Kontakt

Uwaga!

Infor­mu­jemy, że w związku z zagro­że­niem epide­micznym Covid-19 z dniem 19.10.2020 wpro­wa­dzamy nastę­pu­jące zmiany orga­ni­za­cyjne:
• Siedziba BWT Polska Sp. z o.o. pozo­stanie zamknięta dla osób nieza­trud­nio­nych.
• Reali­zacja złożo­nych zamó­wień odbywa się tylko poprzez magazyn lub spedycję.
Infor­macje na temat zamó­wienia udziela Biuro Obsługi Klienta BWT Polska Sp. z o.o. - nr tel: 22 533 57 00


Twój kontakt