POLITYKA PRYWATNOŚCI

My, BWT Polska Sp. z o.o. (dane kontak­towe poniżej) dzię­ku­jemy za odwie­dzenie naszej strony inter­ne­towej! Nasza firma dba o ochronę danych i prywat­ności użyt­kow­ników. 

Korzy­stanie z naszej strony inter­ne­towej jest możliwe bez wpro­wa­dzania danych osobo­wych. W zależ­ności od wybranej usługi dane osobowe mogą być prze­twa­rzane przez BWT Polska Sp. z o.o. wg zasad opisa­nych poniżej. 

Dane osobowe są groma­dzone i prze­twa­rzane zgodnie z posta­no­wie­niami Ogól­nego rozpo­rzą­dzenia o ochronie danych (RODO) oraz prze­pi­sami doty­czą­cymi ochrony danych, obowią­zu­ją­cymi w Polsce. Za pośred­nic­twem niniej­szej dekla­racji doty­czącej ochrony danych osobo­wych nasza firma infor­muje o rodzaju, zakresie i celu groma­dzenia, wyko­rzy­sty­wania i prze­twa­rzania danych osobo­wych. Ponadto infor­mu­jemy użyt­kow­ników o przy­słu­gu­ją­cych im prawach. 

Zasto­so­wa­liśmy środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne w celu zapew­nienia ochrony danych użyt­kow­ników przed utratą, mody­fi­kacją lub dostępem osób nieupraw­nio­nych. Środki bezpie­czeń­stwa są stale dosko­na­lone według stan­dardów tech­no­lo­gicz­nych. 

Niniejsza Poli­tyka ma na celu prze­ka­zanie infor­macji na temat sposobu, zakresu i celu groma­dzenia, wyko­rzy­sty­wania i prze­twa­rzania danych osobo­wych przez BWT Polska Sp. z o.o. oraz powią­zane podstrony inter­ne­towe, za wyjąt­kiem stron inter­ne­to­wych prowa­dzo­nych lub kontro­lo­wa­nych przez osoby trzecie. Infor­mu­jemy, że nie mamy wpływu na treść stron inter­ne­to­wych lub zadań osób trze­cich i nie pono­simy za nie odpo­wie­dzial­ności. 

1. Infor­macje ogólne

Dekla­racja naszej firmy w zakresie ochrony danych osobo­wych jest oparta na poję­ciach zdefi­nio­wa­nych w RODO. 

„Osoba prze­twa­rza­jąca dane osobowe” – osoba, upraw­niona na mocy otrzy­ma­nego upoważ­nienia, do prze­twa­rzania danych osobo­wych w ramach swoich obowiązków. 

„Dane osobowe” – infor­macje o ziden­ty­fi­ko­wanej lub możliwej do ziden­ty­fi­ko­wania osobie fizycznej. 

„Możliwa do ziden­ty­fi­ko­wania osoba fizyczna” – osoba, którą można bezpo­średnio lub pośrednio ziden­ty­fi­kować, w szcze­gól­ności na podstawie iden­ty­fi­ka­tora takiego jak:

imię i nazwisko,

numer iden­ty­fi­ka­cyjny,

dane o loka­li­zacji,

iden­ty­fi­kator inter­ne­towy,

jeden bądź kilka szcze­gól­nych czyn­ników okre­śla­ją­cych fizyczną, fizjo­lo­giczną, gene­tyczną, psychiczną, ekono­miczną, kultu­rową lub społeczną tożsa­mość osoby fizycznej.

„Podmiot danych” oznacza możliwą do ziden­ty­fi­ko­wania osobę fizyczną, której dane osobowe są prze­twa­rzane przez admi­ni­stra­tora. 

„Prze­twa­rzanie” oznacza operację, lub zestaw operacji wyko­ny­wa­nych na danych osobo­wych, lub zesta­wach danych osobo­wych w sposób zauto­ma­ty­zo­wany lub niezau­to­ma­ty­zo­wany, taką jak zbie­ranie, utrwa­lanie, orga­ni­zo­wanie, porząd­ko­wanie, prze­cho­wy­wanie, adap­to­wanie lub mody­fi­ko­wanie, pobie­ranie, prze­glą­danie, wyko­rzy­sty­wanie, ujaw­nianie poprzez prze­słanie, rozpo­wszech­nianie lub innego rodzaju udostęp­nianie, dopa­so­wy­wanie lub łączenie, ogra­ni­czanie, usuwanie lub nisz­czenie. 

„Admi­ni­strator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samo­dzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby prze­twa­rzania danych osobo­wych; jeżeli cele i sposoby takiego prze­twa­rzania są okre­ślone w prawie Unii lub w prawie państwa człon­kow­skiego, to również w prawie Unii, lub w prawie państwa człon­kow­skiego może zostać wyzna­czony admi­ni­strator lub mogą zostać okre­ślone konkretne kryteria jego wyzna­czania. 

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobro­wolne, konkretne, świa­dome i jedno­znaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświad­czenia lub wyraź­nego dzia­łania potwier­dza­ją­cego, przy­zwala na prze­twa­rzanie doty­czą­cych jej danych osobo­wych. 

„Użyt­kownik” – osoba korzy­sta­jąca ze strony www.bwt-wam.pl

2. Nazwa i adres admi­ni­stra­tora i osoby do kontaktu

Admi­ni­stra­torem Danych jest: 

BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa, zare­je­stro­wana w reje­strze przed­się­biorców Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego prowa­dzonym przez Sąd Rejo­nowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospo­darczy Krajo­wego Reje­stru Sądo­wego pod numerem KRS 0000139340, z kapi­tałem zakła­dowym w kwocie 2.188,000 zł, NIP 5270050602, REGON 011566888. 

E-mail: bwt@bwt.pl, telefon:+48 22 533 57 00.

3. Prze­twa­rzanie danych osobo­wych 

Prze­twa­rzaniu podle­gają tylko i wyłącznie dane udostęp­nione przez użyt­kow­nika. Dane osobowe są prze­twa­rzane wyłącznie w celach wska­za­nych w opisie konkret­nych usług. Dane osobowe prze­ka­zy­wane są podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Admi­ni­stra­tora Danych np. dostawcom usług IT, insta­la­torom itp. Z podmio­tami zawar­liśmy umowy powie­rzenia, które obli­gują je do zacho­wania wszyst­kich infor­macji w tajem­nicy.

a) Kontakt za pośred­nic­twem naszej strony inter­ne­towej 

Na naszej stronie inter­ne­towej oferu­jemy możli­wość kontaktu z nami za pośred­nic­twem formu­larza kontak­to­wego. W takim przy­padku infor­macje udostęp­nione przez użyt­kow­nika (imię, nazwisko, adres, numer tele­fonu, adres e-mail) są prze­twa­rzane w celu ułatwienia kontaktu z użyt­kow­ni­kiem przez okres 30 dni. 

Celem tego procesu jest obsługa zapy­tania skie­ro­wa­nego przez użyt­kow­nika. 

b) Portal pracy 

Dane osobowe udostęp­nione w apli­kacji online będą trak­to­wane jako poufne. Dane te będą wyko­rzy­sty­wane wyłącznie do reali­zacji procesu rekru­tacji. Po prze­słaniu apli­kacji online kandydat otrzyma wiado­mość e-mail z potwier­dze­niem przy­jęcia zgło­szenia. Dane osobowe kandy­data prze­cho­wy­wane są nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. 

Wypeł­niając formu­larz, kandydat może ubiegać się o stano­wiska w naszej firmie. Dla celów procesu apli­kacji reje­stro­wane są niezbędne infor­macje. 

Dane osoby ubie­ga­jącej się o pracę ogło­szoną za pośred­nic­twem naszej strony mogą być odczy­ty­wane i prze­twa­rzane wyłącznie przez osoby upoważ­nione przez Admi­ni­stra­tora. 

Stosu­jemy tech­niczne i orga­ni­za­cyjne środki bezpie­czeń­stwa w celu zapew­nienia ochrony danych użyt­kow­nika przed przy­pad­kową lub zamie­rzoną mani­pu­lacją, utratą, znisz­cze­niem lub dostępem osób nieupo­waż­nio­nych. Prze­sy­łanie danych użyt­kow­nika drogą inter­ne­tową odbywa się w formie zaszy­fro­wanej. Nasze zabez­pie­czenia są regu­larnie wery­fi­ko­wane i anali­zo­wane zgodnie ze stanem tech­no­lo­gicznym. Celem tego procesu jest obsługa apli­kacji kandy­data do pracy.

4. Podstawa prawna 

Podstawą prawną prze­twa­rzania danych są nasze prawnie uzasad­nione inte­resy, w myśl art. 6 (1) lit. f Ogól­nego rozpo­rzą­dzenia o ochronie danych (RODO), zwią­zane ze świad­cze­niem na rzecz Państwa wyżej opisa­nych usług lub reali­zacji umowy, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawią­za­niem umowy w myśl art. 6 (1) lit. b RODO – jeżeli prze­twa­rzanie jest niezbędne do wyko­nania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Jeżeli firma jest objęta obowiąz­kiem prawnym, do wypeł­nienia którego wyma­gane jest prze­twa­rzanie danych osobo­wych, takim jak reali­zacja zobo­wiązań podat­ko­wych, prze­twa­rzanie jest reali­zo­wane na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO. 

Ponadto, w wybra­nych sytu­acjach dane osobowe mogą być także prze­twa­rzane w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą – art. 6 (1) lit. a. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą 

Użyt­kownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wyko­rzy­sty­wania jego danych osobo­wych ze skut­kiem w przy­szłości, wystąpić o częściowe, lub całko­wite usunięcie bądź zablo­ko­wanie danych, lub zażądać infor­macji na temat prze­cho­wy­wa­nych przez nas danych osobo­wych lub zażądać ich spro­sto­wania. 

Jeżeli dane osobowe prze­twa­rzane są w oparciu o zgodę art. 6 (1) lit. a – zgoda osoby może zostać wyco­fana w każdym momencie. Wyco­fanie zgody nie wpływa na zgod­ność z prawem prze­twa­rzania, którego doko­nano na podstawie zgody przed jej wyco­fa­niem. 

Prawa te mogą być egze­kwo­wane w dowolnym momencie, na piśmie skie­ro­wanym do: BWT Polska Sp. z o.o., ul. Połczyńska 116, 01-304 Warszawa, e-mail: bwt@bwt.pl. Uwaga: infor­macje mogą zostać udostęp­nione wyłącznie pod warun­kiem odpo­wied­niego udowod­nienia tożsa­mości użyt­kow­nika. 

6. Pliki cookie

Wiele stron inter­ne­to­wych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. ID pliku cookie. ID pliku cookie jest jego niepo­wta­rzalnym iden­ty­fi­ka­torem. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których można przy­pisać strony inter­ne­towe i serwery do konkretnej prze­glą­darki inter­ne­towej, w której plik cookie został zapi­sany. Dzięki temu odwie­dzane strony inter­ne­towe i serwery są w stanie odróżnić konkretną prze­glą­darkę osoby, której dane dotyczą, od innych prze­glą­darek inter­ne­to­wych, które zawie­rają inne pliki cookie. Konkretna prze­glą­darka inter­ne­towa może być rozpo­znana i ziden­ty­fi­ko­wana z wyko­rzy­sta­niem niepo­wta­rzal­nego ID pliku cookie.  

Użyt­kownik może wyłą­czyć insta­lo­wanie plików cookie, odpo­wiednio dosto­so­wując usta­wienia w opro­gra­mo­waniu swojej prze­glą­darki. W rezul­tacie użyt­kownik może trwale nie wyrazić zgody na obsługę plików cookie. Ponadto zapi­sane już pliki cookie można w dowolnym momencie usunąć za pośred­nic­twem prze­glą­darki inter­ne­towej lub innego opro­gra­mo­wania. Użyt­kownik powi­nien jednak zwrócić uwagę na fakt, że w ten sposób nie będzie w stanie w pełni korzy­stać ze wszyst­kich funkcji naszej strony inter­ne­towej. 

Dane te będą prze­cho­wy­wane przez maksy­malnie 180 dni w celu zapew­nienia ochrony systemów prze­twa­rzania danych przed dostępem osób nieupo­waż­nio­nych. 

Podstawą prawną takiego prze­twa­rzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile te pliki cookie są wyko­rzy­sty­wane do groma­dzenia danych w celu reali­zacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed nawią­za­niem umowy. 

Jeśli prze­twa­rzanie nie służy do zaini­cjo­wania lub prze­two­rzenia umowy, naszym uzasad­nionym inte­resem jest poprawa funk­cjo­nal­ności naszej strony inter­ne­towej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

a) Anoni­mowy profil użyt­kow­nika

W ramach posta­no­wień usta­wo­wych nasza firma tworzy profile użyt­kow­nika pod pseu­do­nimem dla celów promocji, badania rynku i perso­na­li­zacji naszych usług. Użyt­kownik może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec wyko­rzy­sty­wania tych danych ze skut­kiem w przy­szłości. Możesz nie wyrazić zgody na wyko­rzy­stanie tych danych w dowolnym momencie, wysy­łając maila na adres bwt@bwt.pl.

b) Pliki cookie stron trze­cich 

W razie potrzeby nasza strona inter­ne­towa może również wyko­rzy­stywać pliki cookie firm, z którymi współ­pra­cu­jemy, w celu reklamy, analizy lub ulep­szenia funkcji naszej strony inter­ne­towej. Szcze­gó­łowe infor­macje znaj­dują się w poniż­szych infor­ma­cjach, w szcze­gól­ności w podstawie prawnej i celu takiego groma­dzenia i prze­twa­rzania danych przez osoby trzecie za pomocą plików cookie.

 

.tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px}