Optymalna jakość wody o najwyższych wartościach smakowych

Międzynarodowy partner branży HoReCa

Jako pierwszy producent filtrów do wody, na całym świecie troszczymy się o najlepszy smak i najwyższą jakość wody. Dlatego stworzyliśmy unikatowe systemy filtrów, które przekształcają nieuzdatnioną wodę w wodę o doskonałych walorach smakowych.

Filtry do wody i systemy filtrów

Hotele, restauracje i catering

Jako nr 1 w Europie w tech­no­lo­giach zwią­za­nych z wodą kładziemy duży nacisk na prace badawczo rozwo­jowe, aby za pomocą dosko­na­łych tech­no­lo­gicz­nych rozwiązań opty­ma­li­zować jakość wody pitnej odpo­wiednio do każdego rodzaju zasto­so­wania.

Nieza­leżnie czy chodzi o ochronę przed osadami wapnia w ekspre­sach do kawy z klasycz­nymi filtrami, czy sprawy zwią­zane ze smakiem wody lub usuwa­niem niepo­żą­da­nych skład­ników – dyspo­nu­jemy odpo­wiednią tech­no­logią, aby rozwiązać na miejscu prak­tycznie każdy problem. 

Nasza firma założona w 2005 roku firma jest w 100% spółką-córką powstałej w 1990 roku BWT AG.

Nasi Klienci z branży gastro­no­micznej i HoReCa czerpią wyjąt­kowe korzyści z obszer­nego tech­no­lo­gicz­nego know-how koncernu BWT we wszyst­kich obsza­rach zwią­za­nych z opty­ma­li­zacją jakości wody. Zespół BWT water+more sięga zawsze do najnow­szych zdobyczy tech­no­lo­gicz­nych, aby stosować je w prak­tycz­nych rozwią­za­niach dla specjal­nych wymagań w gastro­nomii.

Woman enjoy her hot drink
Woman enjoy her hot drink

Korzyści dla Ciebie

Specja­lista od dosko­nałej wody do kuchni, piekarni czy gastro­nomii

BWT water+more to specja­lista od dosko­nałej wody do kuchni, piekarni czy gastro­nomii. Do goto­wania na parze, pieczenia, zmywania czy do stoso­wania w auto­ma­tach vendin­go­wych – zapew­nienie wody o stale zopty­ma­li­zo­wanej jakości i najwyż­szych walo­rach smako­wych dla profe­sjo­nalnej gastro­nomii i amatorów goto­wania jest życze­niem nas wszyst­kich. W tym celu nasi tech­nicy opra­co­wali największą na świecie paletę nowo­cze­snych rozwiązań do opty­ma­li­zacji jakości wody. Od kompak­to­wych, profe­sjo­nal­nych insta­lacji aż po inte­li­gentne zasob­niki z wodą do domo­wych ekspresów do kawy – nasze uniwer­salne systemy filtrów zapew­niają ochronę przed osadami wapnia oraz usuwanie niepo­żą­da­nych zapa­chów i skład­ników wody kranowej. Przy­czy­niają się do więk­szej wydaj­ności w zakła­dach gastro­no­micz­nych i łatwiej­szej pracy w domowej kuchni – dzięki długo­trwałej ochronie urzą­dzeń, niskim kosztom konser­wacji i więk­szej ich trwa­łości. Jednakże nasze inte­li­gentne proce­dury wyso­ko­wy­dajnej opty­ma­li­zacji potrafią jeszcze więcej. Jako pierwszy świa­towy produ­cent filtrów do wody trosz­czymy się o jej smak i stwo­rzy­liśmy unika­towe systemy filtrów, które prze­kształ­cają każdą nieuz­dat­nioną wodę w wodę o stale dosko­nałym smaku – nieza­leżnie od jej pocho­dzenia i składu.

Jesteśmy prefe­ro­wanym part­nerem oferu­jącym inno­wa­cyjne rozwią­zania i komplek­sowe koncepcje dla branży gastro­no­micznej i vendin­gowej

W prak­tycznie wszyst­kich zasto­so­wa­niach w gastro­nomii i branży vendin­gowej, w których woda ma decy­du­jący wpływ na jakość final­nego produktu, jesteśmy prefe­ro­wanym part­nerem oferu­jącym inno­wa­cyjne rozwią­zania i komplek­sowe koncepcje. W tej dzie­dzinie współ­pra­cu­jemy ściśle z lokal­nymi i między­na­ro­do­wymi produ­cen­tami urzą­dzeń gastro­no­micz­nych, orga­ni­za­cjami serwi­so­wymi i specja­li­styczną siecią handlową.

Globalna sieć lokal­nych specja­li­stów ds. wody

Mamy swoich przedstawicieli na wszystkich liczących się na świecie rynkach. Nasi Klienci i Partnerzy czerpią wyjątkowe korzyści z naszej międzynarodowej obecności, lokalnych serwisów na miejscu i naszej bezwzględnej wierności profesjonalizmowi. Skontaktuj się z nami! Nasi miejscowi eksperci doradzą Ci jakie produkty z gamy naszej szerokiej oferty będą najlepsze dla Ciebie. Najwyższa wydajność optymalizacji jakości wody, niezależnie od lokalnych warunków, zastosowania i zapotrzebowania.

Nowo­czesne zakłady produk­cyjne

Produkty BWT są wytwa­rzane w najno­wo­cze­śniej­szych zakła­dach w Europie. Produkcja zgodna ze stan­dardem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) i dyrek­ty­wami zarzą­dzania jako­ścią (ISO 9001) oraz zarzą­dzania środo­wi­sko­wego (ISO 14001).

Twój kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page

KOMPETENTNA WIEDZA O WODZIE I KAWIE

Dla optymalnego rozkoszowania się kawą BWT water+more od wielu lat z powodzeniem współpracuje ze stowarzyszeniami kawowymi i gastronomicznymi, palarniami, producentami ekspresów i profesjonalnymi baristami na całym świecie. Naszymi bliskimi partnerami są również uniwersytety i instytuty kawy. Korzystając z naukowego know-how w zakresie wody międzynarodowego koncernu BWT, wiedzy i doświadczenia naszych partnerów, wspólnie pracujemy nad optymalizacją wszystkich etapów pracy i komponentów dla uzyskania doskonałej kawy, od aromatu ziaren po przygotowanie w ekspresie.

Nasi partnerzy sieciowi

Poznaj naszych partnerów w sieci BWT water+more, zajmujących się optymalizacją jakości wody używanej do kawy.