Готуйте справжні кулінарні шедеври завдяки парі в пароконвектоматах і духовках.

Приготування страв і випічки

Завдяки бездоганній якості пари, ваші булочки, круасани й інша випічка будуть завжди вдалими. Крім того, вона дасть змогу захистити обладнання для випікання й уникнути вимушених простоїв. Краще не буває.
Combi Steamers Oven Combi Steamers Oven

Оптимальна якість води для
пароконвектоматів і духовок

Нині кулі­нарію та пекар­ську справу годі уявити без дбай­ливої та ефективної техно­логії приго­ту­вання й випі­кання в суча­сних паро­кон­ве­кто­матах і духовках. Неймо­вірно гаряча й водночас ніжний паровий простір відкриває широкі можли­вості для засто­су­вання нових способів приго­ту­вання страв і випічки.

Однак через високі вимоги профе­сій­ного обла­днання для втілення оригі­нальних рішень молодих талантів украй важливо вико­ри­сто­ву­вати воду найвищої якості. Будь-які неба­жані домішки у воді обме­жують їхні можли­вості й не дають їм повністю реалі­зу­вати свій потен­ціал. У гіршому випадку це може навіть нега­тивно впли­нути на саму страву або випічку. Розкрийте весь потен­ціал свого обла­днання.

Переваги для вас

Універсальне рішення для
оптимізації води

BWT bestmax – справді універ­сальне рішення для паро­кон­ве­кто­матів і духовок. Це бага­то­фун­кціо­нальне рішення для філь­трації ефективно й бездо­ганно очищує воду, що дає змогу отри­мати опти­мальну пару високої чистоти. BWT bestmax із техно­ло­гією HET (High Efficiency Technology – висо­ко­ефе­ктивна техно­логія) усіляко сприяє процесу випі­кання, вида­ляючи вапно та інші неба­жані речо­вини з води за допо­могою компа­ктного філь­тру­валь­ного картриджа.

Зрештою кінцеві продукти мають бездо­ганні смакові якості, а печі завжди працюють із незмінною ефектив­ністю. Ця система водночас забез­печує макси­мальний захист обла­днання, запо­бі­гаючи пошко­дженню мікро­фор­сунок дорого кухон­ного обла­днання через вапняні відкла­дення. Вона лиша­є­ться ефективною навіть в умовах висо­кого рівня спожи­вання води та вели­кого вмісту солей і сірча­но­ки­слого кальцію в сирій воді. BWT bestaqua ROC – наша унікальна компа­ктна й потужна система зворо­тного осмосу, яка надзви­чайно ефективно виро­бляє чисту воду, що ідеально підхо­дить для будь-​яких духовок і паро­кон­ве­кто­матів.

Проду­кція для опти­маль­ного
приго­ту­вання страв і випі­кання

Ваша контактна особа

Unexpected error. Please try to reload the page