Повторне осмислення підготовки води

Технологія зворотного осмосу BWT

Ніколи ще не було так просто, економічно і безпечно переробляти місцеву питну воду на чистий напій для задоволення специфічних вимог підприємств ресторанного бізнесу.
BWT Umkehrosmoseanlage BWT Umkehrosmoseanlage

Технологія зворотного осмосу від BWT

Технологія

Компактна, потужна та ефективна

Технологія зворотного осмосу вже протягом багатьох років широко використовується у ресторанному бізнесі. Процеси установки, обслуговування та експлуатації обладнання завжди були складним завданням. Для цього знадобилися глибокі технічні знання.

Команда BWT water+more практично переосмислила концепцію зворотного осмосу. Основною метою було просте та ефективне використання відповідно до конкретних вимог у сфері ресторанного бізнесу.

У результаті ми отримали справжню революцію: Технологія BWT bestaqua ROC.

Це стосується як кавомашин, так і професійних посудомийних машин, духовок, пароконвектоматів, а також будь-якого іншого використання, де необхідна демінералізована насичена сіллю вода: Концепція продуктів BWT bestaqua ROC пропонує унікальні практичні рішення в будь-якій точці світу.

Інновації для чистої води

Переваги технології BWT bestaqua ROC

Помі­тною ознакою цього нового поко­ління пристроїв є інно­ва­ційний мембранний модуль. На перший погляд, виглядає як один з філь­трів для води від BWT water+more, які були дослі­джені й випро­бу­вані безліч разів. Але внутрішня робота цього модуля – це дійсно щось особливе. Її осна­щено однією з найпо­ту­жніших мембран у світі від BWT, що не потребує техні­чного обслу­го­ву­вання взагалі й завжди висо­ко­ефе­ктивна.

RO система BWT bestaqua ROC демон­струє всі свої сильні сторони, особливо за умови великої кіль­кості супу­тніх речовин в непі­дго­тов­леній воді або надмірної потреби в чистій воді. І коли є бажання стан­дар­ти­зо­ваної опти­мі­зації якості води, що забез­печує надійні резуль­тати в будь-якому куточку світу.

Смарт-концепція

Але конце­пція BWT bestaqua ROC пішла далеко вперед. Залежно від області засто­су­вання, вміст солі можна відко­ре­гу­вати за інди­ві­ду­аль­ними потре­бами, здій­сню­вати керу­вання та моніторингу через додаток у режимі реаль­ного часу.

Крім того, спеці­ально отри­маний перміат проникає в кавовий сектор через фільтр, де він спеці­ально наси­чу­є­ться міне­ра­лами. Саме техно­логія BWT на основі магнію робить цей процес можливим!

Як працює зворотний осмос?

Здебільшого непідготовлена вода під тиском пропускається через спеціальну мембрану, таким чином (в концентраті) утримуються практично всі розчинені солі (іони), і виходить найчистіша і практично безсольова вода (в перміаті).
Umkehrosmose
Umkehrosmose

Ваша контактна особа

Unexpected error. Please try to reload the page