BWT-magnesiumtechnologie

Wateroptimalisatie
sensoriële kenmerken

De BWT-magnesiumtechnologie biedt elke koffiebrander ter wereld de ondersteuning die nodig is om de veelzijdige aroma´s voor onvervalst heerlijke kopjes koffie te ontwikkelen.
Wasseroptimierung Sensorik Wasseroptimierung Sensorik

BWT-magnesiumtechnologie

Een revolutie in de wateroptimalisatie

Al langer bestaat het vermoeden dat bepaalde stoffen in het water invloed uitoe­fenen op de smaak van de koffie die ermee wordt gezet. Een univer­si­teit voor toege­paste weten­schappen in Zürich heeft in een onder­zoek kwan­ti­ta­tieve gege­vens gevonden die deze empi­ri­sche bevin­ding onder­bouwen.

Het onder­zoeks­team onder leiding van prof. Chahan Yeret­zian onder­zocht in een gestan­daar­di­seerde proef welke invloed de verhou­ding van de in het water opge­loste aard­al­ka­li­me­talen calcium (Ca2+) en magne­sium (Mg2+), heeft op de senso­riële kenmerken van koffie.

Uit een statis­tisch verant­woorde smaak­ana­lyse (´cupping panel´) kwam een verras­send duide­lijk beeld naar voren: als het aandeel van magne­sium (Mg2+) in de mine­ra­len­ver­hou­ding van het water wordt vergroot, veran­deren er twee belang­rijke smaak­pij­lers in het koffie-​extract. De bitter­heid (bitter­ness) en de adstrin­gent (astrin­gency) nemen signi­fi­cant af.

Wasseroptimierung Sensorik broadway engineering

Koffie gezet met water met een hoog calci­um­ge­halte smaakt bitter en wrang.

Wasseroptimierung Sensorik broadway engineering

Koffie gezet met water met een hoog magnesi­um­ge­halte overtuigt testers.

Deze uitkomst van de onderzoeker is in lijn met de ervaringen van internationale barista´s uit de praktijk: magnesiumrijk water voegt een gebalanceerde, volle smaakervaring toe aan de koffie. Dit is waar koffiebranders voor elke koffiespecialiteit in hun aanbod naar op zoek zijn.
Wasseroptimierung Sensorik
Wasseroptimierung Sensorik

Minder calcium, meer magne­sium in het water: het koffie­brouwsel is minder bitter en wrang.

Ultiem koffiegenot

Voordelen van de BWT-magnesiumtechnologie

Werking van de BWT-magnesiumtechnologie

In BWT bestmax PREMIUM-filterpatronen wordt het leidingwater niet alleen ontkalkt en bevrijd van alle ongewenste deeltjes in een 5-trapsproces, maar wordt het ook gemineraliseerd met magnesium.

Magnesium is een waardevolle smaakdrager en zorgt voor een optimale extractie bij koffie en koffiespecialiteiten – een belangrijke voorwaarde voor de beste smaak en zintuiglijke kwaliteit van de eindproducten koffie en thee in de horeca en verkoopautomaten.

besthead Filterkopf
besthead Filterkopf

Filterpatronen met BWT-magnesiumtechnologie

Tech­ni­sche voor­delen van BWT bestmax PREMIUM in één oogop­slag:

  • Kalk­be­scher­ming voor machines
  • Ideale mine­ra­li­satie voor meer magne­sium in het water
  • Actief koolstof voor perma­nent kris­tal­helder water
  • Filtreert ook het bypasswater
  • Hori­zon­taal en verti­caal te gebruiken

Meer informatie
bestmax premium

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page