Egyszerű megoldás a kezében

BWT Best Water Professional applikáció

Az okostelefonokra vagy táblagépekre készült alkalmazással a felhasználók, szerviz technikus, kávégép-kereskedők és az italautomata-üzemeltetők is rendkívül egyszerűen kiválaszthatják az igényeiknek megfelelő vízszűrő rendszert.
Best Water Professional App Best Water Professional App

BWT Best Water Profes­si­onal

applikáció

Az intelligens terméktanácsadó

Minden víznek megvan a maga ásványi össze­té­tele, attól függően, hogy honnan szár­mazik. Időn­ként túl kemény vagy túl lágy, gyakran nem kívánt klór­ve­gyü­le­teket vagy ízrontó anya­gokat tartalmaz. Ez lehet gyakran a magya­rá­zata annak is, ha rosszul sikerül egy kávé még jó alap­anyagok esetén is.

A jó hír: Az okos­te­le­fon­jára vagy tábla­gé­pére készült BWT Best Water Profes­si­onal appli­káció segít­sé­gével gyorsan és egysze­rűen megta­lál­hatja a megfe­lelő terméket.

Így a felhasz­nálók a víz, illetve a felhasz­nálás helyétől függet­lenül nyugodtak lehetnek, mert a BWT water+more vízke­zelő beren­de­zései szinte minden nyers-vizet a kávé számára ideális vízzel vará­zsolják, hozzá­já­rulva hogy az aromák akadály­ta­lanul kibon­ta­koz­has­sanak. Emel­lett pedig megvédik a gépet a vízkő lera­kó­dá­soktól és a korró­zi­ótól.

A BWT Best Water Profes­si­onal appli­káció segít­sé­gével bárhol és bármikor átte­kint­heti BWT water+more termé­ke­inket:

Víztech­no­ló­giai megoldás az adott körül­mé­nyekhez igazítva – azaz a helyi vízmi­nő­séghez, a szük­séges vízmennyi­séghez és az egyedi vevői igényekhez – Nagyon egyszerű, gyors, bizton­ságos és kényelmes:

  • Adja meg a helyi vízke­mény­séget, a felhasz­ná­lási terü­letet és a vízhasz­ná­latot,
  • és máris megje­lenik a megfe­lelő vízszűrő az opti­mális méretben és a szűrő­csere gyako­ri­sága.
  • Az aján­latot a víz op­ti­ma­li­zá­lásról szóló prak­tikus tippek és infor­má­ciók egészítik ki.
  • Közvetlen kapcsolat a BWT water+more part­ne­re­ihez
App Vorteile App Vorteile

Applikáció letöl­tése

Töltse le most a BWT Best Water Profes­sional Applikáció ingyen
App Store
Google Play