BWT bestaroma PREMIUM

The Compact

Zapytaj o ofertę
  • Specjalny filtr do zbiorników wody w kompaktowych ekspresach do kawy i automatach vendingowych
  • Idealna ochrona przed osadami wapnia
  • Z technologią mineralizowania magnezem wody BWT dla zwiększenia smaku zawartości szklanki i kubka
  • Dla czystej, pozbawionej cząstek stałych wody bez obcego smaku i zapachu
  • Prosta instalacja we wszystkich urządzeniach z fabrycznym wkładem typu „zbiornik w zbiorniku”

Szczegółowy opis produktu

BWT besta­roma PREMIUM to specjalny filtr do wody stoso­wany bezpo­średnio w zbior­ni­kach na wodę ekspresów do kawy z fabrycznym rozwią­za­niem typu „zbiornik w zbior­niku”. Dzięki unika­towej, opaten­to­wanej tech­no­logii mine­ra­li­zacji magnezem wody BWT, filtry do zbior­nika BWT besta­roma PREMIUM zapew­niają opty­malny proces ekstrakcji, a tym samym najlepszą jakość kawy w fili­żance.

Wyjąt­kowe uzdat­nianie wody dzięki profe­sjo­nalnej tech­no­logii BWT besta­roma PREMIUM w szcze­gól­ności zmniejsza twar­dość węgla­nową (zawar­tość wapnia) w wodzie i zapewnia czystą, pozba­wioną cząstek wodę na kawę bez obcego smaku i zapachu. Rezul­tatem jest najlepsza woda na kawę, opty­malna przy­jem­ność z picia kawy i ochrona ekspresu.

Cenne mine­rały są zatrzy­my­wane w wodzie, dzięki czemu zapew­niają opty­malny aromat i dosko­nałą piankę espresso i innych rodzajów kawy. BWT bestaroma PREMIUM spełnia wymogi zarówno profe­sjo­nal­nych znawców kawy, jak i bari­stów amatorów.

Zalety techniczne filtra filtra BWT bestaroma PREMIUM w skrócie:

  • Pewna ochrona przed osadami wapnia
  • Profe­sjo­nalna wielo­stop­niowa filtracja
  • Wbudo­wana filtracja węglem aktywnym
  • Opatentowana technologia mineralizacji magnezem wody BWT
  • Wysoka pojem­ność filtra

Dane techniczne

BWT besta­roma PREMIUM
Śr. wkładu filtra na górze w mm  89,6 mm
Śr. wkładu filtra na dole w mm 82,8 mm
Wyso­kość wkładu filtra bez uchwytu w mm 40 mm
Wyso­kość wkładu filtra z uchwytem w mm 56,5 mm
Waga w g (netto) 135
Typowa pojem­ność filtra przy 10°dKH 145 l
Nr. zamówienia KS20P00


Kompa­ty­bil­ność BWT besta­roma PREMIUM

Ekspresy do kawy z wkładem filtra BRITA** AquaAroma,

Servomat Steigler***: Cino, LaRhea (rozwią­zanie typu „zbiornik w zbior­niku”).

** BRITA to zare­je­stro­wany znak towa­rowy firmy BRITA GmbH, Taunus­stein.

*** Cino i LaRhea to zare­je­stro­wane znaki towa­rowe firmy Servomat Steigler Vertriebs- und Beratungs-GmbH.

BWT bestaroma PREMIUM