Belangrijke informatie voor al onze zakenpartners

BWT water+more filterbehandeling na bedrijfsonderbrekingen.

 
steam and coffeemachine steam and coffeemachine

Herziene aanbeveling inzake de behandeling van BWT-filters

Filter spoelen

 

Om hygiënische redenen wij aan de filters na 4 weken bedrijfs­pauze te vervangen. Gelieve ook steeds rekening te houden met de plaatselijke waterkwaliteit en de lokale regelgeving.

Indien eerdere voor­beelden van lang­du­rige stil­stand speci­fieke problemen ter plaatse hebben veroor­zaakt, zoals verstop­pingen door een hoog gehalte aan deel­tjes, slechte geur van plaat­se­lijk leiding­water, dan kunnen geïn­stal­leerde filters na 4 weken of langer weer in bedrijf worden genomen door te spoelen met de hoeveel­heid water die in onder­staande tabel (B) wordt vermeld. Wij raden aan om vooraf het aange­sloten appa­raat (bijv. koffie­zet­ap­pa­raat) en de leidingen die dienen als aanvoer naar de toestellen gedu­rende mini­maal 10 minuten door te spoelen, los van het geïn­stal­leerde filter, voordat het filterelement met een grotere hoeveel­heid (B) wordt door­ge­spoeld. Vervan­ging van het filter is verplicht nadat de speci­fieke filter­ca­pa­ci­teit is bereikt, uiter­lijk 12 maanden na de eerste ingebruikname.

Alle stan­daard­pro­ce­dures voor het reinigen (bijv. waterpad in de machine) van het aange­sloten appa­raat (bijv. koffie­zet­ap­pa­raat) die door de fabri­kant zijn gede­fi­ni­eerd, moeten strikt worden opge­volgd.

bestmax all
bestmax all
bestmax premium
bestmax premium
BWT bestprotect
bestprotect

Doorspoelen of vervangen?

0weken
filterspoeling
0maanden
na eerste filterinstallatie- filter vervangen

Het proces

Hoe een filter spoelen? De volgende acht stappen beschrijven het spoelen met filter­koppen BWT Flex en BWT Standaard.

Stap 1

Neem een schone emmer
bucket

Stap 2

Zoek uit waar het waterfilter zich bevindt. Het bevindt zich meestal in de buurt van de apparatuur (koffiezetapparaat, automaat, oven...).
Have a look at the catrigde

Stap 3

Kijk eens naar de EASY-​Vent spoel­klep op de besthead FLEX fiter­kop of de best­flush op een stan­daard besthead. Als er geen best­flush is geïn­stal­leerd, gebruik dan de afvoerslang van het filter.
Topview of filter heads

Stap 4

Plaats het open uiteinde van de afvoerslang in de emmer.
water flushing for Filterheads

Stap 5

Zorg ervoor dat de watertoevoerkraan volledig open staat.
water pipe

Stap 6 a)

Open de EASY-Vent klep zodat het water in de emmer loopt.
open easy-vent

Stap 6 b)

Druk de bestflush in en hou hem vast zodat het water de emmer begint te vullen.
Pressing Vent

Stap 7

Spoel het filter met deze hoeveel­heden. Geldig voor al onze product­reeksen. Behalve BWT best­care

Filter­maat  Aantal emmers
 X  2 emmers (10 L)
 S  3 emmers (20 L)  
 V  4 emmers (30 L)
 M  7 emmers (50 L)
 L 10 emmers (70 L)
 XL

12 emmers (90 L)

 XXL 20 emmers (150 L)

catridges

Stap 8

BWT besthead Flex - sluit de EASY-Vent klep om de watertoevoer te stoppen.

BWT besthead Standard - laat de bestflush los en sluit de watertoevoerklep (indien er geen BWT bestflush op de installatie aanwezig is).

Close the vent ventils

Herziene aanbeveling inzake de behandeling van BWT-filters

Aanbe­volen spoel­vo­lumes van BWT-waterfilters per grootte, filter­type en bedrijfs­on­der­bre­king/tijd
  BWT Filterkatridge Maten    

X S V  M L XL 2XL BWT water+more prod­ucts
in liters                 
Minimum flus­hing volume (A)
 1 2 3 5 7 9 15 bekijk: producten (1)
Minimum flus­hing volume extended (B)  10 20 30 50 70 90 150 bekijk: producten (1)

(*) raad parallel spoelen van aange­sloten appa­raat (bijv. koffie­zet­ap­pa­raat) en leiding­werk van locatie aan gedu­rende

min. 10 minuten apart van het geïn­stal­leerde filter, alvo­rens het filter met een grotere hoeveel­heid (B) te spoelen.

(1) Producten: BWT bestmax, BWT bestmax PREMIUM, BWT bestmax SOFT/SMART, BWT bestprotect, BWT besttaste, bestdrink PREMIUM
Producten die na 4 weken of langer na bedrijfsonderbreking verplicht moeten worden vervangen: alle andere filters, bijv.
BWT bestcare, BWT bestcare MINI


Meer informatie

Boven­dien willen wij u verze­keren dat BWT reeds alle nodige maat­re­gelen heeft genomen om u en uw part­ners volledig te onder­steunen in deze uitda­gende tijden. Wij hebben zorg gedragen voor de bescher­ming van onze mede­wer­kers, onze part­ners en voor de veilige productie en leve­ring van onze producten aan al onze part­ners wereld­wijd.

Al onze acti­vi­teiten zijn volledig in over­een­stem­ming met de aanbe­ve­lingen en veilig­heids­maat­re­gelen van inter­na­ti­o­nale instan­ties zoals de WHO en lokale over­heden. Reke­ning houdend met deze veilig­heids­maat­re­gelen zijn onze lokale BWT-teams altijd beschik­baar om u te ondersteunen en te adviseren.

Uw contactpersoon

Unexpected error. Please try to reload the page