Технологія BWT на основі магнію

Чутливий до якості води

Отже, технологія BWT на основі магнію підтримує прагнення кожного обсмажувача кави у всьому світі до того, щоб кавові напої зберігали типову для них різноманітність ароматів без домішок у чашках і склянках.
Wasseroptimierung Sensorik Wasseroptimierung Sensorik

Технологія BWT на основі магнію

Революція в оптимізації якості води

Довгий час існу­вали підозри, що деякі компо­ненти у воді впли­вають на смак приго­то­ваної за її допо­могою кави. Цей емпі­ри­чний висновок зроблено на кіль­кі­сній основі в резуль­таті дослі­дження, прове­де­ного Універ­си­тетом прикла­дних наук в Цюріху.

Дослі­дни­цька група під керів­ни­цтвом профе­сора Чаан Єрецяна вико­ри­сто­ву­вала стан­дар­ти­зо­вану проце­дуру для дослі­дження впливу спів­від­но­шення розчи­нених у воді іонів кальцію (Ca2+) і магнію (Mg2+) на чутли­вість до власти­во­стей кави.

Резуль­тати стати­сти­чного аналізу смаку (Cupping-Panel) пока­зали диво­вижно чітку картину: якщо спів­від­но­шення міне­ралів у воді зміщено на користь магнію (Mg2+), то в екстракті кави зміню­ю­ться два важливих смакових пара­метри: відчуття гіркоти і терпкості значно змен­шу­ю­ться.

Wasseroptimierung Sensorik broadway engineering

Напої, приго­то­вані з води з високим вмістом кальцію, мають гірку­ватий і терпкий смак.

Wasseroptimierung Sensorik broadway engineering

Кава, зварена з води з високим вмістом магнію, підкорила випробувачів.

Отриманий вченими результат дуже добре узгоджується з практичними знаннями каварів по всьому світу й полягає в тому, що багата на магній вода забезпечує більш збалансований, рівномірний смак кави, оскільки обсмажувачі кави прагнуть до отримання найкращого смаку кожного сорту з усього їх різномаїття.
Wasseroptimierung Sensorik
Wasseroptimierung Sensorik

Менше кальцію, більше магнію у воді: заварка втрачає гіркоту і терпкість

Максимальна насолода кавою

Переваги технології BWT на основі магнію

Функціональність технології BWT на основі магнію

У фільтрувальних картриджах BWT bestmax PREMIUM непідготовлена вода не лише декальцинується й звільняється від усіх небажаних частинок у 5-ступеневому процесі обробки, але й мінералізується магнієм.

Магній є цінним носієм смаку й забезпечує оптимальну екстракцію в каві та кавових фірмових напоях – що є основною передумовою для отримання найкращих смакових і чутливих властивостей кінцевих продуктів – кави та чаю в ресторанному бізнесі й вендингу.

besthead Filterkopf
besthead Filterkopf

Фільтрувальні картриджі з технологією BWT на основі магнію

Перелік техні­чних переваг BWT bestmax PREMIUM з першого погляду:

  • Захист від вапня­ного нальоту для машин
  • Ідеальна міне­ра­лі­зація магнієм
  • Напов­нювач з акти­во­ва­ного вугілля для завжди кришта­лево чистої води
  • Одно­часна філь­трація пара­лель­ного контуру води
  • Працює у вертикальному та горизонтальому положенні

Докладніше
bestmax premium

Ваша контактна особа

Unexpected error. Please try to reload the page