Hozzájárul a kombi sütő-párolók és sütők kulináris teljesítményéhez.

Főzés és sütés

Mert tökéletes gőzzel mindig sikerül jó zsemlét, croissant-t és sok minden mást is sütni, miközben a sütési technológiáját is védi és elkerüli az állásidőket. Jobban nem is mehetne.
Combi Steamers Oven Combi Steamers Oven

VÍZSZŰRÉS, VÍZOPTIMALIZÁLÁS KOMBI SÜTŐ-PÁROLÓKHOZ

A modern gőzpárolókban és sütőkben alkal­ma­zott kímé­letes és haté­kony párolási és sütési tech­no­lógia nélkül elkép­zel­he­tetlen lenne a gaszt­ro­nómia és a pékipar legújabb kuli­náris speci­a­li­tá­sa­inak az előál­lí­tása. A finom, magas hőmérsékletű vízgőz pára kiszélesíti a főzés és sütés lehetőségek tárházá 

Az igényes vendéglátó egységekben alkal­ma­zott új, sokol­dalú egyedülálló konyhai eszközök azonban az első osztályú vízmi­nő­ségre támasz­kodnak. A vízben található, nemkívánatos alkotóelemek ronthatják a berendezések teljesítményét és hogy azok minden funkcióját maximálisan kihasználhassuk. Legrosszabb esetben még az ételek illetve a pékáruk is áldozatul eshetnek. Aknázza ki teljes-körűen a technológia kínálta lehetőségeket!

Az Ön előnye

Mindenes a gasztronómia területén

A BWT bestmax vízszűrő beren­dezés valóban sokol­da­lúan kihasz­nál­ható a kombi páro­lóknál és sütőknél. A több­lép­csős szűrési megol­dása révén opti­mális vizet biztosít a tiszta gőzhöz. A BWT bestmax a „High-Efficiency-Technology“ (HET) révén kivá­lóan támo­gatja a sütési folya­ma­tokat, amelynek során a kompakt vízszűrő patron eltá­vo­lítja a vízből a vízkövet és csök­kenti a klórt és lebegő anya­gokat.

A szűrt vízzel Ön hozzá­já­rulhat a sütők megfe­lelő telje­sít­mé­nyéhez és hosszú távú élet­tar­ta­mukhoz. A bestmax vízke­zelő patron a beren­dezés maxi­mális vízkő elleni védel­méről is gondos­kodik, mivel a vízkő­le­ra­kódás már nem rongál­hatja meg a nagy értékű készülék mikro- fúvó­káit. Ezt még azokon a területeken is biztosítani tudja, ahol magas a kemény vízért felelős ásványi anyag tartalma a víznek. Sőt magas vízigény esetén is haté­kony. A BWT bestaqua ROC rend­szer, az egye­dül­álló, kompakt és nagy telje­sít­ményű fordí­tott ozmó­zisú rend­sze­rünk segít­sé­gével alacsony sótar­talmú vizet állíthat elő rend­kívül haté­kony módon, amely ideális szinte minden sütőhöz és kombi gőzö­lőhöz.

Vízkezelő termékek az gasztronómia szolgálatában

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page