Global
Didn't Find your country?
BWT works with thousands of partners in more than 80 countries. Please send us a message. The right contact person will get in touch with you.

Технологія BWT на основі магнію

Чутливий до якості води

Чутливий
Отже, технологія BWT на основі магнію підтримує прагнення кожного обсмажувача кави у всьому світі до того, щоб кавові напої зберігали типову для них різноманітність ароматів без домішок у чашках і склянках.
Wasseroptimierung Sensorik Wasseroptimierung Sensorik

Технологія BWT на основі магнію

Революція в оптимізації якості води

Довгий час існу­вали підозри, що деякі компо­ненти у воді впли­вають на смак приго­то­ваної за її допо­могою кави. Цей емпі­ри­чний висновок зроблено на кіль­кі­сній основі в резуль­таті дослі­дження, прове­де­ного Універ­си­тетом прикла­дних наук в Цюріху.

Дослі­дни­цька група під керів­ни­цтвом профе­сора Чаан Єрецяна вико­ри­сто­ву­вала стан­дар­ти­зо­вану проце­дуру для дослі­дження впливу спів­від­но­шення розчи­нених у воді іонів кальцію (Ca2+) і магнію (Mg2+) на чутли­вість до власти­во­стей кави.

Резуль­тати стати­сти­чного аналізу смаку (Cupping-Panel) пока­зали диво­вижно чітку картину: якщо спів­від­но­шення міне­ралів у воді зміщено на користь магнію (Mg2+), то в екстракті кави зміню­ю­ться два важливих смакових пара­метри: відчуття гіркоти і терпкості значно змен­шу­ю­ться.

Wasseroptimierung Sensorik no image available

Напої, приго­то­вані з води з високим вмістом кальцію, мають гірку­ватий і терпкий смак.

Wasseroptimierung Sensorik no image available

Кава, зварена з води з високим вмістом магнію, підкорила випробувачів.

Отриманий вченими результат дуже добре узгоджується з практичними знаннями каварів по всьому світу й полягає в тому, що багата на магній вода забезпечує більш збалансований, рівномірний смак кави, оскільки обсмажувачі кави прагнуть до отримання найкращого смаку кожного сорту з усього їх різномаїття.
Wasseroptimierung Sensorik
Wasseroptimierung Sensorik

Менше кальцію, більше магнію у воді: заварка втрачає гіркоту і терпкість

Максимальна насолода кавою

Переваги технології BWT на основі магнію

Функціональність технології BWT на основі магнію

У фільтрувальних картриджах BWT bestmax PREMIUM непідготовлена вода не лише декальцинується й звільняється від усіх небажаних частинок у 5-ступеневому процесі обробки, але й мінералізується магнієм.

Магній є цінним носієм смаку й забезпечує оптимальну екстракцію в каві та кавових фірмових напоях – що є основною передумовою для отримання найкращих смакових і чутливих властивостей кінцевих продуктів – кави та чаю в ресторанному бізнесі й вендингу.

besthead Filterkopf
besthead Filterkopf

Фільтрувальні картриджі з технологією BWT на основі магнію

Перелік техні­чних переваг BWT bestmax PREMIUM з першого погляду:

  • Захист від вапня­ного нальоту для машин
  • Ідеальна міне­ра­лі­зація магнієм
  • Напов­нювач з акти­во­ва­ного вугілля для завжди кришта­лево чистої води
  • Одно­часна філь­трація пара­лель­ного контуру води
  • Працює у вертикальному та горизонтальому положенні

Докладніше
bestmax premium

Ваша контактна особа