Zásady ochrany osobních údajů

Společ­nost BWT Česká repub­lika, spol. s.r.o. (Níže nalez­nete kontaktní údaje) je potě­šena z vaší návštěvy našich webo­vých stránek! Na ochranu Vašich dat a soukromí klademe obzvláště velký důraz.

Naše webové stránky mohou být použity bez zadá­vání osob­ních údajů. Na některé služby na strán­kách se však mohou vzta­hovat různá pravidla, která jsou vysvět­lena v bodech níže.

Osobní údaje jsou shro­maž­ďo­vány a zpra­co­vá­vány v souladu s usta­no­ve­ními obec­ného naří­zení o ochraně dat (dále jen GDPR) a přísluš­ných před­pisů pro ochranu údajů speci­fic­kých pro danou zemi. Tímto prohlá­šením o ochraně údajů by naše společ­nost ráda infor­mo­vala veřej­nost o typu, rozsahu a účelu shro­maž­ďo­vání, použí­vání a zpra­co­vání osob­ních údajů. Dále vás chceme infor­movat o vašich právech.

Provedli jsme tech­nická orga­ni­zační opat­ření k ochraně vašich dat před ztrátou, úpravou nebo neopráv­něným přístupem. Bezpeč­nostní opat­ření jsou průběžně zlep­šo­vána podle tech­no­lo­gic­kých norem.

Níže uvedená usta­no­vení slouží k poskyt­nutí infor­mací o způsobu, rozsahu a účelu shro­maž­ďo­vání, využí­vání a zpra­co­vání osob­ních infor­mací posky­to­va­telem BWT Česká repub­lika, spol. s.r.o. a souvi­se­jí­cích dílčích webo­vých stránek, s výjimkou webo­vých stránek, které jsou kont­ro­lo­vány nebo provo­zo­vány třetími stra­nami. Uvědomte si prosím, že naše společ­nost není zodpo­vědná za správu a zveřej­něný obsah na webo­vých strán­kách třetích stran.

 

1. Obecná usta­no­vení

Prohlá­šení o ochraně údajů společ­nosti BWT Česká repub­lika, spol. s.r.o. je zalo­ženo na podmín­kách GDPR.

"Osob­ními infor­ma­cemi"
se rozumí jaké­koli infor­mace týka­jící se iden­ti­fi­ko­vané nebo iden­ti­fi­ko­va­telné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Fyzická osoba je pova­žo­vána za iden­ti­fi­ko­va­telnou, kterou lze přímo nebo nepřímo určit pomocí iden­ti­fi­ká­torů, jako je jméno, iden­ti­fi­kační číslo, údaje o poloze, nebo jeden nebo více zvlášt­ních znaků, vyja­dřu­jící fyzické, fyzi­o­lo­gické, gene­tické, duševní, ekono­mické, kulturní nebo soci­ální identitu této fyzické osoby. "Neosobní údaje" jsou anonymní a jedná se o infor­mace, které za žádných okol­ností nemohou být přičteny osobám posti­ženým. Z tohoto důvodu se na neosobní údaje nevzta­huje zákon o ochraně údajů.

“Subjekt údajů”
znamená iden­ti­fi­ko­va­telnou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje zpra­co­vává zpra­co­vatel osob­ních údajů.

"Zpra­co­váním údajů"
se rozumí jaká­koli operace nebo soubor operací, které se prová­dějí na osob­ních údajích nebo na soubo­rech osob­ních údajů, ať již auto­ma­ti­zo­va­nými prostředky, jako je shro­maž­ďo­vání, zazna­me­ná­vání, orga­ni­zace, struk­tu­ro­vání, ucho­vá­vání, přizpů­so­bení nebo změna, konzul­tace, použití, zveřej­ňo­vání, šíření nebo jinak zpří­stup­nění, sladění nebo kombi­nace, omezení, vyma­zání nebo zničení.

"Správcem údajů"
se rozumí fyzická nebo práv­nická osoba, veřejný orgán, agen­tura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpra­co­vání osob­ních údajů; pokud jsou účely a způsoby tako­vého zpra­co­vání stano­veny práv­ními před­pisy Unie nebo člen­ského státu, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmeno­vání mohou být stano­veny práv­ními před­pisy Unie nebo člen­ského státu.

"Třetí stranou"
se rozumí fyzická nebo práv­nická osoba, veřejný orgán, agen­tura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, zpra­co­vatel údajů a osoby, které jsou pod přímou auto­ritou správce nebo zpra­co­va­tele opráv­něny zpra­co­vávat osobní údaje.

"Souhlasem"
subjektu údajů se rozumí jaká­koli svobodná, speci­fická, infor­mo­vaná a jedno­značná indi­kace přání subjektu údajů, jímž se vyjá­d­řením nebo jedno­značným souhlasným postupem vyja­dřuje souhlasem se zpra­co­váním osob­ních údajů vzta­hu­jícím se k jeho osobě.

Osobní údaje zpra­co­vává naše společ­nost pouze v souladu s plat­nými před­pisy o ochraně dat. V případě, že odpo­ví­dáte naší společ­nosti nebo vypl­níte formulář s vašimi daty, souhla­síte s tím, že data jsou zpra­co­vá­vána pro výše uvedené účely.


2. Jméno a adresa týka­jící se správce a kontakt­ního part­nera

Subjekt zodpo­vědný za shro­maž­ďo­vání, zpra­co­vání a použí­vání vašich osob­ních údajů v rámci GDPR je:

BWT water+more Deutsch­land GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 13
D-65183 Wies­baden
Deutsch­land
T.: +49 (0) 611 58019-0 
F.: +49 (0) 611 58019-22 
E-Mail: info@water-and-more.de

Inspek­tora ochrany údajů, kterého dobro­volně jmenuje odpo­vědná osoba, lze kontak­tovat na základě těchto kontakt­ních údajů:

Email: daten­schutz@bwt.com 

3. Zpra­co­vání osob­ních údajů

Osobní údaje jsou zpra­co­vá­vány pouze pro uvedené účely. Vaše osobní údaje nejsou převe­deny na třetí strany, s výjimkou těch apli­kací uvede­ných v tomto prohlá­šení o ochraně osob­ních údajů nebo závaz­ných vnit­rostát­ních práv­ních před­pi­sech.

Na našich webo­vých strán­kách Vám nabí­zíme možnost kontak­tovat nás pomocí e-mailu nebo kontakt­ního formu­láře. Osobní údaje posky­to­vané uživa­telem jsou uloženy pouze za účelem usnad­nění komu­ni­kace s uživa­telem. Budeme vás žádat, abyste nám předem poskytli svůj souhlas a poskytli infor­mace prostřed­nic­tvím hyper­tex­to­vého odkazu.

3.1. Kontakt prostřed­nic­tvím webové stránky

Na našich webo­vých strán­kách Vám nabí­zíme možnost kontak­tovat nás prostřed­nic­tvím kontakt­ního formu­láře. V takovém případě se uklá­dají infor­mace, které jste poskytli (jméno, adresa, tele­fonní číslo, e-mailová adresa) za účelem usnad­nění komu­ni­kace s Vámi a pro vyří­zení Vaší žádosti.

 

4. Doba ucho­vání osob­ních údajů

Krité­riem pro určení doby ucho­vá­vání osob­ních údajů je příslušné zákonné období opako­vání. Po uply­nutí této lhůty se odpo­ví­da­jící údaje běžně odstra­ňují, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro zahá­jení smlouvy budoucí.

 

5. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv namítat proti použití vašich osob­ních údajů s budoucím účinkem, zajistit částečné nebo úplné vyma­zání či zablo­ko­vání

  • k potvr­zení, zda jsou zpra­co­vá­vány údaje, které se jich týkají, infor­mace o zpra­co­vá­va­ných údajích, další infor­mace o povaze zpra­co­vání údajů a kopie údajů (srov. také čl. 15 GDPR);
  • opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);
  • k okamži­tému vyma­zání údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 DSGVO), nebo případně, je-li nutné další zpra­co­vání, jak je stano­veno v čl. 17 odst. 3 GDPR, omezit uvedené zpra­co­vání podle čl. 18 GDPR;
  • přijímat kopie údajů, které se jich týkají a / nebo jimi posky­to­vané, a nechat je předávat dalším posky­to­va­telům / správcům (viz také čl. 20 GDPR);
  • podat stíž­nost u dozo­ro­vého úřadu, pokud se domní­vají, že údaje, které se jich týkají, zpra­co­vává správce v rozporu s usta­no­ve­ními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR). V Rakousku se jedná o úřad pro ochranu údajů.

Správce je dále povinen infor­movat všechny příjemce, kterým sděluje údaje, o všech tako­vých opra­vách, výma­zech nebo omeze­ních klade­ných na jejich zpra­co­vání podle čl. 16, 17 odst. 1, 18 GDPR. Tato povin­nost se však nepo­u­žije, pokud je takové ozná­mení nemožné nebo vyža­duje nepři­mě­řené úsilí. Uživa­telé však mají právo na infor­mace o těchto příjem­cích.

Naše společ­nost Vás bude okamžitě infor­movat podle čl. 21 GDPR , pokud by došlo k poru­šení ochrany Vašich osob­ních údajů a s tím spoje­ných rizik poru­šení Vašich osob­ních práv a svobod. V takovém případě máte právo se obrátit na národní komisi pro ochranu osob­ních údajů. čl. 6 odst. 1 lit. f) GDPR.

Tato práva mohou být kdykoliv vynu­cena a to písemně na adresu společ­nosti BWT water+more Deut­schland GmbH nebo el. poštou na e-mail: info@water-and-more.de Upozor­ňu­jeme Vás však na skuteč­nost, že infor­mace mohou být poskyt­nuty pouze v případě proká­zání iden­tity.

V případě, že chcete zákaz­nický účet smazat, data uložená na vašem účtu budou auto­ma­ticky smazána. V jiném případě si můžete vyžádat infor­mace o osob­ních údajích, které jsme uložili pro případ jejich revize či obno­vení souhlasu s jejich zpra­co­váním. V případě, že úplné smazání je z práv­ních nebo ekono­mic­kých důvodů v daném čase náročné, data budou zablo­ko­vána.

Zpra­co­vání dat je zákonné pouze v případě, že je splněna v odpo­ví­da­jícím rozsahu nejméně jedna podmínka článku 6 evrop­ského naří­zení o ochraně dat GDPR. V České repub­lice aktu­álně není platný prová­děcí právní předpis pro směr­nici GDPR, z tohoto důvodu je stále směro­datný Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob­ních údajů a o změně někte­rých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017.

06/28/2019