INFO OVER COOKIES

1. Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekst­be­standen die lokaal worden opge­slagen in het tijde­lijk geheugen van de inter­net­browser van de websi­te­be­zoeker. Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zoge­naamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke iden­ti­fi­catie van de cookie. De ID bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toege­wezen aan de speci­fieke inter­net­browser waarin de cookie is opge­slagen. Hier­door kunnen de bezochte websites en servers de indi­vi­duele browser van de betref­fende persoon onder­scheiden van andere inter­net­brow­sers die andere cookies bevatten. Een speci­fieke inter­net­browser kan worden herkend en geïden­ti­fi­ceerd via de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kunnen wij u gebruiks­vrien­de­lij­kere dien­sten aanbieden, wat zonder het instellen van cookies niet moge­lijk zou zijn.

Deze gege­vens worden maxi­maal 180 dagen bewaard als tech­ni­sche voor­zorgs­maat­regel om de gege­vens­ver­wer­kings­sys­temen tegen onge­oor­loofde toegang te beschermen.

De rechts­grond­slag voor deze verwer­king is art. 6 lid 1 punt b) van de AVG, voor zover deze cookies gege­vens verwerken voor de totstand­ko­ming of uitvoe­ring van een contract.

Indien de verwer­king niet bijdraagt aan de totstand­ko­ming of uitvoe­ring van een contract, ligt ons gerecht­vaar­digd belang bij het verbe­teren van de func­ti­o­na­li­teit van onze website. De rechts­grond­slag is dan art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

1.1. Anonieme gebrui­kers­pro­fielen

In het kader van de wette­lijke bepa­lingen kunnen wij onder pseu­do­niemen gebrui­kers­pro­fielen voor recla­me­doel­einden, markt­on­der­zoek en de vorm­ge­ving van onze dien­sten opstellen en evalu­eren, maar alleen voor zover u op geen enkel moment gebruik heeft gemaakt van uw wette­lijke recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gege­vens.


1.2.
Cookies van derden

Indien nodig kunnen ook cookies van part­ner­be­drijven waarmee wij samen­werken voor reclame- en analy­se­doel­einden of voor de func­ti­o­na­li­teiten van onze website worden gebruikt.

Raad­pleeg de volgende infor­matie voor meer infor­matie, in het bijzonder over de doel­einden en de rechts­gronden voor de verwer­king van derge­lijke cookies van derden.


1.3.
Verwij­deren van cookies

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk moment voor­komen door middel van een passende instel­ling van de gebruikte inter­net­browser en zo perma­nent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Boven­dien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een inter­net­browser of andere soft­wa­re­pro­gramma's worden verwij­derd. Dit is moge­lijk in alle gang­bare inter­net­brow­sers. Als u de plaat­sing van cookies in de gebruikte inter­net­browser deac­ti­veert, kunnen onder bepaalde omstan­dig­heden niet alle func­ties van onze website volledig worden gebruikt.

2. Weba­na­ly­se­tools Google Analy­tics

BWT Aktien­ge­sell­schaft heeft de Google Analytics-component (met anoni­mi­se­rings­functie) op deze website geïn­te­greerd. Google Analy­tics is een weba­na­ly­se­dienst. Weba­na­lyse is het verza­melen, compi­leren en evalu­eren van gege­vens over het gedrag van bezoe­kers van websites. Een weba­na­ly­se­dienst verza­melt onder meer gege­vens over de website van waaruit de betrok­kene toegang heeft gekregen tot een website (zoge­naamde refer­rers), welke subpa­gina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpa­gina is bekeken. Een weba­na­lyse wordt voor­na­me­lijk gebruikt voor de opti­ma­li­satie van een website en voor de kosten-batenanalyse van inter­net­re­clame.

De werk­maat­schappij van de Google Analytics-component is Google LLC ("Google"), 1600 Amphi­the­atre Pkwy, Moun­tain View, CA 94043-1351, Vere­nigde Staten.

BWT Aktien­ge­sell­schaft gebruikt de toevoe­ging "_gat._ano­ny­mi­zeIp" voor de weba­na­lyse via Google Analy­tics. Deze toevoe­ging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de inter­net­ver­bin­ding van de betrok­kene in te korten en te anoni­mi­seren als de toegang tot onze website afkom­stig is uit een lidstaat van de Euro­pese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Over­een­komst betref­fende de Euro­pese Econo­mi­sche Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analy­seren van de stroom van bezoe­kers van onze website. Google gebruikt de verkregen gege­vens en infor­matie onder andere om het gebruik van onze website te evalu­eren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de acti­vi­teiten op onze website en om andere dien­sten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analy­tics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrok­kene. Wat cookies zijn, is hier­boven al uitge­legd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analy­seren. Door elke oproep van indi­vi­duele pagina’s van deze website, die door de verwer­kings­ver­ant­woor­de­lijke wordt aange­boden en waarop een Google Analytics-component is geïn­te­greerd, wordt de inter­net­browser op het IT-systeem van de betrok­kene auto­ma­tisch door de betref­fende Google Analytics-component verzocht om gege­vens aan Google over te dragen voor online analy­se­doel­einden.

De betrok­kene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hier­boven uitge­legd, op elk moment voor­komen door middel van een passende instel­ling van de gebruikte inter­net­browser en zo perma­nent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een derge­lijke instel­ling van de gebruikte inter­net­browser zou Google er ook van weer­houden om een cookie op het IT-systeem van de betrok­kene te plaatsen. Daar­naast kan een reeds door Google Analy­tics geplaatste cookie te allen tijde via de inter­net­browser of andere soft­wa­re­pro­gramma's worden verwij­derd.

Boven­dien kan de betrok­kene bezwaar maken tegen het verza­melen van gege­vens die door Google Analy­tics worden gege­ne­reerd en die betrek­king hebben op het gebruik van deze website en de verwer­king van deze gege­vens door Google. Hier­voor moet de betrok­kene een browser-add-on down­lo­aden en instal­leren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analy­tics via JavaScript dat er geen gege­vens en infor­matie over bezoeken aan websites naar Google Analy­tics mogen worden verzonden. De instal­latie van de browser-add-on wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het IT-systeem van de betrok­kene later wordt verwij­derd, gefor­mat­teerd of opnieuw wordt geïn­stal­leerd, moet de betrok­kene de browser-add-on opnieuw instal­leren om Google Analy­tics te deac­ti­veren. Als de browser-add-on wordt verwij­derd of gede­ac­ti­veerd door de betrok­kene of door een andere bevoegde persoon, kan de browser-add-on opnieuw worden geïn­stal­leerd of geac­ti­veerd.

Meer infor­matie en het toepas­se­lijke priva­cy­be­leid van Google zijn te vinden op https://www.google.nl/intl/nl/poli­cies/privacy/ en http://www.google.com/analy­tics/terms/nl.html. Google Analy­tics wordt meer in detail uitge­legd via deze link https://www.google.com/intl/nl_nl/analy­tics/.

Aanvul­lend op of als alter­na­tief voor de browser-add-on (bijv. bij het gebruik van brow­sers op mobiele appa­raten) bieden wij u de moge­lijk­heid om u via een link af te melden om te voor­komen dat Google Analy­tics in de toekomst gege­vens van deze website verza­melt (de afmeld­link werkt alleen in de oproe­pende browser en alleen voor deze website). Een opt-outcookie wordt dan opge­slagen op uw appa­raat en deze slaat uw deac­ti­ve­ring van trac­king op. Zodra u de cookies van uw browser verwij­dert, moet u opnieuw op deze link klikken om trac­king weer te deac­ti­veren: Klik op deze link om trac­king te deac­ti­veren.

3. Aanwe­zig­heid op sociale netwerken

Wij zijn aanwezig op sociale netwerken en plat­forms om te commu­ni­ceren met klanten, geïn­te­res­seerden en gebrui­kers die hierop actief zijn en om hen te infor­meren over onze dien­sten.

Wij willen erop wijzen dat gebrui­kers­ge­ge­vens buiten de Euro­pese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor de gebrui­kers, bijvoor­beeld doordat het moei­lijker is de rechten van gebrui­kers te hand­haven. Aanbie­ders die zijn gecer­ti­fi­ceerd in het kader van het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) hebben zich er aldus toe verbonden de EU-gegevensbeschermingsnormen na te leven.

De gebrui­kers­ge­ge­vens worden meestal verwerkt voor marktonderzoeks- en recla­me­doel­einden. Op deze manier kunnen gebrui­kers­pro­fielen worden aange­maakt op basis van het gebrui­kers­ge­drag en de daaruit voort­vloei­ende inte­resses van de gebrui­kers. De gebruiks­pro­fielen kunnen op hun beurt gebruikt worden om adver­ten­ties te plaatsen binnen en buiten de sociale netwerken en plat­forms die geacht worden overeen te komen met de inte­resses van de respec­tie­ve­lijke gebrui­kers. Voor deze doel­einden worden meestal cookies op de computer van de gebruiker opge­slagen, waarin het gebruiks­ge­drag en de inte­resses van de gebruiker worden opge­slagen. Boven­dien kunnen de gege­vens onaf­han­ke­lijk van de door de gebrui­kers gebruikte appa­raten in de gebrui­kers­pro­fielen worden opge­slagen (vooral als de gebrui­kers lid zijn van de betref­fende plat­forms en hierop zijn aange­meld).

De verwer­king van de persoons­ge­ge­vens van de gebrui­kers vindt plaats op basis van onze gerecht­vaar­digde belangen bij het effec­tief infor­meren van de gebrui­kers en het commu­ni­ceren met de gebrui­kers in over­een­stem­ming met art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Als de gebrui­kers door de respec­tieve aanbie­ders om toestem­ming voor de verwer­king van de gege­vens worden gevraagd (d.w.z. bijvoor­beeld door het zetten van een vinkje of het indrukken van een knop), is de rechts­grond­slag voor de verwer­king art. 6 lid 1 punt a), art. 7 van de AVG.

In het geval van verzoeken om infor­matie en het doen gelden van gebrui­kers­rechten wijzen wij erop dat deze het best aan de aanbie­ders kunnen worden gericht. Alleen de aanbie­ders hebben toegang tot de gege­vens van de gebrui­kers, kunnen direct passende maat­re­gelen nemen en infor­matie geven. Mocht u nog steeds hulp nodig hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Voor een gede­tail­leerde weer­gave van de betref­fende verwer­king en de moge­lijk­heden tot bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de volgende gekop­pelde infor­matie van de aanbie­ders:

Voor onze aanwe­zig­heid op het internet gebruiken we de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een inter­net­dienst van Facebook Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, Vere­nigde Staten. In de EU wordt deze dienst beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (beide hierna “Facebook” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deert Facebook dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Facebook en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://devel­o­pers.facebook.com/docs/plugins/

https://www.facebook.com/policy.php

4. Sociale plug-ins

Voor onze aanwe­zig­heid op het internet gebruiken we plug-ins van sociale netwerken. Als de plug-in wordt opge­slagen op een van de pagina's van onze website die u bezoekt, down­loadt uw inter­net­browser een weer­gave van de plug-in van de servers van het sociale netwerk. Om tech­ni­sche redenen is het nood­za­ke­lijk dat het sociale netwerk uw IP-adres verwerkt. Daar­naast worden echter ook de datum en het tijd­stip van het bezoek aan onze website gere­gi­streerd.

Als u tijdens uw bezoek aan een van onze websites met de plug-in bent aange­meld op het betref­fende sociale netwerk, worden de door de plug-in verza­melde gege­vens over uw speci­fieke bezoek herkend door het sociale netwerk. Het sociale netwerk kan de op deze manier verza­melde gege­vens toewijzen aan uw rele­vante persoon­lijke gebrui­kers­ac­count. Als u bijvoor­beeld de zoge­naamde knoppen “Vind ik leuk” of “Delen” gebruikt, wordt deze infor­matie opge­slagen in uw gebrui­kers­ac­count en kan deze worden gepu­bli­ceerd op het plat­form van het betref­fende sociale netwerk.

Als u dit wilt voor­komen, moet u ofwel uitloggen bij het betref­fende sociale netwerk voordat u onze website bezoekt, de juiste instel­lingen in uw gebrui­kers­ac­count uitvoeren of voor­komen dat het laden van de betref­fende plug-in wordt geblok­keerd met behulp van een browser-add-on.

De rechts­grond­slag is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Ons gerecht­vaar­digde belang is het verbe­teren van de kwali­teit van onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid.


4.1.
Facebook

Voor onze aanwe­zig­heid op het internet gebruiken we de plug-in van het sociale netwerk Facebook. Facebook is een inter­net­dienst van Facebook Inc., 1601 S. Cali­fornia Ave, Palo Alto, CA 94304, Vere­nigde Staten. In de EU wordt deze dienst beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland (beide hierna “Facebook” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deert Facebook dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Facebook en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://devel­o­pers.facebook.com/docs/plugins/

https://www.facebook.com/policy.php


4.2.
Twitter

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Twitter. Twitter is een inter­net­dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Fran­cisco, CA 94107, Vere­nigde Staten (hierna “Twitter” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deert Twitter dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https:// www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Twitter en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://twitter.com/privacy

4.3. Inst­agram

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Inst­agram. Inst­agram is een inter­net­dienst van Inst­agram LLC, 1 Hacker Way, Buil­ding 14 First Floor, Menlo Park, CA, Vere­nigde Staten (hierna “Inst­agram” genoemd).

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Inst­agram en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier: https://help.inst­agram.com/155833707900388

https://www.inst­agram.com/about/legal/privacy/

 

4.4. YouTube

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid maken we gebruik van YouTube. Dit is een video­por­taal van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, Vere­nigde Staten (hierna “YouTube” genoemd). YouTube is een doch­ter­on­der­ne­ming van Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, Vere­nigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deren Google en de doch­ter­on­der­ne­ming YouTube dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

We gebruiken YouTube in combi­natie met de functie Privacy-Enhanced Mode om video's aan u te tonen. Volgens YouTube bete­kent de functie "Privacy-Enhanced Mode" dat de hier­onder beschreven gege­vens alleen naar de server van YouTube worden verzonden als u daad­wer­ke­lijk een video start.

Zonder deze "Privacy-Enhanced Mode" wordt er een verbin­ding tot stand gebracht met de server van YouTube zodra u een van onze websites bezoekt waarop een YouTube-video is geïn­te­greerd. Deze verbin­ding is nood­za­ke­lijk om de betref­fende video via uw inter­net­browser op onze website te kunnen weer­geven. Hierbij zal YouTube in ieder geval uw IP-adres, de datum, het tijd­stip en website die u bezocht hebt regi­streren en verwerken. Boven­dien wordt er verbin­ding gemaakt met het DoubleClick-advertentienetwerk van Google.

YouTube slaat cookies op uw eind­ap­pa­raat op via uw inter­net­browser met het oog op de func­ti­o­na­li­teit en de analyse van het gebrui­kers­ge­drag. Als u niet akkoord gaat met deze verwer­king, heeft u de moge­lijk­heid om het opslaan van cookies te voor­komen door een instel­ling in uw inter­net­browser. Meer infor­matie hier­over vindt u terug onder “Cookies“.

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Google en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://poli­cies.google.com/privacy

4.5. Pinte­rest

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Pinte­rest. Pinte­rest is een inter­net­dienst van Pinte­rest Inc., 808 Brannan Street, San Fran­cisco, CA 94103, Vere­nigde Staten (hierna “Pinte­rest” genoemd).

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Pinte­rest en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://about.pinte­rest.com/privacy-policy

4.6. Xing

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk Xing. Xing is een inter­net­dienst van XING SE, Damm­torstraße 30, 20354 Hamburg, Duits­land (hierna “Xing” genoemd).

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door Xing en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://www.xing.com/privacy

4.7. LinkedIn

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid maken we gebruik van de plug-in van het sociale netwerk LinkedIn. LinkedIn is een inter­net­dienst van LinkedIn Corpo­ra­tion, 2029 Stierlin Court Moun­tain View, CA 94043, Vere­nigde Staten. In de EU wordt deze dienst beheerd door LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (beide hierna “LinkedIn” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deert LinkedIn dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Meer infor­matie over de verza­me­ling en het gebruik van gege­vens door LinkedIn en over uw rechten en bescher­mings­mo­ge­lijk­heden in dit verband vindt u hier:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5. Aanmel­ding via sociaal netwerk

Voor het regi­streren en aanmelden op het klan­te­nac­count heeft u ook de moge­lijk­heid om uw bestaande profiel van Facebook, Google+ en LinkedIn te gebruiken om u te authen­ti­ceren en uitein­de­lijk te regi­streren of aan te melden.

Hier­voor vindt u op de regi­stra­tie­pa­gina of op de aanmeld­pa­gina de over­een­kom­stige symbolen van de respec­tie­ve­lijke aanbie­ders van de sociale netwerken die door onze website worden onder­steund. Voordat u een verbin­ding met de aanbieder tot stand brengt, moet u uitdruk­ke­lijk toestem­ming geven voor het hier­onder beschreven proces en de over­dracht van gege­vens:

Klik op het betref­fende symbool om een nieuw venster te openen (de zoge­naamde app), waar u zich moet aanmelden met uw aanmeld­ge­ge­vens voor het sociale netwerk. Nadat u met succes bent aange­meld, laat het sociale netwerk u weten welke gege­vens (naam en e-mailadres) nodig zijn voor de authen­ti­catie in het kader van het registratie- of aanmeld­proces. Indien u met deze gege­vens­over­dracht heeft inge­stemd, worden de velden die wij voor de regi­stratie nodig hebben, inge­vuld met de over­ge­dragen gege­vens. De gege­vens die wij nodig hebben voor regi­stratie of aanmel­ding zijn (i) uw naam en (ii) uw e-mailadres.

Uw gege­vens worden door ons alleen opge­slagen en gebruikt voor de boven­ge­noemde doel­einden na uw uitdruk­ke­lijke toestem­ming voor het gebruik van de door­ge­geven en vereiste gege­vens. Buiten het authen­ti­ca­tie­proces vindt er geen koppe­ling plaats tussen het bij ons aange­maakte klan­te­nac­count en uw account bij het betref­fende sociale netwerk.

Om het authen­ti­ca­tie­proces voor regi­stratie en aanmel­ding uit te voeren, wordt uw IP-adres naar de aanbieder van het sociale netwerk gestuurd. Wij hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gege­vens­ver­za­me­ling en op de verdere verwer­king van de gege­vens door de betref­fende aanbieder van het sociale netwerk. Voor meer infor­matie kunt u het priva­cy­be­leid van de betref­fende aanbieder lezen.

De rechts­grond­slag is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Ons gerecht­vaar­digde belang is de analyse, opti­ma­li­satie en econo­mi­sche werking van onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid.

6. Online adver­teren

6.1. Amazon-advertenties

Wij gebruiken de “Amazon-pixel” om op onze websites op maat gemaakte reclame te kunnen presen­teren op basis van indi­vi­duele inte­resses. Dit gebeurt met behulp van de infor­matie die u ons verstrekt wanneer u onze websites bezoekt en wanneer u onze inhoud of dien­sten gebruikt. Aange­paste adver­ten­ties, ook wel geper­so­na­li­seerde of op inte­resses geba­seerde adver­ten­ties genoemd, zijn geba­seerd op infor­matie die we via uw acti­vi­teiten verkrijgen, zoals het winkelen op onze websites, het gebruiken van een appa­raat, soft­ware of een app, het bezoeken van websites met Amazon-inhoud of -advertenties, of het gebruiken van Amazon-tools of deze beta­lings­dien­sten. De op deze manier verza­melde gege­vens zijn voor ons anoniem, d.w.z. dat wij geen persoons­ge­ge­vens van indi­vi­duele gebrui­kers kunnen zien of combi­neren met andere gege­vens van een gebruiker.

Deze gege­vens worden echter opge­slagen en verwerkt door Amazon. Dit stelt Amazon in staat om het gedrag te volgen van gebrui­kers die op een adver­tentie hebben geklikt en naar onze website zijn door­ver­wezen. Door het gebruik van cookies, d.w.z. tekst­be­standen die op uw computer worden opge­slagen, kan Amazon deze gebruiker in het leden­ge­deelte van Amazon herkennen en de effi­ci­ëntie van de adver­ten­ties opti­ma­li­seren, bijvoor­beeld door adver­ten­ties aan te bieden die gericht zijn op doel­groepen, in over­een­stem­ming met de richt­lijnen van Amazon voor het gebruik van gege­vens. Dit geldt alleen voor gebrui­kers die een Amazon-account hebben en aange­meld zijn in het Amazon-ledengedeelte. Deze gege­vens­ver­wer­king is niet van toepas­sing op gebrui­kers die geen lid zijn van Amazon.

U kunt bezwaar maken tegen deze gege­vens­ver­wer­king via de volgende link: http://www.amazon.com/gp/dra/info?

6.2. Facebook Custom Audiences

Wij gebruiken de marke­ting­tool “Facebook Custom Audience” om te adver­teren op andere websites zoals het sociale netwerk “Facebook”. Facebook Custom Audience is een tool, aange­boden door Facebook Ireland Limited, die een bezoeker van een van de websites van BWT Group koppelt aan een Facebook-gebruiker om te adver­teren op het Facebook-platform. Daartoe delen we uw infor­matie met Facebook en gebruiken we cookies of soort­ge­lijke tech­no­lo­gieën op onze website om te analy­seren hoe effec­tief onze adver­ten­ties op andere websites zijn. Voor meer infor­matie over het gebruik van gege­vens door Facebook kunt u terecht op de volgende link: https://www.facebook.com/ads/about. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van reclame via deze tool via uw Facebook-instellingen.

6.3. Conver­sion Trac­king

Google AdWords Conver­sion Trac­king

In onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid gebruiken we de recla­me­com­po­nent Google AdWords en de zoge­naamde Conver­sion Trac­king. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, Vere­nigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deert Google dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wij gebruiken Conver­sion Trac­king voor gerichte reclame voor onze dien­sten. De rechts­grond­slag is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Ons gerecht­vaar­digde belang is de analyse, opti­ma­li­satie en econo­mi­sche werking van onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid.

Als u op een adver­tentie van Google klikt, slaat de door ons gebruikte Conver­sion Trac­king een cookie op uw eind­ap­pa­raat op. Deze zoge­naamde Conversion-cookies verliezen hun geldig­heid na 30 dagen en dienen niet voor uw persoon­lijke iden­ti­fi­catie.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een bepaalde pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google nagaan dat u op een van onze adver­ten­ties bij Google hebt geklikt en dat u vervol­gens naar onze website bent door­ge­stuurd.

Google gebruikt de aldus verza­melde infor­matie om statis­tieken over bezoeken aan onze website samen te stellen. Het geeft ons ook infor­matie over het aantal gebrui­kers dat op onze adver­tentie(s) heeft geklikt en de pagina's van onze website die vervol­gens zijn bezocht. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u op deze manier iden­ti­fi­ceren.

U kunt de instal­latie van cookies ook voor­komen of beperken door de juiste instel­lingen in uw inter­net­browser aan te brengen. Tege­lij­ker­tijd kunt u op elk moment reeds opge­slagen cookies verwij­deren. De stappen en maat­re­gelen die hier­voor nodig zijn, zijn echter afhan­ke­lijk van de inter­net­browser die u gebruikt. Daarom kunt u bij vragen gebruik­maken van de help­functie of docu­men­tatie van uw inter­net­browser of contact opnemen met de fabri­kant van uw inter­net­browser, of support.

Verder biedt Google ook meer infor­matie over dit onder­werp, in het bijzonder over de moge­lijk­heden om het gebruik van gege­vens te voor­komen, via de volgende links.

https://services.google.com/site­stats/de.html
http://www.google.com/poli­cies/tech­no­lo­gies/ads/
http://www.google.nl/poli­cies/privacy/

Deze website maakt gebruik van tools van derden voor analy­se­doel­einden. Deze tools meten de doel­tref­fend­heid waarmee gebrui­kers worden aange­sproken door adver­ten­ties (de zoge­naamde “Conver­sion Trac­king”).

Wanneer u op adver­ten­ties van een van de onder­staande derden klikt, wordt er een Conver­sion Tracking-cookie op uw computer geplaatst. Als u nu een bepaalde website bezoekt, kan het zijn dat de derde aanbieder en wij detec­teren dat u op de adver­tentie hebt geklikt en naar die pagina bent door­ver­wezen. Dit stelt ons in staat om gege­vens te verza­melen die belang­rijk zijn voor onze recla­me­ac­ti­vi­teiten. We kunnen het totale aantal gebrui­kers zien die op een adver­tentie hebben geklikt, de duur van hun bezoek, het bestu­rings­sys­teem, het appa­raat­model, de locatie, de uitge­voerde beta­lings­trans­ac­ties en de mate waarin mobiele apps zijn gebruikt. We krijgen geen persoon­lijke infor­matie over de iden­ti­teit van de gebruiker.

Wanneer u niet wilt deel­nemen aan deze Conver­sion Tracking-methode, kunt u het hier­voor vereiste plaatsen van een cookie weigeren – bijvoor­beeld via de brow­serin­stel­ling die het auto­ma­tisch plaatsen van cookies prin­ci­pieel deac­ti­veert. Gebruik bijvoor­beeld de optie “Do not track” (“DNT”) van uw inter­net­browser.

  • Outbrain Conver­sion Pixel:
    Meer infor­matie over het priva­cy­be­leid en cookies van Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, Vere­nigde Staten, vindt u via https://www.outbrain.com/legal/privacy
  • Taboola Conver­sion Pixel:
    Meer infor­matie over het priva­cy­be­leid en cookies van Taboola Inc. (28 West 23rd St., 5th fl., New York, NY 10010), vindt u via https://www.taboola.com/privacy-policy
  • Zemanta Conver­sion Pixel:
    Meer infor­matie over het priva­cy­be­leid en cookies van Zemanta Inc. 33 West 17th Street. 9th floor, 10010 New York NY, Vere­nigde Staten, vindt u via http://www.zemanta.com/legal/privacy/

7. Google Fonts

Op onze website gebruiken we Google Fonts om externe letter­typen weer te geven. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, Vere­nigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door middel van certi­fi­ce­ring volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”)
https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
garan­deert Google dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

Om de weer­gave van bepaalde letter­typen op onze website moge­lijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbin­ding met de server van Google in de VS tot stand gebracht. De rechts­grond­slag is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Ons gerecht­vaar­digde belang is de opti­ma­li­satie en econo­mi­sche werking van onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid.

Door de bij het oproepen van onze website tot stand gebrachte verbin­ding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de weer­gave van het letter­type moet worden verzonden.

Google biedt hier meer infor­matie aan, in het bijzonder over de moge­lijk­heden om het gebruik van de gege­vens te voor­komen:
https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated

https://poli­cies.google.com/privacy

8. Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en een route­be­schrij­ving te maken. Dit is een dienst van Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Parkway, Moun­tain View, CA 94043, Vere­nigde Staten (hierna “Google” genoemd).

Door de certi­fi­ce­ring onder het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield”) garan­deert Google dat ook bij de verwer­king van gege­vens in de VS wordt voldaan aan de eisen van de EU op het gebied van gege­vens­be­scher­ming.

https://www.priva­cy­s­hield.gov/parti­ci­pant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Om de weer­gave van bepaalde letter­typen op onze website moge­lijk te maken, wordt bij het oproepen van onze website een verbin­ding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïn­te­greerde compo­nent Google Maps oproept, slaat Google via uw inter­net­browser een cookie op uw eind­ap­pa­raat op. Uw gebrui­kers­in­stel­lingen en gege­vens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een route­be­schrij­ving te maken. In dit geval kunnen we niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

De rechts­grond­slag is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Ons gerecht­vaar­digde belang is het opti­ma­li­seren van de func­ti­o­na­li­teit van onze inter­ne­t­aan­we­zig­heid.

Door de hierbij tot stand gebrachte verbin­ding met Google kan Google bepalen vanaf welke website uw aanvraag is verzonden en naar welk IP-adres de route­be­schrij­ving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwer­king, heeft u de moge­lijk­heid om het plaatsen van cookies te voor­komen door de rele­vante instel­lingen in uw inter­net­browser aan te brengen. Details vindt u hier­boven onder "Cookies".

Daar­naast is het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen infor­matie onder­worpen aan de gebruiks­voor­waarden van Google en de alge­mene voor­waarden van Google Maps.

https://poli­cies.google.com/terms?gl=NL&hl=nl
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_­maps.html.

Daar­naast biedt Google hier meer infor­matie:
https://adsset­tings.google.com/authen­ti­cated
https://poli­cies.google.com/privacy

Stand: 19.8. 2019