Best Water Technology

O nas

Bez wody nie ma życia, nie ma wzrostu, nie ma postępu. Dlatego BWT poświęciło się eliksirowi życia, wodzie - naszemu najważniejszemu środkowi spożywczemu. Z wizją stania się międzynarodowym numerem 1 w technologii wodnej. Z produktami i procesami, które są zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Woda to najczęściej stosowany surowiec w przemyśle farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Woda i inne ultraczyste media są niezbędnymi składnikami w wielu procesach przeprowadzanych w tej branży. Firma BWT wyspecjalizowała się w spełnianiu najwyższych wymagań: z naszym ponad 50-letnim doświadczeniem należymy do wiodących na świecie dostawców mediów czystych. Z jednej strony rozwijamy systemy pozwalające uzyskać z wody pitnej czystą parę, czystą wodę i wodę do iniekcji oraz umożliwiające ich bezpieczne przechowywanie i dystrybucję. BWT oferuje także usługi, które gwarantują wieloletnie funkcjonowanie danej instalacji.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Nasze hasło „For You and Planet Blue” podsu­mo­wuje naszą misję. Staramy się działać jako firma niena­ru­sza­jąca równo­wagi ekolo­gicznej i odpo­wie­dzialna zarówno za potrzeby poszcze­gól­nych ludzi, jak i za ochronę naszej Ziemi jako wyjąt­kowej prze­strzeni do życia.

„For You”

Cele i produkty BWT są ukie­run­ko­wane na ludzi i ich potrzeby. „You” oznacza naszych klientów, naszych part­nerów bizne­so­wych i naszych pracow­ników.

„For Planet Blue”

Z jednej strony wyraża, jak ważną rolę odgrywa woda na naszej „niebie­skiej planecie”, a z drugiej jakiej roli podej­muje się BWT. Wyko­rzy­stu­jemy naszą wiedzę, by uzdat­niać i wyko­rzy­stywać ogra­ni­czone zasoby wodne naszej planety zawsze w zgodzie z naturą.

Certy­fi­katy

Nasze wizje reali­zu­jemy, poddając się testom i otrzy­mując certy­fi­katy od nieza­leż­nych insty­tucji. W zależ­ności od wymagań w poszcze­gól­nych loka­li­za­cjach wybie­ramy odpo­wiednie systemy zarzą­dzania. Dzięki syste­mowi zarzą­dzania jako­ścią zgodnym z ISO 9001 osią­gamy najwyższą jakość naszych produktów, a tym samym satys­fakcję klientów. Aby długo­fa­lowo dążyć do zrów­no­wa­żo­nego rozwoju we wszyst­kich naszych dzia­ła­niach, w wielu loka­li­za­cjach wpro­wa­dzono zarzą­dzanie środo­wi­skiem i energią zgodnie z normami ISO 14001 i ISO 50001, a także ISO 45001 dla bezpie­czeń­stwa i higieny pracy. W ten sposób dajemy wyraźny sygnał dla naszego środo­wiska, dla naszych pracow­ników i wymagań naszych klientów doty­czą­cych efek­tyw­ności.

Wszystkie firmy z grupy BWT kierują się bezpo­średnio tymi normami oraz podle­gają regu­larnym audytom wewnętrznym i zewnętrznym. To wszystko po to, by mieć pewność, że dzia­łamy i pracu­jemy zgodnie z najwyż­szymi stan­dar­dami.

Technologie uzdatniania wody

Technology cloud
Technology cloud

Tylko ten, kto myśli i działa inno­wa­cyjnie, może osią­gnąć prze­wagę tech­no­lo­giczną. Dlatego w centrach inno­wacji BWT nieustannie badamy wszystkie dzie­dziny uzdat­niania wody: procesy filtracji, media filtra­cyjne, systemy wymiany jonowej do demi­ne­ra­li­zacji, zmięk­czanie, dekar­bo­ni­zacja, tech­no­logie membra­nowe (mikro, ultra i nano­fil­tracja, odwró­cona osmoza), gene­ra­tory pary czystej, desty­la­tory czystej wody, systemy UV, gene­ra­tory ozonu, membrany jono­wy­mienne, elek­tro­liza, elek­tro­dia­liza, elek­tro­de­jo­ni­zacja, gene­ra­tory dwutlenku chloru i pompy dozu­jące. Nad tym stale pracu­jemy dla naszych Klientów.

Dostar­czamy wody najwyż­szej jakości dokładnie tam, gdzie jest akurat potrzebna.

Innowacyjne rozwiązania BWT

Od dziesięcioleci mamy przed oczami tylko jeden cel. Poprawa jakości życia wszędzie tam, gdzie występuje woda, dzięki zindywidualizowanemu uzdatnianiu wody dla zapewnienia jej jak najlepszej jakości. Nie ograniczamy się jednak do standardowych produktów. To właśnie my nieustannie ustanawiamy nowe standardy w technologii uzdatniania wody. Zgodnie z naszą filozofią „Feel – taste – see the difference” oferujemy naszym Klientom produkty obejmujące oryginalne innowacje np. wodę pitną, która zapewnia dodatkowe korzyści i witalność, jedwabiście miękką perłową wodę BWT jako eliksir piękności i wodę w jej najczystszej postaci jako niezbędny składnik zaawansowanych technologii. Poczuj, posmakuj i zobacz różnicę.

Woman enjoying a glass of mineralized water Woman enjoying a fresh glass of water
Woda wzbogacona magnezem
Wyjątkowe doznania smakowe dla większej energii i witalności.
Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower
Perłowa woda BWT
Eliksir dla skóry i włosów.
Female chemist analyzing purified water Female chemist analyzing purified water
Water for Injection
Czysta woda dla Twojej jakości życia.

Nasza wizja

BWT — wiodąca na świecie grupa w dziedzinie technologii uzdatniania wodny

BWT Headquarter
BWT Headquarter

Wszystkie te wymogi i wyzwania kształ­tują wizję BWT, która jest nastę­pu­jąca. Chcemy stać się wiodącą między­na­ro­dową grupą w dzie­dzinie tech­no­logii uzdat­niania wody. Aby osią­gnąć ten cel, musimy się rozwijać pod każdym względem.

Wzrost we wszyst­kich obsza­rach

Jednym z motorów wzrostu jest inno­wacja. Tylko ci, którzy aktywnie i stale rozwi­jają siebie, swoje produkty i usługi, którzy nie zawsze myślą konwen­cjo­nalnie, mogą się rozwijać, powięk­szać i udosko­nalać. Rozwój rozu­miemy również w sensie geogra­ficznym. Obecnie istnieje ponad 80 spółek zależ­nych i stowa­rzy­szo­nych BWT na całym świecie, a także działy badawczo-rozwojowe we Francji, Niem­czech, Szwaj­carii, Austrii i Rosji. Pracu­jemy nad kolej­nymi.

Jednak dla nas rozwój oznacza nie tylko patrzenie w dal, ale także dbanie o to, co mamy już teraz. Dlatego stale pracu­jemy nad ulep­sza­niem i opty­ma­li­zacją istnie­ją­cych procesów i procedur. Dosko­na­limy istnie­jące tech­no­logie i produkty, aby były one jeszcze lepsze.

Wraz z troską o swój rozwój zobo­wią­zu­jemy się także do przy­jęcia odpo­wie­dzial­ności środo­wi­skowej, ekono­micznej i społecznej.

BWT — historia firmy i jej sukcesu

Duch przedsiębiorczości i dociekliwości, radość z innowacji i sukcesu. Czynniki te ukształtowały i nadal charakteryzują BWT. Od jej początków jako małej firmy w Pforzheim po dzisiejszą dużą korporację.

Korzenie BWT sięgają 1823 roku, kiedy to Johann Adam Benc­kiser założył firmę ze swoim nazwi­skiem w nazwie, małą fabrykę chemiczną w Niem­czech. Podstawy dzisiej­szej BWT zostały zbudo­wane przez Andreasa Weißenba­chera w 1990 r. w ramach wykupu mene­dżer­skiego. Prze­kształcił on „Benc­kiser Wasser Technik” w „BWT” co okazało się począt­kiem długiej historii sukcesu. Główna siedziba BWT począt­kowo mieściła się w Hallein. Dwa lata później młoda firma prze­niosła się do Mondsee.

Buildings
Buildings
W 2020 r. grupa BWT świę­tuje 30-​lecie swojego istnienia. Ponad ćwierć wieku dyna­micz­nego rozwoju od momentu zało­żenia BWT potwierdza, że firma konse­kwentnie reali­zuje swoją wizję bycia wiodącą grupą w dzie­dzinie tech­no­logii uzdat­niania wody na arenie między­na­ro­dowej i jest na dobrej drodze do osią­gnięcia tego celu.

Zarządzanie BWT