Projekt fundacji AQUA Pearls
BWT – For You and Planet Blue

Zmieńmy razem świat

Tanie i nowoczesne ujęcie wody dla każdego i wszędzie.
Wesprzyj budowę ujęć wody.
Pomóż!
b.water blue b.water blue

Projekt fundacji AQUA Pearls
BWT – For You and Planet Blue

b.waterMISSION

Możemy zmieniać świat z każdym łykiem wody. Zachęcamy do aktywnego wspierania nas w naszej misji.
Pomóż!
BWT and b.water BWT and b.water

ZRÓW­NO­WA­ŻONE SYSTEMY WODNE

b.waterMISSION

Każda daro­wizna może poru­szyć świat.

b.water, AQUA Pearls For You & Planet Blue to projekt, którego celem jest zbudo­wanie zrów­no­wa­żo­nych systemów dozo­wania wody w 10 wioskach w Gambii i Tanzanii. Inno­wa­cyjny model bizne­sowy mający na celu poprawę dostępu do czystej wody pitnej, obni­żenie kosztów budowy i wyge­ne­ro­wanie niewiel­kiego zwrotu. b. water kładzie podwa­liny pod insta­lacje na obsza­rach wiej­skich w celu zapew­nienia zrów­no­wa­żo­nych, odpo­wie­dzial­nych i możli­wych do utrzy­mania systemów wodnych. Wzrost i sukces komer­cyjny programów b.water skut­kują znaczą­cymi korzy­ściami społecz­nymi dla rozwi­ja­ją­cego się global­nego rynku wody obsłu­gu­ją­cego społecz­ności o niskich docho­dach. Aby pomóc tym społecz­no­ściom, chcemy rozbu­dować jak najwięcej dystry­bu­torów. Jeden dystry­butor kosz­tuje około 7000 EUR.

Trwałe studnie w Gambii i Tanzanii

With any donation you can make a difference.

Nasz cel:

Kształtowanie świadomości, że woda - eliksir życia - ma WARTOŚĆ.

Zapewnienie zrównoważonego działania poprzez monitoring online i konserwację na miejscu:

 • Budowa kilku tysięcy kranów w ciągu najbliższych kilku lat.
 • Dostęp do bezpiecznej i czystej wody pitnej
 • Zapewnienie, że nikt nie będzie musiał iść dalej niż 150 m do następnego punktu poboru.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water
„Wcze­śniej kran był otwarty tylko od 9:00 do 12:00 i wieczorem od 17:00 do 18:00. Szczerze, było to dla nas bardzo uciąż­liwe. Teraz jest on dostępny całą dobę. Możemy z niego skorzy­stać zawsze, gdy potrze­bu­jemy wody, nawet o północy”.
Asanatou Mballow, Female Villager, Jarreng

Jak to działa?

Dystry­butor b.water to inte­li­gentny kran pre-paid, który zapewnia, że wszystkie przy­chody moni­to­ro­wane są i rozli­czane oraz przej­rzy­ście wyko­rzy­sty­wane przez prywatne orga­ni­zacje lub rządy do opła­cania konser­wacji systemów.

Dystry­butor b.water został wypo­sa­żony w tech­no­logię eWaterPay Limited, UK..

BWT and b.water
BWT and b.water in the Gambia

Dystrybutor b.waterMISSION, mobilne pieniądze i technologia NFC

Konsu­menci mogą kupić kredyty b.water­MIS­SION za pomocą tele­fonu komór­ko­wego i prze­cho­wywać jest na koncie b.water­MIS­SION. Dotacje można wysyłać na konto za pośred­nic­twem Amazon Web Services MQTT, które dotrą w ciągu kilku minut. Dzięki zdalnej przed­płacie orga­ni­zacje rządowe i między­na­ro­dowi darczyńcy mogą kupować i wysyłać dystry­butor do szkół czy przy­chodni. Tech­no­logia b.water­MIS­SION działa na więk­szości obszarów wiej­skich nawet tam, gdzie zasięg trans­misji danych jest najsłabszy. Wyko­rzy­stując połą­czenia mobilne o bardzo niskiej prze­pu­sto­wości, każda spra­gniona osoba może skorzy­stać z dystry­bu­tora. Na tere­nach wiej­skich gdzie nie ma zasięgu konsu­menci używają tech­no­logii NFC, która umoż­liwia zakup kredytu bezpo­średnio z etykiety dystry­bu­tora.
b.water

Dystrybutor b.waterMission

Dzięki wyko­rzy­staniu tech­no­logii Inter­netu rzeczy (IoT) i NFC, dystry­bu­tory b.water pozwa­lają na pobie­ranie wody za pomocą znacz­nika b.water, odej­mując kredyt w miarę prze­pływu wody. Ten prosty gest reje­struje trans­akcję, pobiera mini­malną płat­ność i uruchamia prze­pływ wody. Przy­chody uzyskane dzięki tej prostej meto­dzie „dotknij i zapłać” są następnie wyko­rzy­sty­wane do zrów­no­wa­żo­nych działań i konser­wacji. Wszystkie dane doty­czące zużycia wody i stanu dystry­bu­torów są groma­dzone online i można je moni­to­rować na żywo.
b.water

Moni­to­ro­wanie i anali­tyka danych na żywo

Dystry­bu­tory b.water bezpro­ble­mowo komu­ni­kują się z naszym unikalnym opro­gra­mo­wa­niem anali­tycznym w chmurze, dostar­czając zain­te­re­so­wanym stronom i opera­torom wody dane w czasie rzeczy­wi­stym o danym systemie wodnym. Opro­gra­mo­wanie b.waterPay reje­struje wszystkie trans­akcje w celu zapew­nienia maksy­malnej przej­rzy­stości i spra­woz­daw­czości finan­sowej. Nasze opro­gra­mo­wanie umoż­liwia konfi­gu­ro­walne rapor­to­wanie zużycia na podstawie każdego systemu wodnego i indy­wi­du­al­nych dystry­bu­torów wody.
b.water

Dlaczego b.waterMISSION?

Każda daro­wizna może poru­szyć świat.

b.waterMISSION to projekt wspierający zrównoważony dostęp do wody w Afryce.

Korzyści z czystej wody:

 • Poprawa ogólnego stanu zdrowia ludności, zwłaszcza na obszarach wiejskich
 • Dzieci mogą chodzić do szkoły zamiast nosić wodę na duże odległości

Korzyści ze zrów­no­wa­żo­nego systemu wodnego:

 • Mniejsze straty wody i dostęp­ność 24/7.
 • Niewielka odległość do kranów

 

Zostań part­nerem b.water­MIS­SION teraz!

Razem z każdym łykiem możemy zmienić świat.

Wspomóż AQUA Pearls – For You and Planet Blue

Przekaż daro­wiznę na:
IBAN: AT76 3432 2000 0004 0261 | BIC: RZOOAT2L322

Buduj b.water­MIS­SION razem z BWT:

 • 3.500€ finan­so­wane przez darczyńców
 • 3.500€ finan­so­wane przez BWT     
 • BWT gwaran­tuje sfinan­so­wanie każdego kranu b.water­MIS­SION

Przekaż wodę miesz­kańcom:

 • Za 5 € rocznie jeden Afry­kanin może otrzymać bezpieczną i czystą wodę pitną.
BWT and b.water in the Gambia BWT and b.water

 

Jako darczyńca masz możli­wość:

 

 • Nazwij i oznakuj dystry­butor b. Water­MIS­SION.
 • Uzyskaj dostęp do panelu danych w czasie rzeczy­wi­stym, aby śledzić aktu­alne zużycie wody i wskaź­niki zrów­no­wa­żo­nego rozwoju.

O AQUA Pearls Foun­da­tion*

* AQUA Pearls – For You and Planet Blue.
Prywatna chary­ta­tywna fundacja non-​profit BWT.

Fundacja AQUA Pearls wspiera między innymi projekt b.water­MIS­SION, dostar­cza­jący zrów­no­wa­żone systemy wodne w Afryce.

Fakty:

Data powstania: grudzień 2016

Zało­ży­ciel: BWT AG zgodnie z zapi­sami ustawy o fundacji prywatnej.

Corocznie kontro­lo­wane przez EY i potwier­dzane raportem z audytu

Cel fundacji:

 • Poprawa dostępu do czystej wody pitnej na całym świecie
 • Walka z ubóstwem, zwłaszcza z brakiem czystej wody pitnej
 • Promo­wanie zrów­no­wa­żo­nego rozwoju, zwłaszcza gospo­dar­czego wyko­rzy­stania zasobów wodnych
 • Ochrona środo­wiska, w szcze­gól­ności cykli wodnych i zagro­żo­nych gatunków

Dlaczego warto prze­kazać daro­wiznę na rzecz Fundacji AQUA Pearls?

 • 100% wszyst­kich daro­wizn jest inwe­sto­wa­nych w projekty
 • Brak kosztów admi­ni­stra­cyj­nych (wszystkie są pokry­wane przez BWT)

 

BWT Distance Award

Metr po metrze - kropla po kropli - razem zmie­niajmy świat!

Nagroda BWT Distance Award obej­muje wszystkie skoki (w metrach) oddane w indy­wi­du­al­nych zawo­dach skoków narciar­skich w bieżącym sezonie. Budu­jemy jeden dystry­butor b. Water­MIS­SION za każde 18.000 metrów odda­nych skoków.

Kubacki Kubacki