Koffie- en thee-
specialiteiten

Onze systemen voor wateroptimalisatie voorkomen niet alleen afzetting van kalk en gips, maar zorgen er ook voor dat hardheid, pH-waarde en de hoeveelheid mineralen in het water goed zijn voor een perfect kopje koffie of thee.
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Wateroptimalisatie voor
warme dranken

Toepassingen

Water van optimale kwaliteit

Koffie-​ en thee­spe­ci­a­li­teiten van constant hoge kwali­teit staan garant voor een hoge omzet met een aantrek­ke­lijke marge in de klas­sieke gastro­nomie en in de systeem­gas­tro­nomie.

In het bijzonder bij trendy en lucra­tieve koffie­spe­ci­a­li­teiten gaat het bij water om veel meer dan de bescher­ming van de kost­bare koffie­ma­chines tegen kalk­aan­slag. De focus ligt steeds meer op de centrale vraag voor de omzet: hoe krijgt de gastro­noom het opti­male water voor de beste smaak­er­va­ring in de thee of koffie?

Als we bedenken dat een espresso voor ca. 92% uit water bestaat en een kopje koffie zelfs voor ca. 98%, en dat dit water als extrac­tie­middel een door­slag­ge­vende rol speelt voor de smaak, wordt duide­lijk waarom de kwali­teit van het water zo belang­rijk is voor de uitein­de­lijke smaak.

Wasser bedeutende Zutat

We verrichten onderzoek en ontwikkelen permanent nieuwe innovatieve oplossingen die de machine perfect beschermen tegen kalkaanslag en er daarnaast voor zorgen dat de senso­ri­sche kwaliteit van het water voor de gastro­nomie van topniveau is. We bieden wereldwijd het breedste productportfolio systemen voor wateroptimalisatie die in de gastro­nomie worden gebruikt.

Uw voordeel

Oplossingen voor waterbehandeling voor optimale warme dranken

Het assor­ti­ment gaat van filter­pa­tronen zoals BWT bestmax of BWT bestmax PREMIUM met BWT-​magnesi­umtech­no­logie tot de speci­a­listen zoals bijvoor­beeld BWT best­pro­tect of BWT best­taste, die afhan­ke­lijk van het onbe­han­delde water zeer speciale func­ties vervullen voor de water­op­ti­ma­li­satie. Voor nog meer perfectie bij de berei­ding van koffie­water zorgt de intel­li­gente omge­keerde ­os­mose BWT bestaqua ROC Coffee met geïn­te­greerde BWT-​magnesiumtechnologie: voor wereld­wijd uniform koffie­water van opti­male kwali­teit.

De ultieme oplos­sing voor problemen met een hoog zout- en chlo­ri­de­ge­halte in onbe­han­deld water is BWT bestaqua ROC Min dat maxi­male bescher­ming biedt, ook tegen corrosie en bij hoog water­ge­bruik.

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page