Lepszy smak za naciśnięciem przycisku!

Najwyższa jakość produktu dzięki zaawansowanej technologii filtracji

I to jest sednem automatów.
Vending Vending

Uzdatnianie wody w branży automatów

Sukces i porażka w branży automatów do napojów zależą od jakości wody

Wyso­kiej jakości auto­maty do sprze­daży prze­ży­wają rozkwit. Nowo­czesne auto­maty do kawy osią­gnęły jakość pozwa­la­jącą na dosko­nałe wydo­bycie charak­teru i bogactwa aromatu, na przy­kład z różnego rodzaju kaw.

Wraz z podnie­sie­niem poziomu usług ofero­wa­nych przez auto­maty vendin­gowe wzrosły także wymogi doty­czące surowca, która ma decy­du­jący wpływ na wydo­bycie ideal­nego smaku kawy, czyli wody. Czy to w postaci instant, czy świeżo parzona — kto chce utrzymać na stałym poziomie lub nawet zwięk­szyć jakość swoich produktów vendin­go­wych, potrze­buje jak najlep­szej wody. Nieza­leżnie od warunków panu­ją­cych w danym miejscu.

Woda wodzie nierówna.

Patrząc na jakość wody pitnej, można zauważyć duże różnice lokalne. Lista możliwych różnic jest długa, dlatego w kawie z automatu mogą wystąpić różnice w smaku, a nawet utrata smaku prowadząca do zmniejszenia przychodów. Woda może być zbyt twarda, zbyt mocno chlorowana, uboga w minerały. Może też zawierać zbyt dużo rozpuszczonego wapnia lub innych niepożądanych substancji obcych. Krótko mówiąc. Jakość wody często nie jest doskonała. Do użytku w automatach do kawy musi zostać uzdatniona.

Korzyści dla Ciebie

Odpowiedni produkt do każdej potrzeby związanej z wodą

Na szczególne wymogi branży vendingowej odpowiadamy szeroką gamą produktów. To między innymi nowy produkt do ochrony przed kamieniem BWT bestsave — najlepsze rozwiązanie, jeśli w mniejszych firmach wystarcza podstawowa ochrona przed kamieniem w ekspresach do kawy. Godna polecenia jest też szczególnie ekonomiczna seria BWT bestmax z „High Efficiency Technology" (HET) do automatów sprzedażowych, w których występuje bardzo duża przepustowość. Istnieje również szereg specjalnych systemów filtrów do problematycznych sytuacji związanych z wodą, a także flagowy model BWT bestmax PREMIUM z technologią wzbogacania w magnez BWT, który został opracowany specjalnie do segmentu premium automatów sprzedażowych — wkład filtra, który nie tylko usuwa wapń z wody, ale także wzbogaca ją o magnez, będący nośnikiem smaku.

Systemy uzdatniania wody BWT water+more nie tylko gwarantują odczuwalną jakość produktów sprzedawanych w automatach, lecz zapewniają także najwyższe bezpieczeństwo eksploatacji i niezawodną ochronę przed osadami z kamienia. W ten sposób uzyskuje się maksymalny efekt ekonomiczny i zabezpiecza inwestycje.

Produkty do optymalnej sprzedaży w automatach

Twój kontakt

Unexpected error. Please try to reload the page