Best water technology

A BWT-ről

Víz nélkül nincs élet, nincs növekedés, nincs haladás. Ezért a BWT elkötelezte magát a víz, mint életelixír mellett – ez egyébként az emberek legfontosabb élelmiszere. Az a víziónk, hogy a víztechnológia első számú nemzetközi szállítójává váljunk. Mégpedig olyan termékekkel és eljárásokkal, amelyek egyszerre felelnek meg az ökológia és a gazdaságosság szempontjainak.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

A nevünk maga a program: Feladatunknak tekintjük azt, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat fejlesszük ki a vízkezeléshez. Sőt mi több: A víz a mi küldetésünk. Gondoskodunk a higiéniáról, a biztonságról és az egészségről a vízzel való mindennapi kapcsolat során. Nap mint nap innovatív megoldások után kutatunk, és azon dolgozunk, hogy továbbfejlesszük termékeinket.

Mindezt azzal az igénnyel tesszük, hogy ügyfeleinknek kiváló vízkezelő berendezéseket, technológiákat és szolgáltatásokat kínáljunk, és egyidejűleg megkíméljük kék bolygónk erőforrásait.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

„For You and Planet Blue.“ jelsza­vunk jól kife­jezi külde­té­sünket: törek­szünk arra, hogy válla­lat­ként fenn­tart­ható módon és fele­lős­ség­tel­jesen működ­jünk – mégpedig mind az egyes emberek igénye­iért, mind Földünk egye­dül­álló élet­tér­ként való megtar­tása érde­kében.

„For You“

A BWT céljai és termékei az emberhez és igénye­ihez igazodnak. A „You“ szó ügyfe­le­inket, üzleti part­ne­re­inket és munka­tár­sa­inkat jelenti.

A „For Planet Blue“

kife­jezés egyrészt rávi­lágít arra, hogy milyen központi szerepet játszik a víz „kék boly­gónkon“. Azt is kife­jezi másrészt, hogy milyen szerepet játszik ebben a BWT. Tudá­sunkat arra hasz­náljuk, hogy boly­gónk korlá­to­zott víztar­ta­lé­kait kezeljük és hasz­nál­ha­tóvá tegyük – mindig össz­hangban a termé­szettel.

Tanú­sít­vány

Egészen konk­rétan úgy való­sítjuk meg a vízi­ónkat, hogy cégünket független intéz­mé­nyekkel megvizs­gál­tatjuk és tanú­sít­tatjuk. Az egyes telep­he­lye­inken az ott érvényben lévő köve­tel­mé­nyeknek megfe­lelő menedzs­ment­rend­sze­reket alkal­ma­zunk. Az ISO 9001 szerinti minő­ség­me­nedzs­ment segít­sé­gével érjük el termé­keink lehető legki­vá­lóbb minő­ségét, és ezzel ügyfe­leink elége­dett­ségét. Annak érde­kében, hogy a fenn­tart­ha­tóság témája hosszú távon összes tevé­keny­sé­günk fontos mozga­tó­ru­gója legyen, sok telep­he­lyünkön beve­zettük az ISO 14001 szerinti környe­zet­vé­delmi és ener­gia­me­nedzs­mentet, vala­mint az ISO 50001 és ISO 45001 szerinti munka- és egész­ség­vé­delmi rend­szert. Ezzel világos jelzést adunk arra, hogy számunkra egyformán fontos: a környe­ze­tünk, a munka­tár­saink és az ügyfe­leink haté­kony­sági igényei.

A BWT csoport vala­mennyi válla­lata közvet­lenül ezen szab­vá­nyokhoz igazodik, és rend­sze­resen belső és külső vizs­gá­la­toknak veti alá magát. Mindezt azért tesszük, hogy biztosak lehes­sünk abban, hogy mindig a legszi­go­rúbb köve­tel­mé­nyeknek megfe­le­lően járunk el és dolgo­zunk.

Víztech­no­ló­giák

Technology cloud
Technology cloud

Tech­no­ló­giai előnyt csak az tud elérni, aki inno­vatív módon gondol­kodik és cselek­szik. Ezért mi a BWT inno­vá­ciós központ­ja­iban folya­ma­tosan kuta­tá­sokat végzünk a vízke­zelés minden terü­letén: szűrési eljá­rások, szűrő­kö­zegek, ioncse­rélő rend­szerek az ásványi anyagok kivo­ná­sára, a lágyí­tásra és a karbon­át­men­te­sí­tésre, memb­rán­tech­no­ló­giák (mikro-, ultra- és nano­szűrés, fordí­tott ozmózis), tisztagőz-generátorok, tisztavíz-desztillálás, UV-rendszerek, ózon­ge­ne­rá­torok, ioncse­rélő memb­ránok, elekt­ro­lízis, elekt­ro­dia­lízis, elekt­romos ionta­la­nítás, klórdioxid-generátorok és adago­ló­szi­vattyúk – mind­ezeken az Önök érde­kében munkál­ko­dunk.

A lehető legjobb minő­ségű vizet bocsátjuk rendel­ke­zésre – mégpedig pontosan ott, ahol arra szükség van.

A BWT innovációi

Évtizedek óta egyetlen cél lebeg a szemünk előtt: az életminőség javítása mindazon helyeken, ahol a víz szerepet játszik. A mi hozzájárulásunk ehhez a testreszabott vízkezelés a lehető legjobb vízminőség érdekében. Mindazonáltal ennek során nem szorítkozunk csak a standard termékekre, hanem mi vagyunk azok, akik folyamatosan új szabványokat állítunk fel mások számára. Filozófiánk szellemében („Feel – taste – see the diffe­rence“) ügyfeleinknek valódi innovációkat felvonultató termékeket kínálunk: például több élvezetet és vitalitást nyújtó ivóvíz, lágy selyemvíz szépségelixírként, vagy a lehető legtisztább víz, mint a csúcstechnológiájú alkalmazások lényegi alkotórésze. Érezze, ízlelje és lássa Ön is a különbséget!

Woman enjoying a glass of mineralized water Woman enjoying a fresh glass of water
Magnesium Mineralizered szűrt víz
Egyedülálló ízélmény, több energia és vitalitás.
Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower
Lágy BWT selyemvíz
Elixír a bőr és a haj számára.
Female chemist analyzing purified water Female chemist analyzing purified water
Water for Injection
Ultratiszta víz az Ön jobb életminőségéért.

Víziónk

BWT – a nemzetközi szinten vezető víztechnológiai cégcsoport

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Mind­ezen igényekből és kihí­vá­sokból fakad a BWT víziója: Szeret­nénk a nemzet­közi szinten vezető víztech­no­ló­giai cégcso­porttá válni. Ennek a célnak az eléré­séhez növe­ked­nünk kell – mégpedig minden tekin­tetben.

Növe­kedés minden terü­leten

A növe­kedés egyik hajtó­ereje az inno­váció. Csak az a cég tud növe­kedni, nagyobbá és jobbá válni, amely saját magát, a termé­keit és a szol­gál­ta­tá­sait aktív módon és folya­ma­tosan tovább­fej­leszti, amelynek a vezetői néha kerü­lő­utakon is gondol­kodnak, nemcsak mindig egye­nesen előre. A nagyobbá válást föld­rajzi érte­lemben is értjük: Jelenleg világ­szerte 80 BWT leány- és része­se­dési vállalat működik, vala­mint kuta­tási és fejlesz­tési rész­legek Fran­cia­or­szágban, Német­or­szágban, Svájcban, Auszt­ri­ában és Orosz­or­szágban. Dolgo­zunk azon, hogy több legyen!

Önma­gunk tovább­fej­lesz­tése azonban azt is jelenti a számunkra, hogy ne csak a távoli dolgokra gondol­junk, hanem a köze­li­ekre is: ezért folya­ma­tosan munkál­ko­dunk azon, hogy töké­le­te­sítsük és opti­ma­li­záljuk a meglevő folya­ma­tokat és eljá­rá­sokat. Csiszol­gatjuk a már meglevő tech­no­ló­gi­ánkat és termé­ke­inket annak érde­kében, hogy még jobbak legyenek.

Növe­ke­dé­sünk során köte­les­sé­günknek tartjuk azt, hogy ökoló­giai, gazda­sági és társa­dalmi fele­lős­séget vállal­junk.

BWT – vállalat- és sikertörténet

Vállalkozói és kutatói szellem, öröm az innovációban és a sikerben – ezek a tényezők határozták meg a múltban is, és határozzák meg most is a BWT vállalatot. A Pforzheim városában működő kisvállalkozástól egészen a jelen óriási konszernjéig.

A BWT vállalat gyöke­reit az 1823-​as évig lehet vissza­kö­vetni, amikor is Johann Adam Benc­kiser megala­pí­totta ugyan­ilyen nevű vállal­ko­zását, amely egy kis vegyi­üzem volt Német­or­szágban. A mai BWT alap­kövét a későb­bi­ekben Andreas Weißenba­cher tette le 1990-​ben, egy vezetői kivá­sárlás (manag­ement buy out) kere­tében. A „Benc­kiser Wasser Technik“ nevet a „BWT“ rövi­dí­téssé alakí­totta – ez volt hivatva arra, hogy egy sokéves siker­tör­ténet kezdete legyen, A BWT Rész­vény­tár­saság szék­helye kezdetben Hallein váro­sában volt, két évvel később a fiatal vállal­kozás átköl­tö­zött Mondsee-​be.

Buildings
Buildings
A BWT csoport 2015-​ben ünne­pelte fenn­ál­lá­sának 25. évfor­du­lóját. A BWT alapí­tása óta elért negyed évszá­zadnyi dina­mikus fejlő­dé­sünk bizo­nyítja, hogy válla­la­tunk követ­ke­ze­tesen munkál­ko­dott a víziónk (nemzet­kö­zileg élen­járó víztech­no­ló­giai csoporttá válni) megva­ló­sí­tásán, és a legjobb úton van afelé, hogy el is érje ezt a célt.

BWT kezelése