Конфіденційності

Компанія BWT water+more Deutschland GmbH (наші конта­ктні дані наве­дено нижче) раді вітати вас на нашому веб-сайті. Ми дбаємо про захист ваших даних і вашої конфі­ден­цій­ності.

Загалом, нашим веб-сайтом можна кори­сту­ва­тися, не вводячи жодних персо­нальних даних. Але якщо ви вирі­шите скори­ста­тися на веб-сайті певними послу­гами, нам, можливо, дове­де­ться обро­бити ваші персо­нальні дані. Якщо ж нам потрібно буде обро­бити ваші персо­нальні дані, але законних підстав для цього не буде, ми завжди проси­ти­мемо вашої згоди перед обробкою.

Ми завжди прово­димо будь-яку обробку персо­нальних даних згідно із Загальним регла­ментом про захист даних і згідно зі всіма відпо­від­ними місце­вими зако­нами, дія яких поши­рю­є­ться на компанію BWT Aktiengesellschaft. Метою цієї заяви про конфі­ден­цій­ність є інфор­му­вання широ­кого загалу про хара­ктер, обсяг і призна­чення персо­нальних даних, які ми збираємо, вико­ри­сто­вуємо й обро­бляємо, а також про ваші права щодо цього.

Компанія BWT Aktiengesellschaft вживає відпо­відних техні­чних і орга­ні­за­ційних заходів для захисту ваших даних від втрати, мані­пу­лю­вання, несан­кціо­но­ва­ного доступу та інших загроз. Ці заходи регу­лярно пере­гля­да­ю­ться та постійно онов­лю­ю­ться.

Ця заява про конфі­ден­цій­ність стосу­є­ться виключно компанії BWT Aktiengesellschaft і сторінок веб-сайту, присвя­чених цій компанії. Вона не поши­рю­є­ться на веб-сайти, що пере­бу­вають під контролем і керу­ва­нням третіх сторін. Ми просимо вас пере­ві­рити всі веб-сайти, що пере­бу­вають під контролем і керу­ва­нням третіх сторін, оскільки компанія BWT Aktiengesellschaft не несе відпо­від­аль­ності за вміст цих сайтів і заходи, що вжива­ю­ться на них щодо захисту даних. У розділі 2 поясню­є­ться, котра з наших компаній групи відпо­відає за обробку ваших даних.

1. Загальні поло­ження

Ця заява про конфі­ден­цій­ність базу­є­ться на умовах, визна­чених у Загаль­ному регла­менті про захист даних.

Персо­нальні дані — це будь-яка інфор­мація, що стосу­є­ться іден­ти­фі­ко­ваної фізи­чної особи або фізи­чної особи, яку можна іден­ти­фі­ку­вати ("суб’єкт даних"). Фізична особа, яку можна іден­ти­фі­ку­вати — це особа, яку можна іден­ти­фі­ку­вати прямо чи опосе­ред­ко­вано, зокрема за допо­могою іден­ти­фі­ка­тора, як-от імені, іден­ти­фі­ка­цій­ного номера, даних про місце­зна­хо­дження чи онлайн-іден­ти­фі­ка­тора, або за допо­могою одного чи кількох факторів, хара­ктерних для фізи­чної, фізіо­ло­гі­чної, гене­ти­чної, ментальної, еконо­мі­чної, куль­турної чи соці­альної іден­ти­чності цієї фізи­чної людини. "Непер­со­нальні дані" — це дані, які було надано анонімно та які за жодних обставин не можна пов’я­зати з будь-яким конкре­тним суб’є­ктом даних. З цієї причини непер­со­нальні дані не підпа­дають під дію закону про захист даних.

Суб’єкт даних — це будь-яка іден­ти­фі­ко­вана фізична особа або фізична особа, яку можна іден­ти­фі­ку­вати, чиї персо­нальні дані підля­гають обробці контро­лером даних.

Обробка — це будь-яка операція або суку­пність операцій, що вико­ну­ю­ться щодо персо­нальних даних чи наборів персо­нальних даних за допо­могою авто­ма­ти­зо­ваних засобів або без них. До таких операцій нале­жать, зокрема, збирання, запи­су­вання, упоряд­ку­вання, стру­кту­ру­вання, збері­гання, адапту­вання або змінення, пошук, консуль­ту­вання, вико­ри­стання, опри­лю­днення шляхом пере­дачі, розго­ло­шення чи розкриття в будь-який інший спосіб, вирів­ню­вання або комбі­ну­вання, обме­ження, стирання або знищення.

Контролер — це фізична або юридична особа, державний орган, агент­ство чи інша уста­нова, що само­стійно або спільно визначає цілі та засоби обробки персо­нальних даних. Якщо цілі та засоби такої обробки визна­чено в зако­но­дав­стві Євро­пей­ського Союзу або країн-членів, поло­ження про контро­лера або конкретні критерії його призна­чення може бути перед­ба­чено в зако­но­дав­стві Євро­пей­ського Союзу або країн-членів.

Третя сторона — це фізична або юридична особа, державний орган, агент­ство чи інша уста­нова, що не є суб’є­ктом даних, контро­лером або обро­бником, або особи, яких упов­но­ва­жено обро­бляти персо­нальні дані під безпо­се­ре­днім керів­ни­цтвом контро­лера чи обро­бника.

Згода суб’єкта даних — це будь-яке добро­вільно надане, конкретне, усві­дом­лене й одно­значне вира­ження бажань суб’єкта даних, чи то у формі заяви, чи то у формі чіткої дії, що свід­чать про згоду суб’єкта даних на обробку його персо­нальних даних. Персо­нальні дані, які ми обро­бляємо, обро­бля­ю­ться виключно відпо­відно до чинного зако­но­дав­ства, правил і поло­жень про захист даних. Звер­таємо вашу увагу, що, коли ви листу­є­теся з нами або запов­нюєте форму на нашому веб-сайті, дані, які ви вводите у форму, буде обро­блено для цілей, що визна­чено нижче.

2. Ім’я та адреса контро­лера, конта­ктні дані особи, відпо­від­альної за захист даних

Відпо­відно до визна­чень у Загаль­ному регла­менті про захист даних, у будь-яких інших законах про захист даних, що діють у країнах-членах Євро­пей­ського Союзу, та інших зако­но­давчих або норма­тивних поло­же­ннях, що регу­люють захист даних, контро­лером вважа­є­ться:

BWT water+more Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 13
D-65183 Wiesbaden
Ел. пошта: info@water-and-more.de
T.: +49 611 58019 0
F.: +49 611 58019 22

З особою, відпо­від­альною за захист даних, яку добро­вільно призначив контролер, можна зв’я­за­тися за допо­могою такої конта­ктної інфор­мації:

Ел. пошта: datenschutz@bwt.com

3. Обробка персо­нальних даних

Ваші персо­нальні дані обро­бля­ю­ться виключно для цілей, визна­чених у цій заяві про конфі­ден­цій­ність, і лише настільки, наскільки це необ­хідно для дося­гнення цих цілей. Ці дані не буде розкрито жодній іншій стороні без вашої згоди, за виня­тком випадків, визна­чених у цій заяві про конфі­ден­цій­ність, або якщо цього вимагає обов’яз­кове націо­нальне зако­но­дав­ство.

Вико­ри­стання певних засобів на нашому веб-сайті, таких як облі­ковий запис кори­сту­вача, інфор­ма­ційні бюле­тені та форми зв’язку, може вима­гати попе­ре­дньої реєстрації, яка перед­бачає подальшу обробку ваших персо­нальних даних. Однак ми скори­ста­є­мося цими даними лише в тому випадку, якщо ви надасте їх нам і зазда­ле­гідь згоди­теся на їх вико­ри­стання. У таких випадках ми відобра­жа­ти­мемо в помі­тному місці запит на вашу згоду й разом із запитом нада­ва­ти­мемо вам дода­ткову інфор­мацію у вигляді гіпер­по­си­лань.

3.1. Інфор­ма­ційні бюле­тені

Ми пропо­нуємо вам можли­вість отри­му­вати електронною поштою різно­ма­нітні інфор­ма­ційні бюле­тені. Підпи­са­тися на отри­мання інфор­ма­ційних бюле­тенів можна двома спосо­бами: надати згоду на отри­мання вибраних інфор­ма­ційних бюле­тенів під час реєстрації як кори­стувач або явно вказати свою електронну адресу під час оформ­лення підписки на певний інфор­ма­ційний бюле­тень. Дані, які ви надаєте під час оформ­лення підписки на інфор­ма­ційний бюле­тень, вико­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться виключно для надси­лання вам інфор­ма­ційних бюле­тенів. Ми вико­ри­сто­ву­ва­ти­мемо електронну адресу, яку ви нам надасте, для надси­лання вам інфор­ма­ційних бюле­тенів і вима­га­ти­мемо від вас підтвер­дження, що ви як власник цієї електронної адреси даєте згоду на їх отри­мання.

Під час оформ­лення підписки на інфор­ма­ційні бюле­тені дані, які ви вводите в поля конта­ктних даних (звер­нення, ім’я, адреса, номер теле­фону та електронна адреса), обро­бля­ю­ться. Метою обробки таких даних є надси­лання вам інфор­мації про товари, послуги та події.

Правовою основою такої обробки даних є стаття 6(1)(a) Загаль­ного регла­менту про захист даних. Відпо­відно до статті 7(3) Загаль­ного регла­менту про захист даних ви можете будь-коли відкли­кати свою згоду на подальшу обробку ваших даних. Для цього вам потрібно лише пові­до­мити нас про відкли­кання свої згоди. Це можна зробити, просто вибравши поси­лання на скасу­вання підписки, яке місти­ться в кожному інфор­ма­цій­ному бюле­тені.

3.6. Звер­нення через веб-сайт

На нашому веб-сайті є електронна форма зв’язку, яка дає змогу швидко зв’я­за­тися та спіл­ку­ва­тися з нами безпо­се­ре­дньо. Коли ви вико­ри­сто­вуєте цю конта­ктну форму для зв’язку з нами, особисті дані, які ви вводите, збері­га­ю­ться авто­ма­тично. Під час вико­ри­стання форми для зв’язку з нами дані, які ви вводите в поля конта­ктних даних (звер­нення, ім’я, адреса, номер теле­фону та електронна адреса), обро­бля­ю­ться. Метою обробки цих даних є обробка вашого запиту. Правовою основою такої обробки даних є стаття 6(1)(b) Загаль­ного регла­менту про захист даних.

4. Трива­лість збері­гання ваших даних

Ми збері­гаємо ваші персо­нальні дані, якщо це необ­хідно, протягом усього терміну дії ділових відносин (від початку відносин і їх реалі­зації до завер­шення вико­нання дого­вору) і довше відпо­відно до вста­нов­лених законом зобо­в’я­зань, які регу­люють збері­гання та доку­мен­ту­вання інфор­мації, з метою захисту від судових позовів. Таким чином, трива­лість збері­гання даних визна­ча­є­ться обов’яз­ковим терміном збері­гання та терміном давності, які визна­чено зако­но­дав­ством. Госпо­дар­ський кодекс Австрії (UGB) і Феде­ральний пода­тковий кодекс Австрії (BAO) перед­ба­чають обов’яз­ковий термін збері­гання 7 років, тоді як австрій­ський Закон про рівне став­лення (GIBG) вста­новлює період 6 місяців. У певних випадках може знадо­би­тися трива­ліший термін збері­гання, що може бути пов’я­зано із законом про термін давності або із захи­стом від судових позовів.

5. Права суб’є­ктів даних

Що стосу­є­ться обробки даних, кожний кори­стувач і суб’єкт даних має пере­лі­чені нижче права.

  • Отри­мати інфор­мацію про те, чи обро­бля­ю­ться його персо­нальні дані, і, якщо обро­бля­ю­ться, отри­мати доступ до своїх персо­нальних даних, отри­мати дода­ткову інфор­мацію про їх обробку, а також отри­мати доступ до копій персо­нальних даних, що підля­гають обробці (також див. статтю 15 Загаль­ного регла­менту про захист даних).
  • Домог­тися виправ­лення недо­сто­вірних і допов­нення неповних персо­нальних даних про себе (також див. статтю 16 Загаль­ного регла­менту про захист даних).
  • Домог­тися своє­ча­сного стирання персо­нальних даних про себе (також див. статтю 17 Загаль­ного регла­менту про захист даних) або, якщо потрібна подальша обробка відпо­відно до статті 17(3) Загаль­ного регла­менту про захист даних, обме­жити обробку відпо­відно до статті 18 Загаль­ного регла­менту про захист даних.
  • Отри­мати дані про себе, включно з даними, які він надав, і пере­дати ці дані іншим поста­чаль­никам/контро­лерам (також див. статтю 20 Загаль­ного регла­менту про захист даних).
  • Подати скаргу до нагля­до­вого органу, якщо суб’єкт даних вважає, що обробка поста­чаль­ником його персо­нальних даних порушує поло­ження зако­но­дав­ства, яке регулює захист даних (також див. статтю 77 Загаль­ного регла­менту про захист даних). Відпо­відним нагля­довим органом в Австрії є Управ­ління із захисту даних Австрії.
  • Поста­чальник послуг надалі зобо­в’я­заний пові­до­мити кожного одер­жу­вача, якому він надав дані, про всі виправ­лення, стирання або обме­ження обробки персо­нальних даних, які він вчинив відпо­відно до статті 16, статті 17(1) і статті 18 Загаль­ного регла­менту про захист даних. Однак це зобо­в’я­зання не засто­со­ву­є­ться, якщо це зробити немо­жливо або перед­бачає непро­пор­ційні зусилля. Неза­лежно від цього, кори­стувач має право отри­му­вати інфор­мацію про таких одер­жу­вачів.
  • Згідно зі статтею 21 Загаль­ного регла­менту про захист даних кори­сту­вачі та суб’єкти даних мають право запе­ре­чу­вати проти подальшої обробки даних про себе, якщо поста­чальник послуг обро­бляє дані відпо­відно до статті 6(1)(f) Загаль­ного регла­менту про захист даних. Зокрема, суб’єкти даних можуть запе­ре­чу­вати проти обробки даних для цілей прямого марке­тингу.

Ви можете скори­ста­тися цими правами будь-коли, напи­савши безпо­се­ре­дньо контро­леру або відпо­від­альній за захист даних особі, яку призначив контролер. Звер­таємо вашу увагу, що ми можемо надати доступ до особи­стих даних лише у випадку, якщо ви надасте належне підтвер­дження своєї особи.

Якщо ви захо­чете оста­точно вида­лити свій облі­ковий запис кори­сту­вача, дані, що збері­га­ю­ться в ньому, буде повністю вида­лено авто­ма­тично.

Версія від 7 березня 2019 року