• /SiteCollectionImages/Flaggen/us.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ca.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/be.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/dk.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/de.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/fr.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/it.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/nl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/at.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pl.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/pt.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ch.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/es.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/ua.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/hu.png
 • /SiteCollectionImages/Flaggen/en.png

Gegevensbescherming

Data Protection Policy Costumers

Data Protection Policy Suppliers


Het doet ons van de firma BWT water+more Deutschland GmbH plezier dat u een bezoek wilt brengen aan onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring wil onze onderneming u informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens en u duidelijk maken wat in verband hiermee uw rechten zijn.

1. Algemeen

De privacyverklaring van BWT water+more Deutschland GmbH berust op de in de AVG gehanteerde begrippen.

Onder "Persoonsgegevens" wordt verstaan al die informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen. "Niet-persoonlijke gegevens" zijn geanonimiseerd en zodanig van aard dat zij in geen geval te herleiden zijn tot de betrokkene. Dit is dan ook de reden waarom niet-persoonlijke gegevens niet onder de Wet op de Gegevensbescherming vallen.

Onder de "betrokkene" wordt verstaan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens zijn verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Onder "verwerking" wordt verstaan elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures en in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, afstemmen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen daarvan.

Onder de "verantwoordelijke" of de "voor de verwerking verantwoordelijke" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die c.q. dat alleen of tezamen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking door het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgelegd, kan de verantwoordelijke c.q. kunnen de specifieke criteria voor diens aanstelling worden vastgesteld volgens het recht van de Unie of van de lidstaten.

Onder "derde partij" wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheid, instelling of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker of de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. Onder "toestemming" wordt verstaan elke door de betrokkene vrijwillig voor het desbetreffende geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting die de betrokkene vrijwillig heeft afgegeven in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene te verstaan geeft in te stemmen met de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de verantwoordelijke

BWT water+more Deutschland GmbH
Konrad-Adenauer-Ring 13
65183 Wiesbaden, Duitsland
T.: +49 (0) 611 58019-0
F.: +49 (0) 611 58019-22
E-Mail: info@water-and-more.de

Vertegenwoordigers van de verantwoordelijke zijn de directeuren:


Dr. Frank Neuhausen

3. De Functionaris Gegevensbescherming


U kunt de door ons aangestelde Functionaris Gegevensbescherming bereiken via het e-mailadres datenschutz@water-and-more.de of met een schrijven via ons postadres, ter attentie van "de Functionaris Gegevensbescherming".

4. Verwerking van persoonsgegevens

4.1. Bezoek aan onze website

4.1.1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser om technische redenen de volgende gegevens naar onze server (zogeheten serverlogbestanden):

 • IP-adres 
 • Datum en tijdstip van het verzoek 
 • Het verschil in tijdzone t.o.v. Greenwich Mean Time (GMT) 
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina) 
 • Besturingssysteem en de toegangsstatus daarvan / http-statuscode 
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens 
 • Via welke website er toegang is gezocht ("Referrer-URL") 
 • Browser, taal en versie van de software van de browser

4.1.2. Doel van de gegevensverwerking


De opslag van deze gegevens in logbestanden is noodzakelijk om de website beschikbaar te kunnen maken.

4.1.3. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking


Deze gegevens verzamelen wij op basis van onze legitieme belangen zoals bedoeld in Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG, om in staat te zijn onze website weer te geven en de beveiliging daarvan te waarborgen.

4.1.4. Duur van de opslag

Informatie in de logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of bedrog aan het licht te brengen) voor de duur van zeven dagen opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens die langer bewaard moeten worden omdat ze mogelijk dienen als bewijsstuk, zijn tot het moment dat de zaak in kwestie is opgehelderd uitgezonderd van de bepaling dat ze moeten worden gewist.

4.1.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering


Het verzamelen van gegevens voor het beschikbaar maken van de website en de opslag ervan in logbestanden is voor het beheer van de website om technische redenen van essentieel belang. Dientengevolge heeft de gebruiker niet de mogelijkheid hier geen bezwaar tegen maken.

4.2 Contactformulier en e-mailcontact

4.2.1. Omvang van de gegevensverwerking


Op onze website is een contactformulier aanwezig met behulp waarvan u langs elektronische weg vragen of suggesties tot ons kunt richten. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, worden de gegevens die zijn ingevoerd in het invoerscherm naar ons verzonden en vervolgens opgeslagen. Daarbij gaat het om de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, plaats, telefoon, provincie, bericht. U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen zoals deze per e-mail waren verzonden. In die situatie vindt er geen overdracht van de gegevens aan derden plaats. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek en de verwerking van de aanvraag.

4.2.2. Doel van de gegevensverwerking


De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoervenster is voor ons alleen nodig voor het afhandelen van het gelegde contact. In het geval dat er per e-mail contact is gezocht, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang voor de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, zoals het IP-adres, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

4.2.3. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wanneer er contact met ons wordt opgenomen (via het contactformulier of per e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen om het verzoek te kunnen afhandelen en de behandeling ervan overeenkomstig Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG te verwerken.

4.2.4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens van het invoervenster van het contactformulier en die welke per e-mail zijn verzonden is dat het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker beëindigd is. Het gesprek wordt beschouwd als zijnde beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.

4.2.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan het gesprek niet worden voortgezet. In dit geval kunt u ons een e-mail sturen, gericht aan info@water-and-more.de. Alle persoonsgegevens die tijdens het contact met ons waren opgeslagen, zullen in dit geval worden verwijderd.

4.3. Cookies

4.3.1. Omvang van de gegevensverwerking


Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden overgezet zodra u onze website oproept. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen of andere malware. Cookies bevatten bepaalde tekenreeksen die het mogelijk maken dat wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen, de browser direct wordt herkend. Sommige onderdelen van onze website vereisen dat de browser die om toegang vraagt ook kan worden herkend nadat er van pagina gewisseld is. Deze website maakt gebruik van tijdelijke en permanente cookies.

a) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser sluit. Daartoe behoren in het bijzonder de zogeheten sessie-cookies. Deze slaan een zogeheten sessie-ID op waarmee de verschillende aanvragen van uw browser kunnen worden toegewezen aan één en dezelfde sessie. Wanneer u later weer naar onze website komt, kan uw computer zodoende worden herkend. De sessie-cookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of u uw browser sluit.

b) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde termijn die kan variëren al naargelang het type cookie. U kunt de cookies te allen tijde via de systeeminstellingen van uw browser verwijderen.

4.3.2. Doel van de gegevensverwerking


Wij maken gebruik van cookies om onze website aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker te maken, deze te verbeteren en om sneller op verzoeken te kunnen reageren. Sommige onderdelen van onze website vereisen dat de browser die om toegang vraagt ook kan worden herkend nadat er van pagina gewisseld is. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, ook na een paginawissel. Deze cookies omvatten bijv. informatie over het inloggen en functies van de winkelwagen.

4.3.3. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG. 4.3.4. Duur van de opslag Sessie-cookies worden verwijderd zodra de browser gesloten wordt. Permanente cookies worden na verstrijken van een vastgestelde termijn automatisch gewist.

4.3.5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als gebruiker hebt u de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u deze zo instellen dat cookies in het geheel niet worden opgeslagen of aan het eind van uw internetsessie automatisch worden verwijderd. Hiervoor moet u in uw browser de instelling "Geen cookies accepteren" selecteren. Selecteer in Microsoft Internet Explorer "Extra> Internetopties> Privacy> Instellingen"; selecteer in Firefox Extra> Instellingen> Privacy> Cookies); als u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleegt u de dan helpfunctie van die browser voor instructies over het voorkomen en verwijderen van cookies. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten

4.4. Webanalyse

4.4.1 Omvang van de gegevensverwerking

Etracker


De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van Etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. Daarbij worden cookies geplaatst die het mogelijk maken een statistische analyse te genereren van het gebruik van deze website door de bezoekers daarvan, en om gebruikersgeoriënteerde content of reclame weer te geven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de webbrowser op de computer van de eindgebruiker worden opgeslagen. De cookies van Etracker bevatten geen informatie waarmee de identiteit van de gebruiker is te herleiden.

De met Etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van de beheerder van deze website door Etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen, zodat ze zijn onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetgeving en normering inzake de gegevensbescherming. Etracker is hierop door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en gecertificeerd met het ePrivacyseal waarmerk voor gegevensbescherming.

Het verwerken van de gegevens gebeurt op grond van Art. 6, lid 1, sub f (legitiem belang) van de Algemene Verordening (van de EU inzake de) Gegevensbescherming (AVG). Ons legitiem belang is gelegen in de optimalisatie van onze webdiensten en van onze aanwezigheid op internet. Omdat wij grote waarde hechten aan de privacy van onze bezoekers, wordt het IP-adres in een zo vroeg mogelijk stadium bij Etracker geanonimiseerd en worden kenmerken van degene die inlogt of van diens apparaat bij Etracker omgezet in een ondubbelzinnige, maar niet aan een specifieke persoon toegekende sleutel. Van enige andere toepassing, koppeling met andere gegevens of doorgifte aan derden bij of door Etracker is geen sprake.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de gegevensverwerking, voor zover de gegevens persoonlijk van aard zijn. Wanneer u bezwaar maakt, zal dat voor u geen nadelige gevolgen hebben.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Etracker kunt u hier vinden.

I object to the processing of my personal data with etracker on this website.

 


4.4.2. Doel van de gegevensverwerking

Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de diverse reclamemaatregelen zijn. Het belang dat wij daarbij dienen is dat u advertenties te zien krijgt die uw interesse hebben, dat wij onze website nog interessanter kunnen maken en we tot een reële berekening van de reclamekosten kunnen komen.

4.4.3. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens dient ons legitieme belang doelgerichte reclame te maken. De wettelijke basis is Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG.

5. Beveiliging van gegevens

Wij treffen met inachtneming van Art. van de 32 AVG technische, contractuele en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de verwerking van gegevens volgens de laatste stand der techniek, en wel om een op het niveau van het risico afgestemde mate van bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang. Tot deze veiligheidsmaatregelen behoort ook de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. U moet erop letten dat SSL-codering alleen bij verzendingen via internet wordt geactiveerd als in de onderste menubalk van uw browservenster het symbool met het slotje is weergegeven en het adres begint met https: //. Door middel van SSL (Secure Socket Layer) wordt de overdracht van data via een versleutelingstechniek beschermd tegen illegale toegang tot de gegevens door derden. Als deze optie niet beschikbaar is, zou u ertoe kunnen besluiten bepaalde gegevens niet via internet te verzenden.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze servers in de Europese Unie.

6. Samenwerking met verwerkers en derden

Overdracht van gegevens aan derden gebeurt alleen op basis van een wettelijke toestemming. We geven de gegevens van gebruikers alleen dan door aan derden, indien dit bijv. op basis van Art. 6, lid 1, sub b, van de AVG vereist is voor contractuele doeleinden, of wanneer het op basis van legitieme belangen conform Art. 6, lid 1, sub f., van de AVG gerechtvaardigd is met het oog op een economische en effectieve bedrijfsvoering.

In het kader van een orderverwerking waarbij gegevensbescherming in het geding is, maken wij conform Art. 28 AVG voor de uitvoering van onze diensten, in het bijzonder voor de werking, het onderhoud en de hosting van de internetservice en IT-systemen, gebruik van de diensten van onderaannemers. We hebben met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens en conform de wettelijke bepalingen dienaangaande passende wettelijke en gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen.

7. Integratie van diensten en content van derden

In onze website hebben wij externe diensten en vormen van content geïntegreerd. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze webpresentatie in de zin van Art. 6, lid 1, sub f, van de AVG.

Bij gebruik van een zodanige dienst, of bij het weergeven van de content van derden, worden om technische redenen communicatiedata als datum en tijd en het IP-adres uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder. Daarbij gaat het in het bijzonder om uw IP-adres, omdat dit onontbeerlijk is om in uw browser content te kunnen weergeven.

Het kan gebeuren dat de desbetreffende dienstverlener of contentprovider uw gegevens nog voor andere, door hem gewilde doeleinden verwerkt. Aangezien wij geen invloed hebben op de gegevens zoals ze door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen we met betrekking tot het doel en de reikwijdte van de verwerking van uw gegevens geen bindende uitspraken doen.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van uw gegevens verwijzen wij u naar de richtlijnen daarvoor van de wettelijk voor de gegevensbescherming verantwoordelijke verlener van de diensten of de content in kwestie die op onze site geïntegreerd zijn. De volgende lijst geeft een overzicht van diensten van derden, inclusief de content daarvan en links naar hun privacyverklaring, met nadere instructies inzake de gegevensverwerking en mogelijkheden tot het maken van bezwaar (de zgn. opt-outs).

 • Video's van het platform "YouTube" van het hier als derde partij opgevoerde Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/

Gebruik van Google Maps Deze website maakt gebruik van de component "Google Maps" van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ("Google"). Telkens wanneer Google Maps wordt opgeroepen, plaatst Google een cookie om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken bij het bekijken van de pagina waarin de component Google Maps is geïntegreerd. Deze cookie wordt meestal niet verwijderd door de browser te sluiten, maar zal na een vastgestelde termijn vervallen, tenzij deze handmatig door u wordt verwijderd. Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, kunt u de service "Google Maps" uitschakelen om aldus te voorkomen dat er gegevens naar Google worden verzonden. Hiervoor moet u de functie Java-script in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie geschiedt volgens de gebruiksvoorwaarden van Google op http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en overeenkomstig de aanvullende leveringsvoorwaarden van "Google Maps" op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

8. Uw rechten


Wanneer wij gegevens verwerken die uw persoon betreffen, bent u een betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebt u tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 

 • Recht op informatie (Art. 15 AVG) 
 • Recht op correctie (Art. 16 AVG) 
 • Recht op verwijderen (Art. 17 AVG)  
 • Recht op inperking van de verwerking (Art. 18 AVG), 
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG) 
 • Recht bezwaar tegen de verwerking (Art. 21 AVG)  
 • Recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder persoonsgegevens (Art. 77 AVG). 

9. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring, om deze alsdan aan te passen aan eventueel gewijzigde rechtsposities, of ingeval zich wijzigingen mochten voordoen aan de te verlenen service dan wel aan de wijze van gegevensverwerking. Zulks geldt echter alleen ter zake van verklaringen aangaande de gegevensverwerking. Daar waar toestemming van de gebruiker vereist is of onderdelen van de privacyverklaring bepalingen van de contractuele relatie met de gebruiker omvatten, kunnen de wijzigingen alleen doorgang vinden met toestemming van de gebruiker.

Zorgt u daarom dat u zich regelmatig op de hoogte stelt van de inhoud van onze privacyverklaring.