Mosogatás

Szerezzen jó benyomást a makulátlan tányérokkal, poharakkal és evőeszközökkel

Mosogatástechnikai szűrőrendszereinkkel tökéletes műszaki és gazdaságos megoldásokat kínálunk a vendéglátóipar számára, amelyek kiemelkedő vásárlói élményeket kínálnak ezen a különösen kényes felhasználási területen
Dishwashing Technology Dishwashing Technology

Vízlágyítás, vízoptimalizálás a mosogatási technológiában

Az első benyomás számít

Napja­inkban a vendégek magas elvá­rá­sokkal rendel­keznek. Nagyon fontosnak tartják az ételek és az italok minő­ségét, de az asztalon a terí­téknek is meg kell felelnie az elvá­rá­sa­iknak. Az tányérok, poharak és evőesz­közök tisz­ta­sága és higi­é­niája ezért a gaszt­ro­nómia elsőd­leges prio­ri­tása. A töké­letes moso­ga­tási ered­mény emiatt a vendég­látás sike­rének alap­vető felté­tele.

A moso­ga­táshoz hasz­nált moso­ga­tó­gépen a tisz­tí­tó­szeren kívül a felhasz­nált víz is döntő szerepet játszik. A víz jelle­gétől függően vízkő­le­ra­kó­dá­sokat és csíkokat hagyhat az edényeken, ami a vendé­geknél jelen­tősen ront­hatja az össz­képet.

Az Ön előnye

Test­re­sza­bott vízop­ti­ma­li­zálás kiváló moso­ga­tási ered­mé­nyek eléré­séhez

A több­lép­csős vízszű­résnek köszön­he­tően a BWT bestc­lear vízszűrő beren­de­zések bizton­ságot nyúj­tanak a vízkővel szemben, mert megbíz­ha­tóan távo­lítják el a vízkőért illetve más kira­kó­dá­so­kért felelős anya­gokat a nyers vízből. A BWT bestc­lear és a BWT bestc­lear EXTRA több­lép­csős vízszűrő beren­de­zések hasz­ná­lata esetén ezeknek az anya­goknak már nincs lehe­tő­sége a moso­gatás során, a moso­ga­tó­gépben lera­kó­dá­sok­ként, vagy az edényeken foltok és csíkok formá­jában megje­lenni.

A BWT bestc­lear vízszűrő termék család tagjai a gép védelmét és a töké­letes moso­ga­tási ered­mé­nyeket képvi­selik. A maxi­mális haté­konyság szem­előtt tartva, ezek a vízszű­rőket is a BWT water+more egye­dül­álló High-​Efficiency-Technology-val látták el . A termék­skálát a BWT bestaqua ROC teszi teljessé, amely egy egye­dül­álló, kompakt BWT fordí­tott ozmózis tech­no­ló­gi­ával ellá­tott beren­dezés. A BWT bestaqua MEMB­RANE memb­rán­mo­dullal felsze­relt készü­lékek rend­kívül haté­ko­nyak és alacsony sótar­talmú vizet állí­tanak elő a moso­ga­táshoz.

Vízszűrő, vízlágyító berendezések a kiváló mosogatási eredményekért.

Az Ön kapcsolattartója

Unexpected error. Please try to reload the page