Producten van BWT water+more

Innovatieve technologieën, slim toegepast in praktische oplossingen

Product overview Product overview

WATERFILTERS & FILTERSYSTEMEN VAN BWT water+more

Producten

Oplossingen voor optimale waterkwaliteit in de horeca

Het vinden van oplos­singen staat bij al onze acti­vi­teiten centraal. Prag­ma­ti­sche, eenvou­dige oplos­singen die in de dage­lijkse prak­tijk kunnen worden toege­past en tege­lij­ker­tijd kosten­ef­fec­tief zijn resources besparen.

Voor opti­male oplos­singen op locatie zijn inno­va­tieve producten, kennis over de eisen van de dage­lijkse prak­tijk en lokale teams van speci­a­listen vereist die elke gebruiker altijd de beste oplos­sing op maat kunnen bieden. Bij BWT water+more is al jaren alles op één plek verkrijg­baar: jaren­lange kennis en de speci­fieke vereisten van de water­op­ti­ma­li­satie van verschil­lende toepas­sings­ge­bieden in de horeca.

Producten van BWT water+more

Wilt u meer weten over onze
toepas­singen?

Internationale teams vinden de beste oplossing voor u, voor elke toepassing en elke watersituatie rekening houdend met de lokale eisen.

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page