange termijn in al onze acti­vi­teiten te veran­keren, is op veel loca­ties milieu- en ener­giema­na­ge­ment conform ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001 zijn geïm­ple­men­teerd om de gezond­heid en veilig­heid op het werk te waar­borgen. Zo geven we een duide­lijk signaal: Voor ons milieu, voor onze mede­wer­kers en voor de efficiëntie-eisen van onze klanten.

Alle bedrijven binnen de BWT Group oriën­teren zich direct op deze normen en onder­gaan regel­matig interne en externe audits. Dit alles om ervoor te zorgen dat we volgens de hoogste normen handelen en werken.

Water Technologies

Technology cloud
Technology cloud

Alleen wie inno­va­tief denkt en handelt, kan een tech­no­lo­gi­sche voor­sprong nemen. Daarom doen we voort­du­rend onder­zoek in de BWT Inno­va­tion Centres naar alles wat met water­be­han­de­ling te maken heeft: processen voor filtratie, filter­media, ionen­wis­se­laars voor demi­ne­ra­li­satie, onthar­ding, decar­bo­ni­satie, membraan­tech­no­lo­gieën (micro-, ultra- en nano­fil­tratie, omge­keerde osmose), Pure Steam gene­ra­toren, WFI destil­la­toren, UV-systemen, ozon­ge­ne­ra­toren, ionen­uit­wis­se­lings­mem­branen, elek­tro­lyse, elek­tro­di­a­lyse, elek­tro­de­ï­o­ni­satie, chloor­di­oxi­de­ge­ne­ra­toren en doseer­pompen – wij zijn voort­du­rend voor u aan het werk.

Wij leveren water van de hoogste kwali­teit – precies waar het nodig is.

Innovation by BWT

Al decen­nia­lang hebben we één doel voor ogen: de levens­kwa­li­teit verbe­teren door middel van water. En dat met een water­be­han­de­ling op maat om steeds de best moge­lijke water­kwa­li­teit te garan­deren. We beperken ons echter niet tot stan­daard­pro­ducten; we stellen voort­du­rend nieuwe normen in de water­tech­no­logie. In lijn met onze filo­sofie "Feel – taste – see the diffe­rence" bieden wij onze klanten producten aan met echte inno­va­ties: denk maar aan drink­water met puur genot en vita­li­teit, zijde­zacht parel­water als schoon­heid­s­elixer of water in zijn zuiverste vorm als essen­tieel onder­deel van high­techtoe­pas­singen. Voel, proef en zie het verschil!

Woman enjoying a glass of mineralized water Woman enjoying a fresh glass of water
Met magnesium gemineraliseerd water
De unieke smaakbeleving voor meer energie en vitaliteit.
Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower
BWT-​parelend water
Het elixer voor huid en haar.
Female chemist analyzing purified water Female chemist analyzing purified water
Water for Injection
Het puurste water voor een goede levenskwaliteit.

Onze visie

BWT – de internationaal toonaangevende watertechnologiegroep

BWT Headquarter
BWT Headquarter

De visie van BWT komt voort uit al deze eisen en uitda­gingen: we willen de inter­na­ti­o­naal toon­aan­ge­vende water­tech­no­lo­gie­groep worden. Om dit doel te bereiken, moeten we groeien – op elk vlak.

Groeien op elk vlak

Een van de drijf­veren van groei is inno­vatie. Alleen degenen die zich­zelf, hun producten en hun dien­sten actief en voort­du­rend verder ontwik­kelen en out-of-the-box denken, kunnen groeien, groter en beter worden. Groter bedoelen we ook in geogra­fi­sche zin: op dit moment heeft BWT wereld­wijd meer dan 80 dochter- en zuster­be­drijven, plus R&D-afdelingen in Frank­rijk, Duits­land, Zwit­ser­land, Oosten­rijk en Rusland. En we breiden nog verder uit!

Verdere ontwik­ke­ling bete­kent voor ons echter niet alleen denken aan de toekomst, maar ook aan nu: daarom werken we voort­du­rend aan het verbe­teren en opti­ma­li­seren van bestaande processen en proce­dures. Om bestaande tech­no­lo­gieën en producten te verbe­teren.

Als onder­deel van onze groei zien wij het als onze plicht om onze ecolo­gi­sche, econo­mi­sche en sociale verant­woor­de­lijk­heid te nemen.

BWT – een succesverhaal

Onder­ne­mer­schap en onder­zoeks­geest, plezier in inno­vatie en succes – dat zijn de factoren die BWT kenmerken. Van het begin als klein bedrijf in Pforz­heim tot het huidige grote bedrijf.

De wortels van BWT gaan terug tot het jaar 1823, toen Johann Adam Benc­kiser zijn gelijk­na­mige bedrijf oprichtte – een kleine chemi­sche fabriek in Duits­land. Andreas Weißenba­cher legde vervol­gens in 1990 in het kader van een managementbuy-​​​out de eerste steen voor het huidige BWT. Hij veran­derde "Benc­kiser Wasser Technik" in "BWT" – dit zou het begin van een jaren­lang succes­ver­haal worden. Aanvan­ke­lijk was het hoofd­kan­toor van BWT in Hallein geves­tigd, twee jaar later verhuisde het jonge bedrijf naar Mondsee.

Buildings
Buildings
De BWT Group vierde in 2015 haar 25-​jarig bestaan. Een kwart­eeuw dyna­mi­sche ontwik­ke­ling sinds de oprich­ting van BWT heeft beves­tigd dat het bedrijf zijn visie – om de inter­na­ti­o­naal toon­aan­ge­vende water­tech­no­lo­gie­groep te zijn – conse­quent nastreeft en goed op weg is om dit doel te bereiken.

BWT-management