Оптимізована якість води найвищого сенсорного рівня

Міжнародний партнер HoReCa

Як перший в світі виробник водяних фільтрів, наше підприємство також дбає про бездоганний смак, тому ми розробили унікальні фільтрувальні системи, які перетворюють всю непідготовлену воду на смачний напій.

Фільтри та фільтрувальні системи для води

Готельно-ресторанний бізнес та кейтеринг

Як номер 1 в Європі. Ми докла­даємо всіх зусиль у дослі­дженні й розробках у галузі водних техно­логій, щоб опти­мі­зу­вати якість води за допо­могою функціо­нальних і техно­ло­гічно бездо­ганних рішень для безпе­ре­шко­дного засто­су­вання.

Чи то захист від накипу у каво­ма­шинах, дося­гнутий тради­цій­ними філь­трами, або ж полі­пшення орга­но­ле­пти­чних пока­зників води, або вида­лення з неї неба­жаних домішок – у нас найкраща техно­логія, що допо­може вам досягти мети – отри­мати воду найвищої якості де б ви не були. 

Засно­вана в 2005 році, BWT water+more є стовід­со­тковою дочір­ньою компа­нією BWT AG.

Наші клієнти в ресто­ран­ному бізнесі та HORECA мають унікальну можли­вість кори­сту­вання техно­ло­гі­чними ноу-​хау від компанії BWT у всіх напрямках опти­мі­зації якості води. Тому команда BWT water+more завжди може опира­тися на новітні техно­ло­гічні розробки та впро­ва­джу­вати їх для задо­во­лення особливих вимог у ресто­ран­ному бізнесі для забез­пе­чення практи­чних рішень.

Woman enjoy her hot drink

Переваги для вас

Ваш експерт з ідеальної води на кухні, у випічці та в ресто­ран­ному бізнесі.

BWT water+more — ваш експерт з ідеальної води на кухні, у випічці та в ресто­ран­ному бізнесі. Під час приго­ту­вання на пару, випі­кання, миття посуду чи проду­ктів, ми піклу­є­мося про постійне очищення води завдяки високій чутли­вості до якості системам для шеф-кухарів і кухарів-аматорів. Врахо­вуючи це, наші технічні фахівці розро­били найбільший в світі асор­ти­мент суча­сних рішень щодо опти­мі­зації якості води. Наші універ­сальні системи філь­тру­вання, від компа­ктних систем для профе­сій­ного сегмента до розумних картри­джів для каво­ма­шини, забез­пе­чують надійний захист від накипу та гаран­тують усунення руйнівних компо­нентів у водо­про­воді. Висока загальна ефектив­ність у ресто­ран­ному бізнесі та безпе­ре­бій­ність процесів дома­шнього приго­ту­вання, усе це завдяки поту­жному захисту обла­днання, низьким витратам на обслу­го­ву­вання й безпе­чному режиму роботи. Проте наша інте­ле­кту­альна висо­ко­про­ду­ктивна опти­мі­зація якості здатна на більше. Як перша у світі компанія-виробник філь­трів для води, ми також піклу­є­мося про смак і розро­били унікальні філь­тру­вальні системи, які пере­тво­рюють всю непі­дго­тов­лену воду на абсо­лютно ідеальну воду для спожи­вання – неза­лежно від її похо­дження та інди­ві­ду­аль­ного складу.

Ваш надійний партнер для інно­ва­ційних рішень та загальних прин­ципів захисту у сфері ресто­ран­ного бізнесу й вендингу.

Практично у всіх обла­стях засто­су­вання в ресто­ран­ному бізнесі та вендингу, де вода має важливий вплив на якість кінце­вого продукту і захист інно­ва­цій­ного обла­днання, ми є кращим партнером для інно­ва­ційних рішень і загальних конце­пцій. Ми тісно спів­пра­цюємо з місце­вими та міжна­ро­дними виро­бни­ками профе­сій­ного ресто­ран­ного обла­днання, орга­ні­за­ціями обслу­го­ву­вання та спеці­а­лі­зо­ва­ними диле­рами.

Наші експерти з водних ресурсів по всьому світу

У нас є власні пред­став­ники на всіх провідних ринках світу. Наші клієнти та партнери отри­мують особливі пере­ваги від міжна­ро­дної спів­праці і відмін­ного сервісу наших фахівців з місце­вого водного госпо­дар­ства, а також від нашої абсо­лю­тної лояль­ності до спеці­а­лі­зо­ваної торгівлі. Запи­тайте нас! Наші спеці­а­лісти одразу прокон­суль­тують вас щодо широ­кого спектру інно­ва­ційних проду­ктів: щодо забез­пе­чення макси­мальної ефектив­ності в опти­мі­зації якості води, щодо інди­ві­ду­альної локальної ситу­ації з водою й щодо будь-якого засто­су­вання та щодо будь-якої потреби у воді.

Сучасне проми­слове обла­днання

Проду­кція BWT виго­тов­ля­є­ться на суча­сних проми­слових заводах в Європі. Осна­щення прово­ди­ться відпо­відно до виро­бничих стан­дартів HACCP (аналіз ризиків і крити­чних контрольних точок), прин­ципів керу­вання якістю (ISO 9001) та еколо­гі­чного мене­джменту (ISO 14001).

Ваша контактна особа

Unexpected error. Please try to reload the page

Знання про воду та «ноу-хау» у сфері кавоваріння

Протягом бага­тьох років BWT water + more успішно кавовими асоціаціями з асоці­а­ціями та громад­ським харчу­ва­нням, жаров­нями, виро­бни­ками машин та профе­сій­ними бари­стами по всьому світу, щоб забез­пе­чити опти­мальне задо­во­лення від кави. Універ­си­тети та кавові інсти­тути також є серед наших близьких партнерів. Маючи наукове ноу-хау міжна­ро­дної групи BWT, знання та досвід наших партнерів, ми спільно опти­мі­зуємо всі робочі етапи та компо­ненти для ідеальної кави, від аромату квасолі до приго­ту­вання в машині.

Наші мережеві партнери

Озна­йом­теся з нашими мере­же­вими партне­рами BWT water+more для опти­мі­зації якості води для каво­ва­ріння.