Zmywanie

Zabłyśnij, prezentując nieskazitelne naczynia, szklanki i sztućce

Dzięki naszym systemom filtrów do zmywarek oferujemy gastronomii doskonałe technicznie i ekonomicznie rozwiązania, które zapewniają wyjątkowe korzyści dla klientów w tym szczególnie delikatnym obszarze zastosowań.
Dishwashing Technology Dishwashing Technology

Uzdatnianie wody w technologii zmywania

Liczy się pierwsze wrażenie

Dzisiejszy Gość ma duże ocze­ki­wania. Przy­wią­zuje dużą wagę do jakości potraw i napojów, ale także i nakrycie stołu musi speł­niać jego ocze­ki­wania. Czystość i higiena naczyń, szklanek i sztućców ma zatem w gastro­nomii prio­rytet. Dosko­nałe rezul­taty zmywania są więc podsta­wowym warun­kiem sukcesu w gastro­nomii. Oprócz zmywarki i środka czysz­czą­cego, które są używane do mycia, kluczową rolę odgrywa woda. W zależ­ności od swoich cech woda może pozo­sta­wiać na mytych przed­mio­tach plamy z kamienia i smugi, które nega­tywnie wpły­wają na ogólny wize­runek miejsca.

Korzyści dla Ciebie

Indywidualnie dostosowane uzdatnianie wody dla uzyskania najlepszych rezultatów zmywania

Dzięki wielo­stop­niowej filtracji systemy filtra  BWT best­clear zapew­niają najwyższy poziom bezpie­czeń­stwa, skutecznie usuwając z wody wapń i inne wysy­cha­jące skład­niki. Dzięki BWT best­clear oraz BWT best­clear EXTRA substancje te nie mają już możli­wości groma­dzenia się w postaci osadów w zmywarce lub plam i zacieków na zmywa­nych naczy­niach.

 

Systemy filtra BWT bestclear zapewniają ochronę urządzenia i doskonałe wyniki zmywania, a także maksymalną wydajność dzięki wyjątkowości High Efficiency Technology marki BWT water+more.  Asortyment produktów uzupełnia BWT bestaqua ROC System - z wyjątkową kompaktową technologią odwróconej osmozy BWT. Systemy te są wyposażone w moduł membranowy BWT bestaqua MEMBRANE i bardzo wydajne wytwarzają czystą wodę do zmywania.

Produkty do optymalnego zmywania

Twój kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page