Maximális rugalmasság minden telepítési helyzethez

Egyedülállóan flexibilis

A BWT besthead FLEX egy világszerte egyedülálló, teljeskörű megoldás.
Besthead Besthead

A BWT Besthead FLEX koncepció

Technológia

Egyetlen szűrőfej minden WATER + MORE vízszűrő patronhoz

A csat­la­ko­zási tech­no­lógia döntő jelen­tő­ségű az egyes szűrő­pat­ronok egyszerű és bizton­ságos tele­pí­té­sekor. A BWT best­head FLEX koncep­ci­óval itt is mindent újra­gon­dol­tunk.

Az ered­mény egy, a világon egyedülálló koncepció, amelyet a gaszt­ro­nómia és az ital­au­to­maták ágaza­tának igénye­ihez igazí­tottak.

A BWT best­head FLEX világ­szerte egye­dül­álló teljes­körű megoldás, maxi­mális rugal­mas­sággal minden tele­pí­tési hely­zethez és csat­la­ko­zási mérethez.

A BWT besthead FLEX előnyei

Biztonság – minden beren­de­zésnél

A BWT besthead FLEX koncepció valamennyi opcionális tartozékával együtt nem igényel további csatlakozási elemeket. A csapteleptől a BWT besthead FLEX szűrőfejen át a berendezésig: mindent egyetlen gyártótól és élelmiszer-ipari minőségben, a kiegészítő csatlakozókkal járó kockázatok nélkül.

Rugal­masság – minden tele­pí­tési hely­zethez

A BWT best­head FLEX szűrőfej 30°-ban rugal­masan állít­ható csat­la­ko­zá­sa­inak köszön­he­tően bármi­lyen tele­pí­tési hely­zethez igazít­ható, mind a vízbe­menet, mind a fogyasz­tónál a vízki­menet helyén. Az erősen hajlí­tott vagy akár megtörő tömlők kocká­zata gyakor­la­tilag elke­rül­hető. A csat­la­ko­zások széles válasz­téka kikü­szö­böli a reduk­torok vagy kiegé­szítő össze­kö­tő­elemek csat­la­koz­ta­tá­sának szük­sé­ges­ségét. Minden azonnal illesz­kedik.

Biztonság – a 100%-ban fémmentes beren­de­zésnek köszön­he­tően

A BWT besthead FLEX koncepcióhoz tartozó tömlők és csatlakozó fittingek élelmiszer-ipari szempontból biztonságos anyagból készülnek. Tömlőink nem tartalmaznak olyan fém anyagokat, amelyek vízzel érintkezhetnek. A nehézfém-ionoknak például a szűrt vízbe történő felszabadulásának bármilyen veszélye – ami esetlegesen egy korrozív nyers víz esetén előfordulhat – így 100%-ban kizárható.

Maximális flexibilitás minden telepítési helyzethez

Így működik a BWT besthead FLEX koncepció

BESTHEAD Flex Filtertechnologie
BESTHEAD Flex Filtertechnologie

Termékek

BWT BESTHEAD FLEX SZŰRŐFEJ A BWT water+more MINDEN SZŰRŐPATRONJÁHOZ

  • Bizton­sá­gosan rögzí­tett bypass­be­ál­lítás könnyen felis­mer­hető kijel­zővel
  • Megújult csatlakozási módszer a flexibilis bekötések érdekében.
  • EASY-Vent légtelenítőszelep az egyszerű és megbíz­ható légte­le­ní­té­sért
  • A beme­neti és kime­neti csat­la­ko­zónál a DVGW által ellen­őr­zött vissza­fo­lyás­gátló
  • Bizton­ságos szűrő­csere vízszi­várgás nélkül
További információ
besthead flex

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page