BWT water+more goes official water filter sponsorship

World Barista Championships 2022 – 2025

 
More information
coffee machine coffee machine

Over BWT water+more

Water is onze
passie

BWT water+more, als deel van de internationale BWT-groep, staat voor 'state of the art' oplossingen voor horeca, gastronomie en vending.

BWT water+more

BWT water+more

Water is onze passie

De opti­male water­kwa­li­teit voor een speci­fieke toepas­sing is voor alle tech­ni­sche appa­ra­tuur, in de breedste zin van de gastro­nomie, door­slag­ge­vend voor zake­lijk succes.

Water­op­ti­ma­li­satie die is afge­stemd op de behoefte op locatie, voor elk lokaal onbe­han­deld water, voor alle verschil­lende toepas­singen en voor ieder tech­ni­sch apparaat. De professionele gastronomie heeft niet alleen een allesbepalende invloed op de kwaliteit van de bereide producten, maar ook op de efficiëntie van het hele productieproces. 

Als de water­kwa­li­teit niet goed is, kan dit de kwali­teit in gevaar brengen en kosten veroor­zaken.

In de praktijk bewezen oplossingen voor onze klanten ter plekke, niet alleen voor producten

BWT water+more

Deze unieke onder­steu­ning voor onze klanten is geba­seerd is drie pijlers:

Tech­ni­sche knowhow

Water en de optimalisatie ervan, voor uiteenlopende aspecten van het leven, is de kern­com­pe­tentie van de inter­na­tio­nale BWT-groep.

BWT water+more zet deze wereld­wijde vakkennis in voor de sector gastro­nomie en vertaalt de modernste tech­no­lo­gieën in prak­ti­sche oplos­singen die in de dage­lijkse acti­vi­teiten in de gastro­nomie hun nut bewijzen.

Kennis van toepassingen

Ieder tech­ni­sch apparaat in de gastro­nomie stelt zijn eigen specifieke eisen aan de individuele optimale waterkwaliteit.

Met of zonder stoom, boiler­systeem of directe waterinjectie, bij hoge of lage waterbehoefte. Dankzij onze knowhow van al deze specifieke eisen aan de wateroptimalisatie zijn wij de competente partner voor uw bedrijf.

coffee machine coffee machine

Prak­ti­sche onder­steu­ning ter plaatse

Elke regio heeft een andere waterkwaliteit en elke regionale markt heeft eigen bijzonderheden als het gaat om gebruikte apparaten en bereide producten. Dit is allemaal van invloed op de keuze voor de perfecte wateroptimalisatie. Onze lokale specialisten vinden voor iedere toepassing van u de geschikte oplossing.
Weltkarte Weltkarte

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page

brilliant
brilliant